Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: PEKO INDE, D.O.O.
Sedež ali naslov: Ste Marie aux Mines 5
Poštna številka: 4290
Kraj: TRŽIČ
Matična številka: 0001194755
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v PEKO INDE d.o.o., Tržič
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in obdelave, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o delavcu: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki (kraj, občina in država rojstva) stalno ali začasno prebivališče, - kraj dela, dosežena šolska in strokovna izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (zaposlitev za določen ali nedoločen čas), delovne izkušnje, datum sklenitve delovnega razmerja, datum podpisa pogodbe o zaposlitvi, prenehanje delovnega razmerja, način prenehanja delovnega razmerja, podatki o invalidnosti ali telesni okvari - podatki o družinskih članih delavca: (sorodstveno razmerje do delavca, rojstni podatki, EMŠO)
 • Uporabniki zbirke: - Zavodi za zdravstveno zavarovanje RS - Zavodi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v RS - Zavodi R Slovenije za zaposlovanje - Sodišča - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov in druga dokumentacija, vezana na zbirko, se zunaj delov-nega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, v matičnih knjigah in v personalnih mapah, se zunaj delovnega časa zaklepa v ognjevarne omare v arhivu kadrovske službe družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblašče-ni delavci kadrovske službe. Organizacijski, tehnični podatki in logično-tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov družbe, ki ga je izdala uprava družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni v PEKO INDE, d.o.o. Tržič
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, de-lovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: - možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) - skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke - skupaj neopravljene ure - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevan-je, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo - neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih - skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začas-ne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom - neopravljene ure brez nadomestila plače - ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - podatki o plačah: izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo plače iz dobička neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila nadomestila neto plače v breme drugih neto plače iz dobička prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca odstotek povečanja
 • Uporabniki zbirke: Knjigovodja oz. obračunovalka plač in direktor FRS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v finančno računovodskem sektorju, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 25.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst.5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu, VPD in PV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu Predhodno ugotavljanje zdravstvene sposobnosti delavca za opravljanje svojega dela Ugotavljanje usposobljenosti delavcev iz varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebi podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, stalno ali začasno prebivali-šče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravljal ob nezgodi koliko ur je delal tistega dne narava poškodbe poškodovani del telesa ali je bila poškodba smrtna - podatki o poškodbi pri delu kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo koliko oseb se je skupaj poškodovalo koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu vzrok nesreče ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu - datum opravljenega zdravniškega pregleda - rezultat o opravljenem zdravniškem pregledu (zdravniško spričevalo z mnenjem zdravnika) - datum preizkusa znanja iz VPD
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Peko Inde d.o.o. Tržič pooblaščeni zdravnik medicine dela, prometa in športa drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04) inšpektorat RS za varnost in zdravje pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni za VPD družbe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 25.09.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst.5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, delovno mesto, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Peko Inde d.o.o. Tržič Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari in v zaklenjeni pisarni vodje kadrovskega oddelka, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 25.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst.5.člena ZVOP
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci poslovni partnerji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naziv firme - čas prihoda, razlog vstopa v prostore družbe in čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Peko Inde d.o.o. Tržič vratarska služba, vodja kadrovskega oddelka, posamezni vodje, ki sprejmejo obiskovalca oz. poslovnega partnerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v zaklenjeni pisarni tajništva družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 25.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst.5.člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam