Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DELO TISKARNA, D.D.
Sedež ali naslov: Dunajska 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5408407000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalidnost, zdravstveno stanje na podlagi usmerjenih zdravstvenih pregledov, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, druge zaposlitve, razlog prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov ter druga dokumnetacija, vezana na zbirko, ki se nahaja v osebnih mapah, se hrani v zaklenjenih omarah v pisarni kadrovskega delavca. Dostop v bazo podatkov, ki so vodeni v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovsko evidenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 27.07.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca delničarjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delničarji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uresničevanje korporacijslih pravic delničarjev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, državljanstvo, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, davčna številka, številka transakcijskega računa, banka, pri akteri je odprt račun, število delnic, vrsta delnic, obračun dividend
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, davčna uprava, banka Slovenije, drugi uporabniki v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari pisarne računovodskega delavca, ki je zadolžen za vodenje delniške knjige. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 27.07.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje POZ, urejanje pravic in obveznosti iz plač, urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, invalidnost, delna upokojitev, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, številka transakcijskega računa, podatki o plačah in nadomestilih plač, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci upravljalca, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se hrani v zaklenjenih omarah v pisarni računovodskega delavca. Dostop do računalniško vodenih baz podatkov je avtoriziran. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem 27.07.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam