Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARMOR, SEŽANA D.D.
Sedež ali naslov: Partizanska cesta 73a
Poštna številka: 6210
Kraj: SEŽANA
Matična številka: 5090725000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela(Ur.l. SFRJ št.17/90, Ur.l.RS-stari, št. 10/91, RS/I št.17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ POGODBENO RAZMERJE
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V DRUŽBI v družbi MARMOR, SEŽANA d.d. in družinski člani zavarovani po zaposlenem delavcu, nekdanji zaposleni v družbi MARMOR, SEŽANA d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR-1, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju, in drugim pooblaščenim uporabnikom, vodenje obvezne dokumentacije glede delavcev, izpolnjevanje zakonskih obveznosti v zvezi z razporejanjem invalidne osebe, obdelava za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -ime in priimek, enotna matična številka občana, datum in kraj rojstva,davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče -kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, oblika delovnega razmerja, status invalidne osebe, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, delovne naloge
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Marmor, Sežana d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Pooblaščeni dispanzer medicine dela , drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: -ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV SE HRANI V OSEBNIH MAPAH ZAPOSLENIH V DRUŽBI, V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PISARNI VODJE SLUŽBE ZA KADROVSKO IN PRAVNO PODROČJE DRUŽBE -POSTOPKI IN UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV SO DOLOČENI V PRAVILNIKU O ZAVAROVANJU OSEBNIH PODATKOV, SPREJETEM DNE 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, Zakon o varstvu pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci družbe, ki so utrpeli poškodbo na delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev , ki izhajajo iz poškodb pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -osebni podatki:ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj in datum rojstva, stalna ali začasno prebivališče in naslov, poklic, izobrazba, delovno mesto, delovni čas, dejavnost organizacije -podatki o poškodovanem delavcu : delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja -podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča(datum, ura, dan v tednu), kje se je pripetila nesreča, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že kdaj prej na istem delovnem mestu, vir nesreče. vzrok nesreče, uporaba osebnih varstvenih ukrepov in osebne varovalne opreme, očividci nesreče
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci MARMOR, SEŽANA d.d. Zavod za zdravstveno zavarovanje R Slovenije Rudarski inšpektorat R Slovenije drugi uporabniki v skladu Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V KNJIGI EVIDENC DELOVNIH NESREČ V ZAKLENJENI VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI V PROSTORIH TAJNIŠTVA DRUŽBE, PROSTORI SO ZAKLENJENI IZVEN DELOVNEGA ČSA IN DOSTOP DO DOKUMENTOV JE MOŽEN SAMO POOBLAŠČENIM OSEBAM. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): OSEBNI PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci invalidi, ki uveljavljajo v družbi pravice iz preostale delovne zmožnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-a
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o zavarovancu(ime in priimek, enotna matična številka delavca, datum in kraj rojstva, spol, stalno ali začasno prebivališče in naslov, poklic, izobrazba, delovno mesto, podlaga zavarovanja, številka odločbe ZPIZ-a, datum priznanja pravice, vrsta pravice, ki jo uveljavlja)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe MARMOR, SEŽANA d.d. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RSlovenije drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V PROSTORIH TAJNIŠTVA DRUŽBE, PROSTORI SO ZAKLENJENI IZVEN DELOVNEGA ČSA IN DOSTOP DO DOKUMENTOV JE MOŽEN SAMO POOBLAŠČENIM OSEBAH, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA DELOVNIH KNJIŽIC ZAPOSLENIH DELAVCEV V DRUŽBI

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca del. knjižic, ki so v hrambi
 • Rok hrambe (neobvezno): za čas trajanja del. razmerja v družbi
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega serija del. knjižice številka del. knjižice reg.št. del. knjižice kraj izdaje del. knjižice datum izdaje del. knjižice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe MARMOR, SEŽANA D.D.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V PROSTORIH VODJE SLUŽBE ZA KADROVSKO IN PRAVNO PODROČJE DRUŽBE,V VODOTESNI IN OGNJEVARNI OMARI , PROSTORI SO ZAKLENJENI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN DOSTOP DO DOKUMENTOV JE MOŽEN SAMO POOBLAŠČENIM OSEBAH, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKI SE NE POVEZUJEJO Z URADNIMI EVIDENCAMI TER JAVNIMI KNJIGAMI
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NI ZASTOPNIKA IZ 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela Zakon o varstvu pri delu in Izjava o varnosti ter ocena tveganja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka zaposlenega, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno ali začasno bivališče - vrsta del.mesta, zahtevnost in specifike pri opravljanju del in nalog - delovno mesto, planiran termin opravljanja zdravniškega pregleda, rezultat opravljenega zdravniškeg pregleda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe MARMOR, SEŽANA d.d. Rudarski inšpektorat R Slovenije Pooblaščeni Dispanzer medicine dela, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ZPIZ, Pooblaščena strokovna služba za varnost in zdravje pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V PROSTORIH TAJNIŠTVA DRUŽBE, PROSTORI SO ZAKLENJENI IZVEN DELOVNEGA ČASA IN DOSTOP DO DOKUMENTOV JE MOŽEN SAMO POOBLAŠČENIM OSEBAH, Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z javnimi knjigami ter uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca podatkov o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/Išt. 17/91, 13/93, 66/93 ter 65/00- ZZPPZ
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, nekdanji zaposleni, pripravniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -OSEBNI PODATKI(ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto. delovni čas, zavarovalna doba, delovna doba -podatki o delovnem času(možno število ur, skupaj opravljene ure-dejansko opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije- ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organiracije, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure na delu daljšem od polnega delovnega časa -podatki o plačah(izplačane plače:za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo -neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo -nadomestilo neto plače v breme organizacije : za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila -nadomestila neto plače v breme drugih -prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: -POOBLAŠČENI DELAVCI družbe MARMOR, SEŽANA d.d. -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje R Slovenije -Zavod za zdravstveno zavarovanje R Slovenije -Ministrstvo za finančne Davčna uprava R Slovenije -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ur.l.RS, št.94/07)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V PROSTORIH FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE, PROSTORI SO ZAKLENJENI IZVEN DELOVNEGA ČSA IN DOSTOP DO DOKUMENTOV JE MOŽEN SAMO POOBLAŠČENIM OSEBAH, KODIRAN DOSTOP V BAZO PODATKOV VODENIH V RAČUNALNIKU. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti(Ur.l.RS, št.4/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: ZAPOSLENI DELAVCI V DRUŽBI
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in uveljavljanje pravic socialnega zavarovanja in socialnega varstva
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Naziv podatka: podatki o delavcu: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času: 1) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) 2) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, 3) skupaj neopravljene ure, 4) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, 5) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, 6) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom 7) neopravljene ure brez nadomestila plače 8)ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa 9); podatki o plačah: 1) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo 2) plače iz dobička 3) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo 4) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila 5) nadomestila neto plače v breme drugih 6) neto plače iz dobička 7) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo; delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: 1) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem 2) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca 3) odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci MARMOR, SEŽANA d.d., Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v evidencah in arhivu družbe, dostop do dokumentacije je omogočen samo pooblaščenim osebam, prostori so izven delovnega časa zaklenjeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe MARMOR, SEŽANA d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZAKON O EVIDENCAH NA PODROČJU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI(Ur.l.RS,št.4/82006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o številu ur: – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa DODATNI PODATKI: c) dopust: - število dni dopusta, - število izkoriščenih dni, - število dni dopusta iz preteklega leta; d) mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po dnevih
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci MARMOR, SEŽANA d.d.,drugi uporabniki v skladu z zAKONOM O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: HRANJENO V EVIDENCAH IN ARHIVU DRUŽBE, DOSTOP DO DOKUMENTACIJE JE OMOGOČEN SAMO POOBLAŠČENIM OSEBAM, PROSTORI SO IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLENJENI. Postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe MARMOR,M SEŽANA d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjiogami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izdanih in prejetih računih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji podjetja Marmor, Sežana d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Plačilo storitve
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, domač naslov, vrste storitve, višina plačila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Marmor, Sežana d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računi se hranijo v e obliki v računalniku v posebni aplikaciji, do katerega dostopajo posamezni zaposleni s svojimi gesli. Računi v papirni obliki se hranijo v zaklenjenih omarah in v arhivu do katerega imajo dostop osebe odgovorne za arhiv. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 29.9.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki za Marmor, Sežana d.d. opravljajo dela in dobavljajo storitve na podlagi avtorskih, podjemnih, najemnih in drugih pogodb
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje plačila po pogodbi, izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz avtorskih, podjemnih in služnostnih pogodb, hramba dokumentacije zaradi zahtev zakonodaje, poročanje FURS,
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, vrsta izplačila, količina, cena, znesek in drugi podatki na pogodbah
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja, rudarski inšpektorat RS, FURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v prostorih FRS. Izven delovnega časa, so prostori zaklenjeni in dostop do dokumentov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe Marmor, Sežana d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca podatkov o izvajanju strokovne prakse študentov in dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študentje, napoteni s strani visokošolskih zavodov in dijaki, napoteni s strani srednješolskih zavodov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov in izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljavcem, izobraževalno institucijo in študentom oz. dijakom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki iz pogodbe med študentom/dijakom, izobraževalni institucijo in upravljavcem: naziv in naslov izobraževalne institucije, ime in priimek študenta, naslov stalnega prebivališča, program višješolskega študijskega izobraževanja/srednjega izobraževanja, letnik študija, trajanje strokovne prakse, datum pričetka in datum prenehanja strokovne prakse, ime in priimek mentorja študenta/dijaka, izobrazba mentorja, število let delovnih izkušenj, telefonska številka študenta/dijaka, naslov elektronske pošte študenta/dijaka, davčna številka študenta/dijaka, TRR študenta/dijaka in banka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Marmor, Sežana d.d.,izobraževalna institucija študenta in dijaka, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni FRS. Izven delovnega časa, so prostori zaklenjeni in dostop do dokumentov imajo le pooblaščene osebe. Podatki se hranijo tudi v e obliki v računalniku, do katerega dostopajo posamezni zaposleni s svojimi gesli. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe Marmor, Sežana d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Zbirka podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izbira kandidata za prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni podatki: Ime, priimek, datum rojstva, naslov (ulica in hišna številka, kraj, pošta), elektronski naslov, telefon, podatki o dokončani izobrazbi ter šolanju, podatki o delovnih izkušnjah, podatki o izobraževanjih, dodatna znanja, hobiji, ostali podatki, ki jih kandidati navedejo v prošnji za zaposlitev.
 • Uporabniki zbirke: Marmor, Sežana d. d. in na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni SKPP. Izven delovnega časa, so prostori zaklenjeni in dostop do dokumentov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Marmor, Sežana d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov v knjigi pošte

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki pošiljajo oz.prejemajo navadno ali priporočeno pošto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje vhodne in izhodne pošte.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek prejemnika oz.pošiljatelja, naslov, datum odpreme pošiljke oz.njenega prejema, opis zadeve
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja Marmor, Sežana d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Knjiga pošte se hranij v e obliki v računalniku v posebni aplikaciji, do katerega dostopajo posamezni zaposleni s svojimi gesli. Postopki in ukrepi so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov podjetja Marmor, Sežana d.d.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam