Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZLATI GRIČ, D.O.O.
Sedež ali naslov: Stari trg 29 a
Poštna številka: 3210
Kraj: SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5102049000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. KATALOG EVIDENCE ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in cosialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra delodajalca).
 • Uporabniki zbirke: - pooblašečni delavci družbe - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št, 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnik iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS, št. 86/04) je direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. KATALOG EVIDENCE O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva , zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podtkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Podatki o delavcu: ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ime in matična številka drugega delodajalca, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skaldu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajnšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo prekopolnega delovnega časa-nadurno delo, bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca, zaostala plačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi bruto zaostala plačila in nadomestila plač, nadomestilo plače,; c) podatki o drugih stroških dela: povračila strošpkov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejan nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, dodatki na izplačane plače, ostali stroški dela: d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca, plačani prispevki za pokojninsko in invaldisko zavarovanje, plačani prispevki za zaposlovanje,; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prspevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) oziroma drugi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni in vodotesni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. KATALOG EVIDENCE O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1člen Zakona o evidenci na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhahajo iz plač, nadomestil plač, itd.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazbe, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o delovnem času: a) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, b) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, c) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, d) supaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, e) neopravljene ure brez nadomestila plače, f) ure na delu, daljšem od polnega delonega časa. - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, b) nadomestilo plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, c) nadomestila plače v breme drugih, d) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres drugo.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetim dne 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 4=/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. Za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno bivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravlja ob nezgodi, b) koliko ur je delal tistega dne, c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d) narava poškodbe, e) poškodovani del telesa, f) ali je bila poškodba smrtna, g) podlaga zavarovanja, - podatki o poškodbi pri delu a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo, d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, e) ali se je podobna nasreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, f) vir nesreče, g) vzrok nesreče, h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki s skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. KATALOG EVIDENCE O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) spol d) datum rojstva e) stalno bivališče in naslov (kraj, občina) f) poklica g) šolska izobrazba h) podlaga zavarovanja - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ružbe - zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Shranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. KATALOG EVIDENC O USPOSOBLJANU ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. IN 33. ČLEN zAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM (uR. LIST rs, ŠT. 71/93, 87/01 IN 110/02-ZGO-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje prafic in obveznosti s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podtkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum in kraj rojstva - stalno in začasno bivališče -datum pričetka in morebitnega konca dela - poklic, izobrazba - opis del in nalog z vidika varstva pri delu, - roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljavnje dela - vodenje in nadzorovanje del in nalog - podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu - zapisnik o preizkusu znanja delavcev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v družbi, - izvajalcin usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26.9.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: V skladu s 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 86/04) je zastopnik za obdelavo podatkov direktor družbe.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam