Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARMOR HOTAVLJE, D.D.
Sedež ali naslov: Hotavlje 40
Poštna številka: 4224
Kraj: Gorenja vas
Matična številka: 5034531000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime ( dekliški priimek ), datum rojstva, spol, EMŠO, davčna številka, telefonska številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, pošta stalnega in začasnega bivanja, številka, serija ter občina in datum izdaje delovne knjižice, številka, datum in občina izdaje ter veljavnost osebne izkaznice, številka, datum izdaje in veljavnost potnega lista, davčna izpostava, podatki o tujcih, zakonski stan, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, datum vstopa in izstopa, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, status ( aktiven, pasiven ), stroškovno mesto, organizacijska enota, invalid ali upokojenec, podatki o predhodni delovni dobi, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vrsta in datum zdravniškega pregleda, datum preizkusa znanja iz varstva pri delu, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Marmor Hotavlje d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih (personalnih) mapah v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi Marmor Hotavlje d.d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času: 1) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) 2) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, 3) skupaj neopravljene ure, 4) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, 5) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, 6) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom 7) neopravljene ure brez nadomestila plače 8)ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa 9); podatki o plačah: 1) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo 2) plače iz dobička 3) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo 4) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila 5) nadomestila neto plače v breme drugih 6) neto plače iz dobička 7) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: 1) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem 2) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca 3) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Marmor Hotavlje d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, - Statistični urad Republike Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi Marmor Hotavlje d.d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledih.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov (kraj, ulica, številka, poštna številka), izobrazba, poklic, zaposlen pri delodajalcu od dne, naziv in koda delovnega mesta, datum zadnjega zdravniškega pregleda, podatki iz ocene tveganja ( delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost, osebna varovalna oprema, posebne zahteve delovnega mesta, neustreznost delovnega mesta, številka zdravniškega spričevala, naziv in sedež izvajalca zdravniškega pregleda, predlagani ukrepi.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Marmor Hotavlje d.d., - pooblaščeni zdravnik Marmor Hotavlje d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih (personalnih) mapah v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi Marmor Hotavlje d.d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic delavca, na katerega se podatki nanašajo ter za statistična raziskovanja in druge uradne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - priimek in ime, EMŠO, naslov, datum rojstva, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, dela delovnega mesta, ki jih delavec opravlja,delovni čas delavca – v urah (na teden), zavarovalna doba do zaposlitve v družbi, dejavnost družbe; - a.) podatki o poškodovanem delavcu: - 1. delo, ki ga je opravljala delavec, ko se je zgodila poškodba pri delu; - 2. koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; - 3. ali je delavec že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; - 4. naravo poškodbe; - 5. poškodovani del telesa; - 6. ali je bila poškodba smrtna; - 7. podlaga zavarovanja; - b.) podatki o poškodbi pri delu: - 1. kdaj se je zgodila nesreča: - datum, - dan v tednu, - doba dneva; - 2. kje se je zgodila nesreča: - na kraju opravljanja del oziroma nalog, - na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, - na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, - na službenem potovanju, - drugo. - 3. koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred); - 4. koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče oziroma koliko jih je umrlo na poti do zdravstvene organizacije; - 5. ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu ali pri istem delu; - 6. vir nesreče; - 7. vzrok nesreče; - 8. ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; - 9. uporaba osebnih varstvenih sredstev: - ali je bila odrejena uporaba osebnih varstvenih sredstev in osebne varstvene opreme, - ali so bila uporabljena osebna varstvena sredstva in osebna varstvena oprema, - ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Marmor Hotavlje d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - inšpektorat za delo Republike Slovenije, - Inšpektorat za rudarstvo Republike Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebnih (personalnih) mapah v zaklenjeni kovinski ognjevarni omari. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov v družbi Marmor Hotavlje d.d., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam