Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: DEBIS AC LEASING D.O.O.
Sedež ali naslov: Baragova 5
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5952310000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen 1. odstavek Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. L. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, družinski člani zaposlenih delavcev, bivši zaposleni delavci, dijaki in študentje ter iskalci zaposlitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja prav
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se za posameznega delavca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podat
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 5.1 kadrovski podatki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. kraj rojstva 4. država rojstva 5. EMŠO 6. davčna številka 7. državljanstvo 8. naslov stal. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št.,šifra občine, država 9. naslov zač. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št., šifra občine, država 10. ali je delavec invalid 11. kategorija invalidnosti, telesne okvare 12. ali je delavec delno upokojen 13. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi 14. datum nastopa dela 15. vrsta sklenjene pogodbe ( nedoločen, določen čas) 16. razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas 17. poklic, ki ga delavec opravlja 18. strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi 19. naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela za katerega je delavec sklenil pog. o zap. 20. število ur tedenskega rednega delovnega časa 21. razporeditev delovnega časa 22. kraj, kjer delavec opravlja delo 23. ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo 24. osnovna bruto plača (št. točk delovnega mesta) 25. plačilni razred 26. točke na pogoje dela 27. dodatki po sklepu 28. tarifni razred 29. zahtevnostna skupina 30. % dodatka za minulo delo 31. dnevna karta primestni, medkrajevni promet 32. dnevna karta mestnega prevoza 33. datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi 34. način prenehanja pogodbe o zaposlitvi 35. starost 36. poklicna oz. strokovna izobrazba, kvalifikacija 37. stopnja izobrazbe 38. strokovni naziv 39. tuji jeziki 40. kopije spričeval, diplom 41. delovne izkušnje 42. razporeditve 43. stroškovno mesto oz. organizacijska enota 44. delovna knjižica 45. podatki o prejšnjih zaposlitvah 46. krajevna skupnost 47. običajno prebivališče 48. vstopno in izstopno postajališče 49. številka osebnega dokumenta 50. delovna doba pri delodajalcu 51. skupna delovna doba 52. beneficirana doba 53. doba na zavodu za zaposlovanje 54. dokupljena delovna doba 55. oznaka: aktiven, pasiven, čakanje, porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust, KP, IP, pogodbeni delavec, pripravnik 56. telefonska številka, GSM 57. elektronski naslov 58. št. pristopne izjave dodatnega pokojninskega zavarovanja 59. št. police dodatnega pokojninskega zavarovanja 60. št. police prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja 4.2. podatki o plačah in nadomestilih plač - poleg podatkov od zap. št. 1-12 in št. 36 še: 61. številka transakcijskega računa 62. bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom 63. bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo) 64. bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca 65. bruto in neto izredna izplačila, ki ne predstavljajo redne mesečne plače (delovna uspešnost posameznika, uspešnost poslovanja podjetja) 66. povračila stroškov v zvezi z delom (nadomestilo za prevoz, prehrana, ) 67. jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči 68. regres za letni dopust 69. stroški izobraževanja delavcev 70. ostali stroški dela 71. znesek dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 72. prispevki v breme delodajalca 73. prispevki v breme zavarovanca 74. akontacija dohodnine 75. davki na izplačane plače 76. rezident, nerezident 77. davčna izpostava 78. prvi, drugi delodajalec 79. dohodninska olajšava (vzdrževani družinski člani, drugo) 80. kolektivno nezgodno zavarovanje 81. članstvo v sindikatu 82. članstvo v BVP 83. podatki o odtegljajih od plače (upravno izplačilna prepoved, sklepi ipd.) 84. članarine (sindikat, BVP, drugo) 85. višina izplačila oz. nakazila na TR 86. višina bruto in neto prejemka na drugih podlagah 87. višina dajatev na drugih podlagah 4.3 podatki o izrabi delovnega časa- poleg podatkov št. 1 še: 88. dnevne podatke o številu ur 89. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa 90. opravljene ure nadurnega dela 91. neopravljene ure za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca oz. sredstev, ki jih delodajalec refundira, z oznako vrste nadomestila 92. neplačane ure 4.4. podatki o poškodbah pri delu – poleg podatkov št. 1,2,5,7,15,20,35,36 še: 93. spol 94. datum in ura nezgode 95. kraj nesreče 96. doba zaposlitve na tem delu 97. kdaj je bila nesreča prijavljena zdravniku, kdo je preiskal nesrečo 98. izguba delovnih dni zaradi nezgode 99. kratek opis poškodbe 100. kdo je prijavil poškodbo 101. kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskal 102. domnevni vzrok poškodbe 103. sprejeti ukrepi ob poškodbi 104. koliko časa je poškodovanec opravljal delo na katerem je bil poškodovan 105. koliko ur je delal ta dan pred poškodbo 106. ali je bil poškodovan med delom na svojem delovnem mestu 107. ali je delovno mesto nevarno 108. ali je delovno mesto tehnično zavarovano 109. ali je poškodovanec umrl 110. število poškodovanih in umrlih na kraju nesreče 111. podatki o neposredni vodji ter njegov naslov 112. podatki o očividcu in njegov naslov 113. naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovani pregledan 114. diagnoza poškodbe 115. ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo 116. drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe ali za uveljavljanje odgovornosti v zvezi s poškodbo pri delu 4.5 podatki o opravljanju usposabljanja za varno delo – poleg podatkov1,2,3,36 še: 117. roki pridobivanja in preizkus znanja delavca za varno opravljanje, vodenje, nadzorovanje del/nalog 118. podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela/naloge in izvedba dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu 119. seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkus znanja delavcev (ime priimek, strokovna izobrazba, poklicna funkcija) 4.6. podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih- poleg podatkov1,5,8,13,14,36 še: 120. napotnica 121. zdravniška spričevala z oceno delovne zmožnosti, omejitve pri delu 122. roki v katerih mora biti delavec poslan na predhodne, specialne, občasne in druge 123. zdravstvene preglede 124. datum zadnjega pregleda 125. posebne zdravstvene zahteve, ki jih morajo delavci izpolnjevati za določeno delo 4.7. podatki o izobraževanju pri delu 126. vrsta izobraževanja (pogodba, seminar, tečaj) 4.8 podatki o družinskih članih zaposlenih- poleg podatkov št.1,2,3,5,8,19 še: 127. občina rojstva 128. rojstni list 129. priimek in ime staršev 130. potrdilo o šolanju 131. vrsta šole 132. način študija 133. vpisna številka 134. odločba Centra za socialno delo 135. poročni list 136. izjava, da zakonec/izven zakonski partner nima sredstev za preživljanje 137. potrdilo o stalnem bivališču 4.9 podatki o dijakih in študentih na obvezni praksi in delu preko študentskih servisov- poleg podatkov zap. številk 1,2,3,5,6,8,9,35,62,121, 131-133 še: 138. fakulteta, smer 139. napotnica študentskega servisa 140. pogodba o strokovni praksi 141. elektronski naslov 142. GSM, telefon 143. višina nagrade 144. številka osebnega dokumenta 4.10 podatki o iskalcih zaposlitve prijavljenih na razpis za objavljeno delovno mesto in drugih iskalcih - poleg podatkov zap. številk 1,8 še: 145. drugi podatki iz CV
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe debis AC Leasing d.o.o. Ljubljana, • Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke, • Pooblaščene osebe KOMPLAST d.o.o., Ljubljana, Podsmreka 3, ki je pogodbeni obdelovalec podatkov v točki 4.4 in 4.5 in • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce, d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca fizičnih oseb, nastala na drugih podlagah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen 1. odstavek Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. L. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo z delodajalcem odnos nastal na drugih podlagah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenih podjemnih pogodb, avtorskih pogodb, obračuna nagrad, ipd.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se za posameznega delavca se začne voditi z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi, preneha z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca in izvirne listine, na podlagi katerih se podat
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004 in 113/05).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. prebivališče: kraj ulica, hišna št., poštna št.) 4. davčna izpostava 5. EMŠO 6. rezident, nerezident 7. davčna številka 8. številka osebnega dokumenta 9. poklicna oz. strok. izobrazba 10. strokovni naziv 11. naziv banke 12. števila osebnega računa 13. telefonska številka, GSM, 14. status: podjemnik, avtor, drugo 15. čas trajanja pogodbenega odnosa 16. višina bruto pogodbeno dogovorjenega plačila 17. višina neto pogodbeno dogovorjenega plačila 18. akontacija dohodnine 19. potrdila DURS-a glede posebnosti -normirani odhodki in posebne osebne olajšave 20. potrdila DURS-a glede posebnosti -nižja stopnja davka 21. datum sklenitve pogodbe 22. pogodba oz. druga podlaga.
 • Uporabniki zbirke: • Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE, d.d., Ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke, • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in protivlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce, d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vseh zaposlenih in študentov skupine DaimlerChrysler

 • Pravna podlaga (neobvezno): 7. člen 1. odstavek Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV, Ur. L. RS št. 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uresničevanje pravic iz delovnega razmerja, za statistične raziskave in za povezovanje delavcev v okviru skupine DaimlerChrysler.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do treh mesecev po odhodu iz skupine DaimlerChrysler.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  Ime  Priimek  Spol  Datum rojstva  Naslov  Državljanstvo  Država rojstva  Datum vstopa v družbo  Datum izstopa iz družbe, razlog (odpoved, potek pogodbe)  Tip zaposlitve (redno delo za nedoločen čas, redno delo za določen čas, študentsko delo)  Številka telefona in fax-a v službi  E-poštni službeni naslov
 • Uporabniki zbirke: • pooblaščene osebe DaimlerChrysler AG, 70546 Stuttgart, Nemčija, ki je pogodbeni obdelovalec te zbirke • drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je vsebovana v centralnem računalniškem sistemu DaimlerChrysler, do katerega ima dostop preko ustreznega varnostnega in personalnega gesla HR in IT oddelek DaimlerChrysler AG v Nemčiji in pooblaščena oseba pri družbi v Sloveniji. Podroben način varovanja je predpisan s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov debis AC leasing d.o.o. in Politiko varovanja informacij skupine DaimlerChrysler AG. V Sloveniji se strežnik nahaja v varovanem prostoru poslovnih prostorov družbe v sklopu centralnega sistema varovanja in s strani za to pooblaščene družbe ter onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Dostop do poslovnih prostorov je mogoč le v delovnem času, izven delovnega časa se prostori zaklepajo in je dostop mogoč le s kartico ali ključem, ki jih imajo zaposleni. Prostor s strežniki je varovan z dvojno avtentikacijo – kartico ali s ključem. V delovnem času imata vanje vstop le vodja IT sektorja oziroma njegov namestnik. Vsak vstop se zabeleži, čas in oseba. Za izredne razmere obstajajo še 3 ključi, tu se beleži le čas vstopa. En ključ se nahaja v zapečateni ovojnici pri varnostniku AC d.d., ostala dva pa v sefu družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanaša se na enotno kategorijo posameznikov, ki so stranke družbe Debis AC leasing d.o.o., torej gre za fizične osebe, ki z družbo sklenejo pogodbo v zvezi s finančnimi storitvami, katere ponujajo – finančni leasing ali operativni leasing (poslovn
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): Do izpolnitve pogodbene obveznosti oziroma 10 let ali do preklica osebne privolitve posameznika.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 (Ur. L. RS št. 86/2004).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  Ime in priimek  Naslov stalnega ali začasnega prebivališča  EMŠO  Davčna številka  Stopnja izobrazbe  Lastništvo nepremičnin  Zaposlitev  Višina osebnega dohodka  Telefonska številka  Zakonski stan  Kraj rojstva  Številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Davčna uprava RS, odvetniki, ki jih podjetje pooblasti za sodno izterjavo dolga, podjetju d.o.o., s katerim ima debis sklenjeno pogodbo o posredovanju pri izterjavi dolgov; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se vodi ročno – v personalnih mapah strank in računalniško - na aplikativni programski opremi, do katere je dostop mogoč le zaposlenim preko personalnega gesla. Prostori družbe in informacijskega središča, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov in strojna ter programska oprema so ves čas fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja in s strani za to pooblaščene družbe ter onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do teh podatkov. Dostop v prostore družbe je mogoč in dopusten le v delovnem času. V tem času imajo dostop do prostorov, v katerih se nahajajo personalne mape z osebnimi podatki, le določeni zaposleni v družbi. Prostori se odklepajo z internimi ključi/karticami. Hranijo se v ognje varnih omarah, dostop je mogoč s ključem. Dostop do prostorov informacijskega centra, kjer so nameščeni strežniki in računalniška oprema za obdelavo podatkov, so v okviru delovnega časa vedno zaklenjeni. Prostor s strežniki je varovan z dvojno avtentikacijo – kartico ali s ključem. V delovnem času imata vanje vstop le vodja IT sektorja in njegov namestnik. Vsak vstop se zabeleži, čas in oseba. Za izredne razmere obstajajo še 3 ključi, tu se beleži le čas vstopa. En ključ se nahaja v zapečateni ovojnici pri varnostniku AC d.d., ostala dva pa v sefu družbe. Pristop zaposlenih do osebnih podatkov preko aplikativne programske opreme je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov družbe in v skladu s Politiko varovanja informacij povezane družbe DaimlerChrysler AG. Računalniški program (aplikativna računalniška oprema) omogoča sledenje osebnih podatkov, kdaj in komu jih je kdo posredoval.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam