Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: Mercury Processing Service International d.o.o.
Sedež ali naslov: Slovenčeva ulica 24
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5809215000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o imetnikih American Express kartic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki American Express kartic
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - obdelava podatkov zaradi zagotavljanja izpolnjevanja pogodbe – izdaja in poslovanje z American Express karticami - za segmentacijo in statistične obdelave uporabnikov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, bivališče-naslov, poštna številka in kraj, državljanstvo, številka osebne izkaznice ali potnega lista, kraj in leto izdaje, EMŠO, davčna številka, telefonska številka GSM številka, E-mail, kraj rojstva, dekliški priimek, očetovo ime, zakonski stan, število vzdrževanih otrok, status stalnega bivališča, posedovanje drugih plačilnih kartic, delodajalec, naslov in telefon delodajalca, stopnja izobrazbe, delovno mesto, status zaposlitve, višina osebni prejemkov, višina osebnih prejemkov partnerja, znesek in vrsta dodatnih dohodkov, naziv banke in številka osebnega transakcijskega računa, dan plačevanja računov, mesto pošiljanja računov, želja po prejemanju informacij preko SMSa in E-maila,sorodstvo dodatnih uporabnikov, naročniška številka Dnevnikove edicije, ime in priimek odgovorne osebe, delovno mesto odgovorne osebe, EMŠO odgovorne osebe, davčna številka odgovorne osebe, telefonska ševilka in GSM številka odgovorne osebe
 • Uporabniki zbirke: - poblaščeni uslužbenci družbe - centri American Expressa - drugi pogodbeni uporabniki za katere ima upravljalec osebno privolitev posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varovani so celotni prostori družbe - osebni podatki na papirnatih medijih in računalniški izpisi so varovani v zaklenjenih ognjevarnih omarah - zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za dostop in avtorizacijo ter identifikacijo uporabnikov programov in podatkov - postopki o varovanju so določeni v Pravilnikih družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o koristnikih potrošniških kreditov Simpl kredit

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki so vložile prošnjo za potrošniški kredit Simpl kredit
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - ugotavljanje kreditne sposobnosti - obdelava podatkov za zagotavljanje izpolnjevanja kreditne pogodbe - za segmentacijo in statistične obdelave kreditojemalcev
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, spol, datum in kraj rojstva, stalno bivališče in naslov za prejemanje pošte, poštna številka in kraj, regija, država, , tip in številka osebnega dokumenta, veljavnost osebnega dokumenta, izajatelj, kraj in leto izdaje, telefonska številka doma in na delu, fax številka, GSM številka, E-mail, kraj rojstva, zakonski stan, število družinskih članov, status stalnega bivališča, posedovanje drugih plačilnih kartic, delodajalec, naslov, TRR delodajalca, matična in davčna številka delodajalca, stopnja izobrazbe, poklic, status zaposlitve, višina osebni prejemkov, višina rednih mesečnih odtegljajev, naziv banke in številka osebnega transakcijskega računa, dan plačevanja zapadlih obrokov
 • Uporabniki zbirke: - poblaščeni uslužbenci družbe - pogodbeni obdelovalec - drugi pogodbeni uporabniki za katere ima upravljalec osebno privolitev posameznika - zavarovalnica, ki zavaruje potrošniške kredite, za katero upravljalec osebno privolitev posameznika
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - varovani so celotni prostori družbe - osebni podatki na papirnatih medijih in računalniški izpisi so varovani v zaklenjenih ognjevarnih omarah - zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja v računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za dostop in avtorizacijo ter identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Vnos, pregledovanje, ažuriranje in obdelava podatkov poteka preko spleta in je zaščiten s SSL protokolom - postopki o varovanju so določeni v Pravilnikih družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): -osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen, osebna privolitev delavca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno delovno razmerje pri upravljavcu (zaposleni za določen čas, zaposleni za nedoločen čas, pripravniki), tujci, ki opravljajo določeno dejavnost pri upravljavcu in imajo ustrezno dovoljenje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja po ZDR in podjetniški kolektivni pogodbi družbe, posredovanje podatkov ZPIZ-u, ZZZS-ju in drugim pooblaščenim uporabnikom, posredovanje podatkov sindikatu, vodenje obvezne dokument
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - rojstni priimek - datum rojstva, - spol, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - članstvo v rezervi sestavi vojske ali policije, - članstvo v sindikatu, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o vzdrževanih družinskih članih delavca: - osebno ime vzdrževanega družinskega člana delavca, - rojstni datum vzdrževanega družinskega člana delavca, - enotna matična številka vzdrževanega družinskega člana delavca, - davčna številka vzdrževanega družinskega člana delavca; - sorodstveno razmerje vzdrževanega družinskega člana delavca, c) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje d) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo e) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Kadrovskega oddelka - Nadrejeni delavci in drugi delavci, ki podatke potrebujejo zaradi izvrševanja pravic in obveznosti delavcev - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - Inšpektorat za delo RS - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni Vodje koordinacije, kjer imajo dostop samo pooblaščeni delavci Kadrovskega oddelka. Ključ se hrani v prostorih tajništva pod nadzorom tam zaposlene osebe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniški aplikaciji imajo le pooblaščeni delavci Kadrovskega oddelka. Dostop v sistemsko in aplikativno programsko opremo je varovan z zaščitnimi gesli.. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

4. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - opravljene ure v izmenskem delu, - opravljene ure v nočnem delu, - opravljene ure v nedeljo, - opravljene ure na dan praznika ter drugega dela prostega dne, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Kadrovskega oddelka - Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov Unija računovodska hiša d.d. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v elektronski bazi podatkov na računalniku pooblaščenih delavcev v Kadrovskem oddelku, pri čemer je vstop do sistemske in aplikativne programske opreme avtoriziran z zaščitnimi gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci tega oddelka. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

5. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, stroškov v zvezi z delom ter drugih izplačil v zvezi z delovnim razmerjem - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - rojstni priimek - datum rojstva, - spol, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - registrski podatki, tip in stanje kilometraže zasebnega vozila, ki ga uporablja delavec za službena potovanja, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, c) podatki o drugih stroških v zvezi z delom: dodatki k bruto plači, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, povračilo stroškov prevoza na delo, stroškov za prehrano, stroški kolektivnega nezgodnega zavarovanja, stroški nezgodnega zavarovanja za vodilne delavce, stroški zavarovanja na poti za vodilne delavce, plačilo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci Kadrovskega oddelka ter Oddelek računovodstva - Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov Unija računovodska hiša d.o.o. - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Statistični urad RS, - Odprti vzajemni pokojninski sklad Banke Koper d.d., - Generali Zavarovalnica d.d., - Adriatic Slovenica d.d., - Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., - Zavarovalnica Triglav d.d., - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v elektronski bazi podatkov na računalniku pooblaščenih delavcev v Kadrovskem oddelku in Oddelku računovodstva, pri čemer je vstop do sistemske in aplikativne programske opreme avtoriziran z zaščitnimi gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci teh oddelkov. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Politiki varstva osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

6. Katalog evidence o nekaznovanosti in kreditni izpostavljenosti zaposlenih, ki upravljajo s šifrirnimi ključi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/2007); osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na delovnem mestu , kjer se izvaja: • upravljanje s kriptografskimi ključi. • podpora storitvam z občutljivimi podatki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Navedeni podatki in potrdila se obdelujejo zaradi izpolnjevanja zahtev kartičnih organizacij ''Payment Card Industry'' ki predpisujejo vse obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati podjetja – procesorji plačilnih kartic, kot je družba Intesa Sanpaolo Card d.o.o., vključno z zahtevo za preverjanje preteklosti (“background check“) zaposlenih na navedenih funkcijah / navedenih delovnih mestih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov prebivališča,potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o kreditni izpostavljenosti oz. o rednem izpolnjevanju obveznosti do kreditne institucije
 • Uporabniki zbirke: Dostop do osebnih podatkov imajo samo pristojni regulatorji v primeru nadzorstvenega pregleda.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zaščitena s pravicami dostopa in uporabniškim imenom ter geslom, ki je dedeljeno samo pooblaščenim osebam Oddelka kadrovskih zadev. Potrdila, na katerih se nahajajo osebni podatki, se nahajajo v personalnih mapah zaposlenih, ki se hranijo ognjevarni zaklenjeni omari na sedežu družbe do katere imajo dostop samo pooblaščene osebe iz Oddelka kadrovskih zadev. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni tudi v Politiki varstva osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o videonadzoru prostora podatkovnega centra

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/2007), videonadzor delovnih prostorov po 77. členu zakona.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vstopajo in izstopajo v podatkovni center ter osebe, ki se nahajajo v podatkovnem centru.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti premoženja družbe. Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v podatkovni center zaradi ugotavljanja morebitnih zlorab. Izpolnjevanje zahtev kartičnih organizacij ''Payment Card Industry'' ki predpisujejo vse obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati podjetja – procesorji plačilnih kartic, kot je družba Intesa Sanpaolo Card d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto od dneva nastanka videoposnetka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora, lahko pa tudi osebno ime posnetega posameznika.
 • Uporabniki zbirke: Dostop imajo pooblaščeni delavci upravljavca ter tehnično vzdrževalna služba v primeru izvajanja servisnih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetki se v digitalni obliki nahajajo v nadzorni sobi varnostne službe na strežniku za videonadzor v zaklenjeni v omari, katere ključ se hrani pri Vodji sektorja varnosti Banke Koper v svojem sefu. Elektronski dostop do posnetkov in vsakršno delo na posnetkih je dovoljen samo pooblaščenim delavcem Sektorja skladnosti poslovanja ter Oddelka splošnih zadev upravljavca na podlagi dodeljenih dostopnih gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Katalog evidence posnetkov telefonskih pogovorov v klicnem centru

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Uradni list št. 109/2012 in spremembe); člen 147/7
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri upravljavcu, ki sprejemajo klice, imetniki plačilnih kartic, ki kličejo v klicni center oziroma so klicani iz klicnega centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Dokazovanje tržnih transakcij ali drugih poslovnih komunikacij, ki pripeljejo do sklenitve, spremembe ali prenehanja poslovnega razmerja. Dokaz pri reševanju morebitnih neskladij in nesoglasij med imetniki plačilnih kartic in izdajatelji plačilnih kartic.
 • Rok hrambe (neobvezno): 3 leta od dneva poslovne komunikacije.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Telefonska številka klicatelja, priimek in ime klicatelja, datum in ura klica, čas trajanja klica, ime in priimek kontaktne osebe klicnega centra, zvočni posnetek pogovora.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljavca na podlagi dodeljenih vstopnih gesel ter tehnično vzdrževalna služba v primeru izvajanja vzdrževanja strojne in/ali programske opreme. Na zahtevo, se lahko posnetki pošljejo izdajateljem plačilnih kartic s katerimi so imetniki plačilnih kartic v pogodbenem odnosu.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zvočni posnetki se v digitalni obliki nahajajo na strežniku za ta namen. Dostop do strežnika in prostor je varovan z alarmno-javljalno napravo in s sistemom pristopnih kartic, ki omogočajo dostop v prostore samo pooblaščenim osebam. Elektronska zbirka samih osebnih podatkov na strežniku je varovana s sistemom pristopnih gesel pri čemer veljajo naslednje varnostne procedure: o Dostop do strežniške infrastrukture se omogoča na podlagi avtentikacije o Omrežni prenos podatkov je zaščiten s požarnim zidom o IT strežniška infrastruktura se redno posodablja z varnostnimi popravki o Programska oprema Windows je zaščitena z ustreznimi protivirusnimi programi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca prisotnosti in izrabe delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 18. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), Pravilnik za registracijo delovnega časa
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z upravljavcem, fizične osebe, ki opravljajo delo v poslovnih prostorih upravljavca na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom ali zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prihoda in odhoda z dela, obračunavanje plače, nadomestil plače, povračila stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom, izvajanje pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek osebe, organizacijski enota, datum in ura prihoda na delo in odhoda z dela oziroma pričetek/konec druge oblike (celodnevne) odsotnosti, šifra evidenčne kartice za registracijo prisotnosti, datum letnega dopusta, datum odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, datum službenega potovanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Oddelka kadrovskih zadev upravljavca, Vodja operative oddelka podpore strankam, Vodje timov klicnega centra ter tehnično vzdrževalna služba upravljavca in pogodbenega obdelovalca v primeru izvajanja tehnične podpore in servisnih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki se hranijo na strežniku, do katerih imajo dostop samo pooblaščeni delavci upravljavca in pogodbenega obdelovalca na podlagi dodeljenih uporabniških imen in gesel. Fizičen dostop do strežnika je varovan s sistemom stalnega (24h) videonadzora vhoda/izhoda v poslovne prostore ter videonadzora prostora v katerem se nahaja strežnik.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca videonadzora na sedežu družbe v Ljubljani

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS, št. 94/2007), 75. člen (videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore) in 77. člen (videonadzor delovnih prostorov) zakona.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki vstopajo in izstopajo v poslovne prostore oziroma v podatkovni center upravljalca ter osebe, ki se nahajajo v prostoru podatkovnega centra.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje varnosti premoženja družbe. Zagotavljanje nadzora pristopa v poslovne prostore in vstopa ali izstopa v podatkovni center upravljavca zaradi ugotavljanja morebitnih zlorab. Izpolnjevanje zahtev kartičnih organizacij ''Payment Card Industry'' ki predpisujejo vse obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati podjetja – procesorji plačilnih kartic, kot je družba Mercury Processing Services International d.o.o.
 • Rok hrambe (neobvezno): 90 dni od dneva nastanka videoposnetka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora.
 • Uporabniki zbirke: Dostop imajo pooblaščeni delavci upravljavca ter tehnično vzdrževalna služba v primeru izvajanja servisnih storitev.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Videoposnetki se v digitalni obliki nahajajo na snemalniku za videonadzor v zaklenjeni omari v prostoru podatkovnega centra na sedežu upravljavca. Fizičen dostop do snemalnika je omejen z zaklenjenimi vrati ter je varovan s sistemom videonadzora vhoda/izhoda v poslovne prostore upravljavca ter videonadzorom samega prostora podatkovnega centra. Dostop do posnetkov in vsakršno delo na posnetkih je dovoljen samo pooblaščenim delavcem Sektorja za skladnost, varnost in upravljanje tveganj ter Oddelka splošnih zadev na podlagi dodeljenih dostopnih gesel in ključev.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB, Ur. l. RS, št. 94/2007).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam