Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BALOH INTERNATIONAL D.O.O. TRGOVINA IN STORITVE
Sedež ali naslov: BRODIŠČE 012
Poštna številka: 1236
Kraj: TRZIN
Matična številka: 1666959000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, splošni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij,
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (zbirka dokumentov, ki se nanašajo na podatke delavca, ki se vodijo v kadrovski evidenci in se preneha voditi ob prenehanju delovnega razmerja - kot listina trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen v primeru zdravstvenega stanja, ko velja omejitev po 47. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki in podatki po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju, vpišejo: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba, - Služba za računovodstvo - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Statistični urad RS, - sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, , zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, splošni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): - trajno (zbirka dokumentov, ki se nanašajo na podatke delavca, ki se vodijo v kadrovski evidenci in se preneha voditi ob prenehanju delovnega razmerja - kot listina trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec mesečno za vsakega delavca vpisuje v evidenco o stroških dela naslednje: a) podatke o delavcu: poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še: – številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba, - Služba za računovodstvo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Statistični urad RS, - sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, , zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, splošni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij,
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno (zbirka dokumentov, ki se nanašajo na podatke delavca, ki se vodijo v kadrovski evidenci in se preneha voditi ob prenehanju delovnega razmerja - kot listina trajne vrednosti),
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke: – podatke o številu ur, – skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, – opravljene ure v času nadurnega dela, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, – neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, – število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba, - Služba za računovodstvo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Statistični urad RS, - sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, , zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, splošni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): še 3 mesece po posredovanju podatkov pristojnem organu
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen v primeru zdravstvenega stanja, ko velja omejitev po 47. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: (1) Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o stavkah: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o organizatorju stavke: – naziv organizatorja stavke; c) podatke o stavki: – število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, – število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, – število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, – razlogi za stavko, – ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), – trajanje stavke, – število izgubljenih delovnih dni, – ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, – ocena rezultatov stavke. (2) Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje naslednje podatke o arbitražah delovnih sporov: a) podatke o delodajalcu: – ime delodajalca, – naslov delodajalca, – matična številka delodajalca iz PRS, – davčna številka delodajalca, – šifra dejavnosti delodajalca po SKD, – ime kolektivne pogodbe in šifra, – število zaposlenih, – šifra proračunskega porabnika; b) podatke o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: – ime sindikalne organizacije, – naslov sindikalne organizacije, – število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu; c) podatke o arbitražah delovnih sporov: – vrsta delovnega spora, – razlogi za delovni spor, – ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba, - Služba za računovodstvo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Statistični urad RS, - sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca družinskih članov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: družinski člani zaposlenih
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za prijavo družinskih članov v zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja delovnega razmerja delavca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - EMŠO, - ime in priimek, - rojstni podatki, - prebivališče, - zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: - Kadrovska služba, - Služba za računovodstvo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Podatki po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, , zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, splošni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): - trajno (zbirka dokumentov, ki se nanašajo na podatke delavca, ki se vodijo v kadrovski evidenci in se preneha voditi ob prenehanju delovnega razmerja - kot listina trajne vrednosti)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - evidenca o periodičnih preiskavah kemičnih, fizikalnih in bioloških škodljivosti, - evidenca o periodičnih preizkusih in pregledih delovne opreme, preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost pri delu, - evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, - evidenca o posebnih zdravstvenih zahtevah iz 16. člena zakona, - podatek o preventivnih zdravstvenih pregledih delavca, - podatki o vrsti pregleda, - ocena zdravstvene sposobnosti za normalno opravljanje delovnih nalog, - podatki o zdravstvenem stanju posameznika, - evidenca o kolektivnih nezgodah, - evidenca o nevarnih pojavih - podatek o poškodbah pri delu in morebitno ugotovljenih poklicnih boleznih in boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih - podatki o nevarnih snoveh, ki se jih uporablja, če tako določajo predpisi.
 • Uporabniki zbirke: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin VAREKA - JENKO IGOR s.p. Potok pri Komendi 3B, Komenda pooblaščeni zdravnik
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pravilnik o izobraževanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - štipendisti - delavci, ki se izobražujejo ob delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje študija ob delu in štipendistov
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja študija
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - EMŠO, - ime in priimek, - rojstni podatki, - prebivališče, - izobraževalna organizacija - uspešnost študija
 • Uporabniki zbirke: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakon o varstvu osebnih podatkov ( 72. člen)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sledenje dobaviteljev
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen za podatke ki niso potrebni za vodenje navedene evidence
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Firma - Naslov - Matična številka - Davčna številka - E- naslov - Telefon/fax - Transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ( 72. člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sledenje kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen za podatke ki niso potrebni za vodenje navedene evidence
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Firma - Naslov - Matična številka - Davčna številka - E- naslov - Telefon/fax - Transakcijski račun
 • Uporabniki zbirke: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v zaklenjeni pisarni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: BALOH INTERNATIONAL d.o.o. Brodišče 12 1236 Trzin
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam