Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Sedež ali naslov: Rožna dolina cesta IX/6
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5300410000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA BREZPOSELNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010) – 122. in 123. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) • Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) – 1. alinea 1. odst. 126. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov) Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1) 22. člen in 24. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje v evidenci po 8. členu ZUTD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za potrebe odločanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega načrta, izvajanje nadzora po tem zakonu in za spremljanje, načrtovanje in vodenje politike na področjih, ki jih ureja ZUTD, ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 50 let po vnosu podatkov. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - datum rojstva; - spol; - EMŠO; - davčno številko; - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za tujino še šifro države); - državljanstvo; - status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet - če se oseba o tem izjavi); - pripadnost k romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi); - številko transakcijskega računa osebe; - telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva; - izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oziroma standard, usposobljenost, dodatna znanja in delovne izkušnje; - zmožnost za delo in omejitve; - zavarovalno dobo; - delovno dobo, - prijava, vodenje in prenehanje vodenja v evidenci; - razlog prenehanja vodenja v evidenci; - izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz statusa brezposelne osebe po tem zakonu (o javljanju, napotitvah, izpolnjevanju drugih obveznosti); - osnovi za odmero denarnega nadomestila; - obdobje in višina priznane pravice do denarnega nadomestila; - obdavčljivi dohodki iz zaposlitve in drugi prejemki, ki vplivajo na višino priznane pravice do denarnega nadomestila; - vrsta in višina denarnih prejemkov in povrnjenih stroškov, do katerih je brezposelna oseba upravičena po določbah tega zakona; - čas prejemanja denarne socialne pomoči na centru za socialno delo; - obravnava pri zdravniku, ki izvaja zaposlitveno svetovanje (datum obravnave, razlog); - vrsta, trajanje in izvajalec storitve, določene s tem zakonom; - terjatvah in načinu vračanja neupravičeno prejetih sredstev; - pritožbah; - začetku in zaključku sodnih postopkov, v katerih ima v zvezi z izvajanjem določb tega zakona položaj stranke (vrsta sodnega postopka, predmet spora, opravilna številka, izrek izida postopka). Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca brezposelnih oseb se povezuje s Centralno zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; s Centralnim registrom prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve; z evidenco o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA BREZPOSELNIH INVALIDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 84. in 85. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 4. odst. 84. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne invalidne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za potrebe izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije, izvajanje nadzora nad porabo sredstev; spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na področju zaposlovanja invalidov; razvojno raziskovalnih dejavnosti s področja zaposlovanja invalidov; zbiranja in vodenja statističnih podatkov s področja zaposlitvene rehabilitacije.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 50 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebne podatke, in sicer: – ime in priimek, – podatki o rojstvu in smrti, – davčna številka, – spol, – številka transakcijskega računa osebe, – podatki o državljanstvu, – podatki o prebivališču, – podatki o invalidnosti, – podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih, usposobljenosti in izkušnjah, – podatki o bolezni in funkcioniranju, – podatki o dosedanjih zaposlitvah in – podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence; 2. podatke za obravnavo, in sicer: – podatek o vrsti vloge, – podatki o priznanih stroških, – podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, – podatki o mnenju rehabilitacijske komisije, – podatki o ciljih rehabilitacije, – podatki o zaposljivosti, – podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, – podatki o delazmožnosti, – podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem zakonu, in – podatki o zdravniških obravnavah; 3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov in – podatki o kontaktnih osebah; 4. podatke o delodajalcih, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov, – podatki o kontaktnih osebah in – podatki o izvedenih storitvah. V tej evidenci se vodijo občutljivi osebni podatki. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA INVALIDOV, KI JIM JE BILA IZDANA ODLOČBA, DA NISO ZAPOSLJIVI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 84. in 85. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 4. odst. 84. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); D 3. Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidne osebe, ki jim je bila izdana odločba, da niso zaposljive.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za nudenje pomoči invalidnim osebam, ki niso zaposljive pri vključevanju v programe socialne vključenosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 50 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -1. Osebne podatke, in sicer: – ime in priimek, – podatki o rojstvu in smrti, – davčna številka, – spol, – številka transakcijskega računa osebe, – podatki o državljanstvu, – podatki o prebivališču, – podatki o invalidnosti, – podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih, usposobljenosti in izkušnjah, – podatki o bolezni in funkcioniranju, – podatki o dosedanjih zaposlitvah in – podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence; 2. podatke za obravnavo, in sicer: – podatek o vrsti vloge, – podatki o priznanih stroških, – podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, – podatki o mnenju rehabilitacijske komisije, – podatki o ciljih rehabilitacije, – podatki o zaposljivosti, – podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, – podatki o delazmožnosti, – podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem zakonu, in – podatki o zdravniških obravnavah; 3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov in – podatki o kontaktnih osebah; 4. podatke o delodajalcih, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov, – podatki o kontaktnih osebah in – podatki o izvedenih storitvah. V tej evidenci se vodijo občutljivi osebni podatki. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA INVALIDOV, KI JIM JE BILA IZDANA ODLOČBA O ZAPOSLJIVOSTI NA ZAŠČITENIH DELOVNIH MESTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 84. in 85. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 4. odst. 84. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidne osebe, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za nudenje pomoči brezposelnim invalidnim osebam pri iskanju zaposlitve, o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega ali rehabilitacijskega načrta, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih invalidnih oseb in za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 50 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebne podatke, in sicer: – ime in priimek, – podatki o rojstvu in smrti, – davčna številka, – spol, – številka transakcijskega računa osebe, – podatki o državljanstvu, – podatki o prebivališču, – podatki o invalidnosti, – podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih, usposobljenosti in izkušnjah, – podatki o bolezni in funkcioniranju, – podatki o dosedanjih zaposlitvah in – podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence; 2. podatke za obravnavo, in sicer: – podatek o vrsti vloge, – podatki o priznanih stroških, – podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, – podatki o mnenju rehabilitacijske komisije, – podatki o ciljih rehabilitacije, – podatki o zaposljivosti, – podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, – podatki o delazmožnosti, – podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem zakonu, in – podatki o zdravniških obravnavah; 3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov in – podatki o kontaktnih osebah; 4. podatke o delodajalcih, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov, – podatki o kontaktnih osebah in – podatki o izvedenih storitvah. V tej evidenci se vodijo občutljivi osebni podatki. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA INVALIDOV, KI JIM JE BILA IZDANA ODLOČBA O ZAPOSLJIVOSTI V PODPORNI ZAPOSLITVI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 84. in 85. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 4. odst. 84. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidne osebe, ki jim je bila izdana odločba o zaposljivosti v podporni zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za nudenje pomoči brezposelnim invalidnim osebam pri iskanju zaposlitve, o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega ali rehabilitacijskega načrta, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih invalidnih oseb in za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 50 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebne podatke, in sicer: – ime in priimek, – podatki o rojstvu in smrti, – davčna številka, – spol, – številka transakcijskega računa osebe, – podatki o državljanstvu, – podatki o prebivališču, – podatki o invalidnosti, – podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih, usposobljenosti in izkušnjah, – podatki o bolezni in funkcioniranju, – podatki o dosedanjih zaposlitvah in – podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence; 2. podatke za obravnavo, in sicer: – podatek o vrsti vloge, – podatki o priznanih stroških, – podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, – podatki o mnenju rehabilitacijske komisije, – podatki o ciljih rehabilitacije, – podatki o zaposljivosti, – podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, – podatki o delazmožnosti, – podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem zakonu, in – podatki o zdravniških obravnavah; 3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov in – podatki o kontaktnih osebah; 4. podatke o delodajalcih, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov, – podatki o kontaktnih osebah in – podatki o izvedenih storitvah. V tej evidenci se vodijo občutljivi osebni podatki. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA INVALIDOV, KI JIM JE BILA PRIZNANA PRAVICA DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 84. in 85. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 4. odst. 84. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Invalidne osebe, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za nudenje pomoči brezposelnim invalidnim osebam pri iskanju zaposlitve, o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega ali rehabilitacijskega načrta, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih invalidnih oseb ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 50 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebne podatke, in sicer: – ime in priimek, – podatki o rojstvu in smrti, – davčna številka, – spol, – številka transakcijskega računa osebe, – podatki o državljanstvu, – podatki o prebivališču, – podatki o invalidnosti, – podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih, usposobljenosti in izkušnjah, – podatki o bolezni in funkcioniranju, – podatki o dosedanjih zaposlitvah in – podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence; 2. podatke za obravnavo, in sicer: – podatek o vrsti vloge, – podatki o priznanih stroških, – podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, – podatki o mnenju rehabilitacijske komisije, – podatki o ciljih rehabilitacije, – podatki o zaposljivosti, – podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, – podatki o delazmožnosti, – podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem zakonu, in – podatki o zdravniških obravnavah; 3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov in – podatki o kontaktnih osebah; 4. podatke o delodajalcih, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov, – podatki o kontaktnih osebah in – podatki o izvedenih storitvah. V tej evidenci se vodijo občutljivi osebni podatki. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA INVALIDOV, KI SO PRIDOBILI STATUS PO ZZRZI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 84. in 85. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Ur. l. RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011) – 4. odst. 84. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); D 3. Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe s statusom invalida.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za nudenje pomoči brezposelnim invalidnim osebam pri iskanju zaposlitve, o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega ali rehabilitacijskega načrta, izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih invalidnih oseb in za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je 50 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebne podatke, in sicer: – ime in priimek, – podatki o rojstvu in smrti, – davčna številka, – spol, – številka transakcijskega računa osebe, – podatki o državljanstvu, – podatki o prebivališču, – podatki o invalidnosti, – podatki o izobrazbi ali poklicu, dodatnih znanjih, usposobljenosti in izkušnjah, – podatki o bolezni in funkcioniranju, – podatki o dosedanjih zaposlitvah in – podatke, ki se nanašajo na prijavo, vodenje in prenehanje vodenja evidence; 2. podatke za obravnavo, in sicer: – podatek o vrsti vloge, – podatki o priznanih stroških, – podatki o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije, – podatki o mnenju rehabilitacijske komisije, – podatki o ciljih rehabilitacije, – podatki o zaposljivosti, – podatki o vključitvi v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, – podatki o delazmožnosti, – podatki, ki se nanašajo na uporabo storitev po tem zakonu, in – podatki o zdravniških obravnavah; 3. podatke o izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov in – podatki o kontaktnih osebah; 4. podatke o delodajalcih, in sicer: – matična številka, – davčna številka, – naziv, – naslov, – podatki o kontaktnih osebah in – podatki o izvedenih storitvah. V tej evidenci se vodijo občutljivi osebni podatki. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA OSEB, VKLJUČENIH V PROGRAME AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010) – 122. in 123. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) – 3. alinea 1. odst. 126. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve, ki so vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega načrta, izvajanje nadzora po tem zakonu in za spremljanje, načrtovanje in vodenje politike na področjih, ki jih ureja ZUTD, ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po vnosu podatkov. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - datum rojstva; - spol; - EMŠO; - davčno številko; - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za tujino še šifro države); - državljanstvo; - status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet - če se oseba o tem izjavi); - pripadnost k romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi); - številko transakcijskega računa osebe; - telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva; - izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oziroma standard, usposobljenost, dodatna znanja in delovne izkušnje; - zmožnost za delo in omejitve; - zavarovalno dobo; - delovno dobo, - prijava, vodenje in prenehanje vodenja v evidenci; - razlog prenehanja vodenja v evidenci; - vrsta, trajanje in izvajalec storitve, določene s tem zakonom; - pripadnost določeni ciljni skupini; - porabljena finančna sredstva; - uspešnost dokončanja programa; - izpolnjevanje pogodbenih obveznosti osebe; - o terjatvah in načinu vračanja neupravičeno prejetih sredstev; - o pritožbah; - o začetku in zaključku sodnih postopkov, v katerih ima v zvezi z izvajanjem določb tega zakona položaj stranke (vrsta sodnega postopka, predmet spora, opravilna številka, izrek izida postopka). Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA ŠTIPENDISTOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 12/93, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02 in 79/06 - ZZZPB) – 1. in 3. odstavek 68. b člena v povezavi s 1. odstavkom 68. člena (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); • Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10 – ZUTD) – 182. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Zoisovih štipendistov) ter 2. odstavek 186. člena (pravna podlaga za vodenje evidence štipendistov do zaključka izobraževanja oziroma do izpolnitve obveznosti štipendistov); Zakon o štipendiranju (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07- popr. in 40/09) – 1. in 3. odstavek 70. člena (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: republiški in Zoisovi štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki iz evidence se vodijo za potrebe izvajanja nalog Zavoda in pooblaščenih organizacij, za uveljavljanje pravic s področja socialne varnosti pri pristojnih institucijah ter za statistične ali znanstveno raziskovalne namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, • datum rojstva, • spol, • EMŠO, • davčna številka, • naslov prebivališča, • številka transakcijskega računa, • prijava in začetek vodenja v evidenci, • vrsta štipendije, • status štipendista (vajenec, dijak, študent), • socialno-ekonomski položaj republiškega štipendista in njegove družine, • šolanje in uspeh šolanja štipendista, • izkazan javno priznan dosežek prejemnika štipendije za nadarjene, • izplačevanje štipendij in dodatkov, • vzrok mirovanja izplačevanja štipendije zaradi neizpolnjevanja pogojev, • vzrok in datum prenehanja vodenja evidence, • rezultati preizkusov sposobnosti in nadarjenosti prejemnika štipendije za nadarjene, • terjatve vračil in način vračanja neupravičeno izplačanih štipendij, • vračanje neupravičeno izplačanih štipendij, • pritožbe. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O TUJCIH, KI SO ZAPOSLENI ALI DELAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1)) – 63. člen in prvi odstavek 64. člena (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1))– četrti odstavek 64. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije na podlagi delovnih dovoljenj ali prijav dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po poteku veljavnosti delovnega dovoljenja. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime ter priimek ob rojstvu, - spol, - dan, mesec in leto rojstva, - EMŠO, če je tujcu določena, - kraj in država rojstva, - državljanstvo, - zadnje stalno ali začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka), - sedanje stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (kraj, ulica in hišna številka), - podatek o prijavi in odjavi dela tujca, datum prenehanja delovnega ali drugega pogodbenega razmerja, - vrsta in številka potne listine, datum in kraj izdaje ter njena veljavnost, - vrsta dovoljenja za prebivanje, datum izdaje ter njena veljavnost, - vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje ter njegova veljavnost, - vrsta in področje izobraževanja, - poklic po standardni klasifikaciji poklicev, - posebna znanja, - delovne izkušnje. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija) Centralizirana zbirka podatkov v obliki datotek na datotečnem strežniku (DBF). Prepis zapisov iz te zbirke v 1 podatkovno bazo, ki je vir za posredovanje podatkov. Neposredni dostop debelih klientov do centralizirane zbirke podatkov. Za namene posredovanja dostop preko spletnih storitev iz 1 podatkovne baze.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca se povezuje z evidencami Ministrstva za notranje zadeve (Centralnim registrom prebivalstva; Registrom stalnega prebivalstva; Evidenco o dovoljenjih za začasno prebivanje tujcev; Evidenco o dovoljenjih za stalno prebivanje tujcev; Evidenco o tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem; Evidenco o tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem); z evidenco Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja (o tujcih, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova dela na podlagi delovnega dovoljenja), z evidenco Ministrstva za javno upravo (zbirko podatkov o tujcih).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O PREKRŠKIH DELODAJALCEV IN TUJCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.l. RS, št. 4/06) – 4. odstavek 30. člena in Zakon o inšpekciji dela (Ur.l. RS, št. 38/94, 32/97 in 36/00) – 1. odstavek 14. člena (pravna podlaga za obdelavo) Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo tujca in tujci, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je dve leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za pravne in fizične osebe – kot delodajalce: 1. šifra firme 2. naziv firme 3. datum blokade (datum prekrška) 4. blokada do datuma (3 leta) 5. številka odločbe 6. razlog Tujci: 1. EMST/EMŠO tujca 2. priimek in ime tujca 3. datum blokade/blokiran 4. poklic 5. vlagatelj (matična številka) 6. odblokiran (datum) 7. številka delovnega dovoljenja
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): - Zavod RS za zaposlovanje zbira in evidentira podatke iz evidenc ministrstva, pristojnega za notranje zadeve o prebivališču v RS in izdanih vizumih za kratkotrajna dela v RS na podlagi 1. točke 3. odstavka 35. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. - Zavod RS za zaposlovanje zbira in evidentira podatke iz evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije o zdravstvenem oziroma pokojninsko in invalidskem zavarovanju tujcev v RS na podlagi 2. točke 3. odstavka 35. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA PODATKOV O AVTORSKIH, PODJEMNIH, NAJEMNIH IN DRUGIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Za področje avtorskih, podjemnih in podobnih pogodb (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov): • Zakon o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 12/92, 12/93, 71/93, 38/94, 69/98, 67/02 in 79/06) – 9. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Za področje avtorskih, podjemnih in podobnih pogodb: • brezposelne osebe, ki so vključene v Program Usposabljanje na delovnem mestu • zaposleni delavci na MDDSZ v projektni enoti TP- ESS, ki so napoteni na delo na ZRSZ • zunanji sodelavci v s
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebn
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se za področje avtorskih, podjemnih in podobnih pogodb hranijo pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Za področje avtorskih, podjemnih in podobnih pogodb: - ime in priimek, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) – 1. in 7. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) –19. člen (pravna
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki se nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem na Zavodu RS za zaposlovanje (redno zaposleni in zaposleni preko javnih del).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA PODATKOV O KORIŠČENJU POČITNIŠKIH KAPACITET

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) - 9. člen Pravilnik o uporabi in oddajanju pošitniških objektov Republiškega zavoda za zaposlovanje (št. 040-2/96 z dne 11.04.1996) – 4. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje, - upokojeni delavci Zavoda RS za zaposlovanje, - fizične osebe (zunanji koristniki počitniških kapacitet)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo zaradi omogočanja letovanja v počitniških objektih zaposlenim in njihovim družinskim članom, upokojenim delavcem in ostalim osebam.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je pet let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov - datum rojstva - davčna številka - kontakt
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA PODATKOV O NAJEMNIKIH STANOVANJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) - 9. člen Pravilnik o dodeljavanju službenih stanovanj in stanovanjskih posojil delavcem Republiškega zavoda za zaposlovanje (št. PRA/1-95/97 z dne 01.07.1997) – 3. člen (pravna podlaga z
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje - upokojeni delavci Zavoda RS za zaposlovanje - fizične osebe (zunanji najemniki stanovanj)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izvajanja najemnih razmerij.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba osebnih podatkov je trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - naslov - enotna matična številka - davčna številka - kontakt
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA VIDEONADZORA NA ZRSZ-CENTRALNA SLUŽBA, ROŽNA DOLINA, CESTA IX/6, LJUBLJANA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 75. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 5. odst. 75. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, zaposlene na ZRSZ; pogodbeni izvajalci storitev; stranke v postopkih, drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z izvajanjem videonadzora uradnih službenih prostorov ZRSZ se zagotavlja nadzor vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je največ 3 mesece. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika) - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo odgovorne osebe. Vsak dostop do arhivov je varovan z osebnim geslom in se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z načrtom varovanja objekta Rožna dolina IX/6, Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. EVIDENCA VIDEONADZORA NA ZRSZ-OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA, PARMOVA 32, LJUBLJANA

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 75. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 5. odst. 75. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, zaposlene na ZRSZ; pogodbeni izvajalci storitev; stranke v postopkih, drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z izvajanjem videonadzora uradnih službenih prostorov ZRSZ se zagotavlja nadzor vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je največ 3 mesece. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika) - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo odgovorne osebe. Vsak dostop do arhivov se beleži. Arhivi so pohranjeni v sefu, ki je zaklenjen. Arhivi oz. kasete na katerih so pohranjeni podatki se periodično presnemavajo. Dostop do podatkov, pohranjenih v sefu ima odgovorna oseba. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. EVIDENCA PODATKOV O POSLOVNIH PARTNERJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 36/04) – 10. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) • Zakon o javnih naročilih (Ur.l. RS št. 36/04) – 11. člen in Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva Zavoda Repu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - fizične in pravne osebe, ki so poslovni partnerji Zavoda
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo zaradi izvajanja sklenjenih pogodb.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je trajen.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - naziv firme ( za s.p. in fizične osebe osebno ime), - sedež firme ali s.p. ali naslov fizične osebe, - pošta, - država, - matična številka firme, s.p., fizične osebe, - davčna številka firme, s.p., fizične osebe, - ime in priimek kontaktne osebe, - kontakt (telefonska št., fax št., elektronski naslov, spletna stran), - številka poslovnega oziroma transakcijskega računa, - naziv in sedež banke, - davčni zavezanec (da/ne), - ID številka za DDV, - sektorska pripadnost (finančni sektor), - vrsta proračunskega porabnika, - predmet naročila, - datum izvedbe, - ocena izvedbe poslovnega partnerja
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) – 1. in 7. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) • Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) –14. člen (pravna
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdel
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo v skladu z Pravilnikom o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi - podatki o zavarovanih družinskih članih (ime, priimek, bivališče, spol, emšo, sorodstveno razmerje)
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. EVIDENCA DOSTOPOV V SISTEMSKI PROSTOR S PREVERJANJEM BIOMETRIČNIH PODATKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04) – 81. člen v povezavi z 2., 3. in 4. odstavkom 80. člena (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, zaposlene na ZRSZ, ki so pooblaščene za vstop v sistemski prostor na centralni lokaciji ZRSZ
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z obdelavo biometričnih značilnosti se ugotavljajo ali primerjajo lastnosti posameznika, tako da se lahko izvrši njegova identifikacija oziroma preveri njegova identiteta) pod pogoji, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 3 leta.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - biometrični podatek (prstni odtis) - o datumu in uri vstopa - priimek in ime osebe, ki vstopa
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke iz evidence upravljavec hrani na zavarovanem strežniku, do katerega ima dostop pooblaščena oseba, ki je odgovorna za to zbirko osebnih podatkov. Z varnostno politiko aktivnega imenika strežnika Microsoft Windows 2003 se preprečuje nepooblaščen dostop do zbirke podatkov. Zbirka se nahaja izključno na centralnem strežniku, ki se nahaja v varovanem območju sistemske sobe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. EVIDENCA PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): • Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02) – 172. člen in Pravilnik o izobraževanju in štipendiranju (št. 040-2/96 z dne 11.04.1996) – 14. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) • Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe osebnih podatkov je dve leti (za funkcionalno izobraževanje) oziroma deset let (za pogodbe o izobraževanju).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - datum sklenitve pogodbe o izobraževanju - datum pričetka in zaključka izobraževanja, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - podatki o predavateljih( zunanji, notranji), - podatki o izobraževalnih institucijah, - pregled izobraževanj zaposlenih vključno s stroški, - pravice in obveznosti zaposlenih vključenih v izobraževanje. - podatki o študiju ob delu - podatki o opravljenem strokovnem izpitu
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. EVIDENCA PODATKOV O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA TER O CIVILNI ZAŠČITI

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) – 39. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (št. 012-1/03 z dne
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba osebnih podatkov je trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - datum in kraj opravljanja izpita iz varstva pri delu in požarnega varstva
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. EVIDENCA PODATKOV O PLAČAH, POTNIH NALOGIH IN DRUGIH IZPLAČILIH ZAPOSLENIM

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) - 9.člen in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) – 1. in 7. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) - Zakon o evidencah na področju de
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pri obračunu plač se podatki nanašajo na osebe s sklenjenim delovnim razmerjem na Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdel
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba osebnih podatkov je trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Splošni osebni podatki zaposlenega: - ime in priimek, - starost, - bivališče, - družinski člani, - davčna številka - enotna MŠ, - izobrazba in poklic, - delovna doba, - delovno mesto. Podatki za obračun plače: - višine količnikov, - dodatki, - odtegljaji, - povračila, - davčne olajšave. Podatki o nakazilu plač: - banka, - številka transakcijskega računa
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. EVIDENCA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH POJAVIH, UGOTOVLJENIH POKLICNIH BOLEZNIH IN O BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) – 39. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (št. 012-1/03 z dne
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba osebnih podatkov je trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijava poškodbe pri delu (obrazec ER 8) I. Podatki o zavezancu za prijavo II. Podatki o poškodovancu - priimek in ime - spol poškodovanca - matična številka - stalno prebivališče - datum rojstva - zakonski stan III. Podatki o poškodbi na delu IV. Podatki o neposrednem vodji - priimek in ime - naslov stalnega prebivališča V. Podatki o očividcu - priimek in ime - naslov stalnega prebivališča VI. Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca - priimek, ime, šifra zdravnika VII. Mnenje inšpektorja dela, oziroma vodje službe VPD
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. EVIDENCA PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01) – 39. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (št. 012-1/03 z dne
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Zavodu RS za zaposlovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za potrebe nastavitve in vodenja kadrovske evidence ter drugih evidenc s področja dela in za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Hramba osebnih podatkov je trajna.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom (obrazec 8,204): - priimek, dekliški priimek in ime - kraj rojstva - emšo - naslov - zdravniško spričevalo, obrazec 8,204 (ocena izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto) - priimek, dekliški priimek in ime - datum rojstva Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi preventivni zdravstveni pregled z zdravniškim spričevalom (obrazec 8,205) - priimek, dekliški priimek in ime - naslov - emšo - naslov - zdravniško spričevalo, obrazec 8,205 (ocena izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto) - priimek, dekliški priimek in ime - datum rojstva
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca iskalcev zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010)-122. in 123. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov) - Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010; v nadaljnjem besedilu: ZUTD)- 4. alinea 1. odst. 126. člen (pravna podlaga za hrambo podatkov) Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1) 22. člen in 24. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Iskalci zaposlitve v skladu z določilom 5. člena ZUTD.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za potrebe odločanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega načrta, izvajanje nadzora po tem zakonu in za spremljanje, načrtovanje in vodenje politike na področjih, ki jih ureja ZUTD, ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po vnosu podatkov. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - datum rojstva; - spol; - EMŠO; - davčno številko; - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za tujino še šifro države); - državljanstvo; - status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet - če se oseba o tem izjavi); - pripadnost k romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi); - številko transakcijskega računa osebe; - telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva; - izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oziroma standard, usposobljenost, dodatna znanja in delovne izkušnje; - zmožnost za delo in omejitve; - zavarovalno dobo; - delovno dobo, - prijava, vodenje in prenehanje vodenja v evidenci; - razlog prenehanja vodenja v evidenci; - vrsta, trajanje in izvajalec storitve, določene s tem zakonom; - vrsta in višina denarnih prejemkov in povrnjenih stroškov, do katerih je iskalec zaposlitve upravičen po določbah tega zakona; - za iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, naziv in izdajatelj dokumenta, ki izkazuje, da je zaposlitev osebe ogrožena (poslovni načrt delodajalca, program razreševanja presežnih delavcev, obvestilo likvidacijskega ali stečajnega upravitelja, o predvidenem roku, v katerem bo prenehala potreba po delu delavca ali drugi podobni dokumenti); - za iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, datum izdaje dokumenta iz prejšnje alineje; - za iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, datum izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas; - za iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov. kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo zunaj delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem je zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca iskalcev zaposlitve se povezuje s Centralno zbirko podatkov o pravicah iz javnih sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; s Centralnim registrom prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve; z evidenco o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca oseb, ki so začasno nezaposljive

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010) – 122. in 123. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/2010; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) – 2. alinea 1. odst. 126. člena (pravna podlaga za hrambo podatkov); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 22. člen in 24. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Brezposelne osebe, ki niso zmožne za delo po mnenju medinstitucionalne komisije.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidenca se vodi za potrebe odločanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti, za izvajanje storitev in vključevanje v ukrepe APZ, izdelavo zaposlitvenega načrta, izvajanje nadzora po tem zakonu in za spremljanje, načrtovanje in vodenje politike na področjih, ki jih ureja ZUTD, ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene.
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po vnosu podatkov. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek; - datum rojstva; - spol; - EMŠO; - davčno številko; - naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča (za tujino še šifro države); - državljanstvo; - status (dijak, študent, zaposlen, samozaposlen, upokojenec, kmet - če se oseba o tem izjavi); - pripadnost k romski etnični skupnosti (če se oseba o tem izjavi); - številko transakcijskega računa osebe; - telefonsko številko in elektronski naslov, na katerem je oseba dosegljiva; - izobrazbo, poklicno kvalifikacijo oziroma standard, usposobljenost, dodatna znanja in delovne izkušnje; - zmožnost za delo in omejitve; - zavarovalno dobo; - delovno dobo - prijava, vodenje in prenehanje vodenja v evidenci; - razlog prenehanja vodenja v evidenci; - čas trajanja nezaposljivosti; - datum obravnave na komisiji; - predlogi ukrepov komisije. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): centralizirana zbirka podatkov, debeli klient z aplikacijskim strežnikom in posebnim strežnikom z bazo podatkov, neposreden dostop debelih klientov in administratorjev baz do transakcijske baze podatkov.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem je zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

28. EVIDENCA O DELODAJALCIH, PRAVNIH ALI FIZIČNIH OSEBAH, REGISTRIRANIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI, KI S TUJCI SKLEPAJO POGODBE O DELU IN O NAROČNIKIH STORITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1)) – 63. člen in drugi odstavek 64. člena (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1))– četrti odstavek 64. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delodajalci, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, ki s tujci sklepajo pogodbe o delu ter naročniki storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po poteku veljavnosti delovnega dovoljenja. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma in ime podružnic v RS ali ime fizične osebe, - sedež in naslovi podružnic v RS ali sedež ali naslov fizične osebe, - nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetije, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, - matična številka, - davčna številka, - zastopniki, - delovna dovoljenja, datum izdaje ter njihova veljavnost. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): Centralizirana zbirka podatkov v obliki datotek na datotečnem strežniku (DBF). Prepis zapisov iz te zbirke v 1 podatkovno bazo, ki je vir za posredovanje podatkov. Neposredni dostop debelih klientov do centralizirane zbirke podatkov. Za namene posredovanja dostop preko spletnih storitev iz 1 podatkovne baze.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uuporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo zunaj delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem je zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

29. EVIDENCA O TUJIH DELODAJALCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1)) – 63. člen in tretji odstavek 64. člena (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1))– četrti odstavek 64. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tuji delodajalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po poteku veljavnosti delovnega dovoljenja. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma, - sedež, - odgovorna ali kontaktna oseba tujega delodajalca v času izvajanja storitev v RS in njegovo prebivališče, - o delovnem dovoljenju, datumu izdaje ter njihovi veljavnost. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): Centralizirana zbirka podatkov v obliki datotek na datotečnem strežniku (DBF). Prepis zapisov iz te zbirke v 1 podatkovno bazo, ki je vir za posredovanje podatkov. Neposredni dostop debelih klientov do centralizirane zbirke podatkov. Za namene posredovanja dostop preko spletnih storitev iz 1 podatkovne baze.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo zunaj delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem je zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

30. EVIDENCA IZVAJALCEV STORITEV V RS S SEDEŽEM ALI PREBIVALIŠČEM V DRŽAVI ČLANICI EU, EGP ALI ŠVICARSKI KONFEDERACIJI

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1)) – 19. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 26/11 (ZZDT-1))– drugi odstavek 19. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delodajalec, pravna ali fizična oseba s sedežem ali prebivališčem v državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, in državljani države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki izvajajo storitve brez delovnega dovoljenja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): 2 dve leti po prijavi dela. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma in sedež ali naslov delodajalca, - odgovorna oseba delodajalca, - število napotenih delavcev, - vrsta storitve, - kraj in trajanje izvajanja storitve, - podatki o tem, da so napoteni delavci državljani tretjih držav, zakonito zaposleni in imajo urejeno prebivanje v državi, kjer ima delodajalec svoj sedež, - osebno ime imenovanega napotenega delavca, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnim nadzornim organom, - naročnik storitve. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): Centralizirana zbirka podatkov v obliki datotek na datotečnem strežniku (DBF). Prepis zapisov iz te zbirke v 1 podatkovno bazo, ki je vir za posredovanje podatkov. Neposredni dostop debelih klientov do centralizirane zbirke podatkov. Za namene posredovanja dostop preko spletnih storitev iz 1 podatkovne baze.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke se vodi v informacijskem sistemu in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo zunaj delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

31. EVIDENCA VIDEONADZORA NA ZRSZ-OBMOČNA SLUŽBA PTUJ, OSOJNIKOVA 1, PTUJ

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 75. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 5. odst. 75. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, zaposlene na ZRSZ; pogodbeni izvajalci storitev; stranke v postopkih, drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z izvajanjem videonadzora dostopov v službene prostore ZRSZ se zagotavlja nadzor vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - posnetek posameznika (slika), - datum in čas vstopa in izstopa iz prostora Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

32. EVIDENCA VIDEONADZORA NA ZRSZ-CENTRALNA SLUŽBA, ROŽNA DOLINA, CESTA VI/7, LJUBLJANA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 75. člen (pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov); Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) – 5. odst. 75. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, zaposlene na ZRSZ; pogodbeni izvajalci storitev; stranke v postopkih, drugi obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z izvajanjem videonadzora dostopov v službene prostore ZRSZ se zagotavlja nadzor vstopa ali izstopa v ali iz službenih prostorov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 3 mesece. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 1 mesec.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: posnetek posameznika (slika), datum in čas vstopa in izstopa iz prostora Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski sistem in ga je mogoče izpisati.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih so nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

33. EVIDENCA eDOR (o delavcih v odpovednem roku)

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13 in 32/14 – ZPDZC-1) – 122. in 123. člen (pravna podlaga za obdelavo) in 126. člen (pravna podlaga za rok hrambe); - Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13-ZDR-1) – 91. ,97. in 100. člen (pravna podlaga za obdelavo);- Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim rokom (Uradni list RS, št. 57/13) – 2. člen (pravna podlaga za obdelavo) - Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: iskalci zaposlitve oz. delavci, ki jim je delodajalec iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti odpovedal pogodbo o zaposlitvi in jim ni ponudil sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje Zavoda RS za zaposlovanje o delavcih v odpovednem roku in za sporočanje podatkov o nadomestilih stroškov delavčeve bruto plače, ki jo je delodajalec izplačal delavcu za dneve odsotnosti z dela v času odpovednega roka.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 5 let po vnosu podatkov. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - identifikacijski podatki delodajalca (ime in priimek, telefon, elektronska pošta), - identifikacijski podatki delavca (ime in priimek, davčna številka), - podatek o trajanju odpovednega roka, - podatek o skupni višini stroška nadomestila bruto plače, ki ga je delodajalec izplačal delavcu za dneve njegove odsotnosti z dela zaradi uveljavljanja ukrepov na trgu dela, - podatek o številu dni, za katere je delodajalec delavcu izplačal nadomestilo plače zaradi njegovega vključevanja v ukrepe na trgu dela, - podatek o tem, ali je delodajalec delavcu kadarkoli po odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponudil drugo ustrezno zaposlitev za nedoločen čas pri sebi ali pri drugem delodajalcu in je delavec odklonil podpis ponujene pogodbe o zaposlitvi, - podatek o številki transakcijskega računa, na katerega želi delodajalec prejeti povračilo stroška bruto plače, izplačanega delavcu za čas uveljavljanja ukrepov na trgu dela.Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki jim le-ta izda ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

34. EVIDENCA O PODANIH SOGLASJIH K ENOTNEMU DOVOLJENJU

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-47., 48. in 49. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-sedmi odstavek 48. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci, za katere je Zavod RS za zaposlovanje podal ali umaknil soglasje k enotnemu dovoljenju (soglasje za zaposlitev ali delo, soglasje k modri karti EU).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po poteku veljavnosti enotnega dovoljenja ali modre karte EU. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o tujcu: EMŠO, če mu je določena; priimek in ime; priimek pred sklenitvijo zakonske zveze; spol; rojstni datum (dan, mesec, leto); rojstni kraj (država, kraj); državljanstvo; poklic; sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka); razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji; vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe tujca ali nacionalno poklicno kvalifikacijo tujca; firmo ali ime delodajalca; sedež ali naslov delodajalca; matično številko delodajalca; davčno številko delodajalca; naziv delovnega mesta, za katero se sklepa delovno razmerje; opis del in nalog delovnega mesta; kodo poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec opravljal; poklicno oziroma strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta; druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta (na primer delovne izkušnje, znanje jezika, računalniška znanja, vozniški izpit); firmo, sedež matično in davčno številko osebne gospodarske družbe, katere ustanovitelj je ali družbe z omejeno odgovornostjo, katere edini lastnik je; ime, naslov, matično in davčno številko tujca, ki je v poslovnem registru vpisan kot samostojni podjetnik posameznik); - podatki o delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični številki ali EMŠO, davčni številki);- podatki o tujem delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matično številko);- podatki o naročniku dela (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični številki ali EMŠO);- delovnem mestu (šifra poklica, naziv in opis delovnega mesta);- številu ur delovnega časa tujca;- številu ur polnega delovnega časa pri delodajalcu;- soglasju (datum podaje, vrsta in številka, datum in razlog umika);- dovoljenju za sezonsko delo (številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);- enotnemu dovoljenju (številka, vrsta, datum izdaje, obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);- modri karti EU (številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja);- zavarovanju delavcev pri delodajalcu (datum pričetka ter datum in razlog prenehanja);- pisni odobritvi (vrsta, datum izdaje in obdobje veljavnosti ter datum in razlog prenehanja);- potrdilu o pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja ali modre karte EU;- vpisu ali izbrisu delodajalcev in naročnikov dela ter o njihovi glavni in stranskih dejavnostih;- deležu družbenikov v gospodarski družbi;- nosilcu kmetijskega gospodarstva in članih kmetije, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev;- tujcu, vključenem v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova zaposlitve ali samozaposlitve in o odjavi iz obveznih socialnih zavarovanj, ki se opravi v času veljavnosti enotnega dovoljenja, modre karte EU, pisne odobritve, dovoljenja za sezonsko delo ali v času zaposlitve tujca z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela;- obračunih davčnega odtegljaja in plačilnih listih delodajalca ali naročnika dela;- denarnih prilivih na transakcijske račune delodajalca ali naročnika dela;- poravnanih davčnih obveznostih delodajalca ali naročnika dela. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki imajo ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca o podanih soglasjih k enotnemu dovoljenju se povezuje z Registrom tujcev, katerega upravljavec je Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

35. EVIDENCA PRIJAV IZ ČETRTEGA ODSTAVKA 35. ČLENA ZZSDT

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-47., 48. in 49. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-sedmi odstavek 48. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni delavci, ki lahko opravljajo delo na ozemlju Republike Slovenije, in za katere je delodajalec Zavodu RS za zaposlovanje prijavil začetek izvajanja storitev (delodajalec je pravna oseba ali posameznik, registriran za opravljanje dejavnosti, s sedežem ali prebivališčem v državi članici EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji). Odgovorne osebe delodajalca.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po prijavi začetka izvajanja storitev. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o firmi in sedežu ali naslovu delodajalca; - osebnem imenu in datumu rojstva odgovorne osebe delodajalca; - osebnem imenu in datumu rojstva imenovanega napotenega delavca, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi nadzornimi organi; - osebnih imenih, datumih rojstev, državljanstvih napotenih delavcev in začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji; - vrsti storitve; - kraju in trajanju izvajanja storitve; - firmi ali imenu in sedežu ali naslovu naročnika storitve in - lokaciji, kjer bodo hranjeni dokumenti iz tretjega odstavka 45. člena ZZSDT. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki imajo ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

36. EVIDENCA PRIJAV IZ ČETRTEGA ODSTAVKA 36. ČLENA ZZSDT

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-47., 48. in 49. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-sedmi odstavek 48. člena (pravna podlaga za rok hrambe); Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Napoteni delavci, s katerimi lahko tuji delodajalec v Republiki Sloveniji na podlagi prijave začetka izvajanja storitve Zavodu RS za zaposlovanje izvajajo kratkotrajne storitve (storitve, vezane na dobavo blaga in servisiranje). Odgovorne osebe naročnika in izvajalca storitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po prijavi začetka izvajanja storitev. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firmi in sedežu ali naslovu naročnika storitve; - firmi in sedežu ali naslovu tujega delodajalca; - osebnem imenu in datumu rojstva odgovorne osebe naročnika in izvajalca storitve; - osebnem imenu, datumu rojstva, državljanstvu napotenih delavcev in začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji; - vrsti storitve; - kraju in trajanju izvajanja storitve; - lokaciji, kjer bodo hranjeni dokumenti iz četrtega odstavka 45. člena ZZSDT. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki imajo ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

37. EVIDENCA PRIJAV IZ TRETJEGA ODSTAVKA 37. ČLENA ZZSDT

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-47., 48. in 49. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-sedmi odstavek 48. člena (pravna podlaga za rok hrambe); - Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci, ki lahko opravljajo delo zastopnika na podlagi prijave opravljanja dela zastopnika pri Zavodu RS za zaposlovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po prijavi opravljanja dela zastopnika. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o osebnem imenu, datumu rojstva in državljanstvu zastopnika; - firmi ali imenu in sedežu ali naslovu pravne osebe, kjer se bo delo zastopnika izvajalo; - trajanju opravljanja dela.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki imajo ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

38. EVIDENCA O IZDANIH DOVOLJENJIH ZA SEZONSKO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-47., 48. in 49. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-sedmi odstavek 48. člena (pravna podlaga za rok hrambe); - Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci, za katere je Zavod RS za zaposlovanje izdal dovoljenje za opravljanje sezonskega dela.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po poteku veljavnosti dovoljenja za sezonsko delo. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o tujcu (osebno ime, spol, datum rojstva, EMŠO, če je določen, kraj in država rojstva, državljanstvo); - zadnjem stalnem ali začasnem prebivališču v tujini ali v Republiki Sloveniji (država, kraj, ulica in hišna številka); - sedanjem stalnem ali začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji (kraj, ulica in hišna številka); - vrsti in številki potne listine, datumu in kraju izdaje ter njeni veljavnosti; - delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični številki, davčni številki, osebnem imenu in EMŠO zastopnika, soglasjih k enotnim dovoljenjem, modri karti EU, pisnim odobritvam, o dovoljenjih za sezonsko delo, o potrdilih o prijavi dela ter datumu podaje oziroma izdaje); - o naročniku dela (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični številki, davčni številki, osebnem imenu in EMŠO zastopnika, registrirani samostojni dejavnosti); - dovoljenju za sezonsko delo (številka, datum izdaje, obdobje veljavnosti, datum in razlog prenehanja); - datumu nastopa dela; - zavarovanju (datum pričetka ter datum in razlog prenehanja); - številki potrdila o pravočasno vloženi vlogi za podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje. Način obdelave (infrastruktura; tehnologija): Centralizirana zbirka podatkov v obliki datotek na datotečnem strežniku (DBF). Prepis zapisov iz te zbirke v podatkovno bazo, ki je vir za posredovanje podatkov. Neposredni dostop debelih klientov do centralizirane zbirke podatkov. Za namene posredovanja dostop preko spletnih storitev iz podatkovne baze.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki imajo ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami drugih organov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

39. EVIDENCA OBVESTIL IZ DRUGEGA ODSTAVKA 33. ČLENA ZZSDT

 • Pravna podlaga (neobvezno): - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-47., 48. in 49. člen (pravna podlaga za obdelavo); - Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 47/15-ZZSDT)-sedmi odstavek 48. člena (pravna podlaga za rok hrambe); - Pravne podlage za določitev obsega in roka hrambe revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov dostopov do podatkov (24. člen ZVOP-1) oziroma posredovanj podatkov (22. člen ZVOP-1): 24. člen ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, in ki se lahko zaposlijo le na delovnem mestu, za katerega v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje migracijske politike v Republiki Sloveniji.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe je 2 leti po izdaji pisnega obvestila. Rok hrambe revizijske sledi oz. sledilnih zapisov: 2 leti.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - o dovoljenju za prebivanje (številka, vrsta, obdobje veljavnosti); - podatki o tujcu: EMŠO, če mu je določena; priimek in ime; priimek pred sklenitvijo zakonske zveze; spol; rojstni datum (dan, mesec, leto); rojstni kraj (država, kraj); državljanstvo; poklic; sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica in hišna številka); razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji; vrsto in stopnjo strokovne izobrazbe tujca ali nacionalno poklicno kvalifikacijo tujca; firmo ali ime delodajalca; sedež ali naslov delodajalca; matično številko delodajalca; davčno številko delodajalca; naziv delovnega mesta, za katero se sklepa delovno razmerje; opis del in nalog delovnega mesta; kodo poklica po standardni klasifikaciji poklicev, ki ga bo tujec opravljal; poklicno oziroma strokovno izobrazbo ali nacionalno poklicno kvalifikacijo, ki se zahteva za zasedbo delovnega mesta; druga potrebna dodatna znanja, ki se zahtevajo za zasedbo delovnega mesta (na primer delovne izkušnje, znanje jezika, računalniška znanja, vozniški izpit); firmo, sedež matično in davčno številko osebne gospodarske družbe, katere ustanovitelj je ali družbe z omejeno odgovornostjo, katere edini lastnik je; ime, naslov, matično in davčno številko tujca, ki je v poslovnem registru vpisan kot samostojni podjetnik posameznik); - podatki o delodajalcu (firmi ali imenu, sedežu ali naslovu, matični številki ali EMŠO, davčni številki, soglasjih k enotnim dovoljenjem); - pogojih in elementih zaposlitve iz informativnega lista; - datumu obvestila zavoda o pogojih zaposlitve. Vrste podatkov, zabeleženih v revizijski sledi dostopov do podatkov oziroma posredovanj podatkov (obseg revizijske sledi oz. sledilnih zapisov): kateri podatki, kdaj, komu, pravna podlaga za posredovanje.
 • Uporabniki zbirke: Seznam uporabnikov zbirke vodi informacijski in ga je mogoče izpisati. Uporabniki sledilnih zapisov oz. zapisov revizijskih sledi: vodilni oz. vodstveni uslužbenec, odgovoren za področje informatike in vsi uslužbenci, ki imajo ustrezno pooblastilo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposlenih. Dodatno je vhod v zgradbo varovan z varnostnikom. Ponoči so vsi prostori varovani z elektronskim alarmnim sistemom, ki je vezan k podjetju za varovanje z ustrezno licenco. Centralni računalniški sistem, na katerem se nahaja zbirka podatkov, je nameščen v posebni sobi z elektronsko ključavnico, dostop ima samo nekaj delavcev s pooblastili. Zavarovanje revizijskih sledi oz. sledilnih zapisov: Programska oprema, ki onemogoča posege v podatke revizijske sledi. Vpogled v revizijsko sled se zabeleži v isti sistem. Zbirka podatkov na računalniškem sistemu je varovana s sistemom uporabniških imen in gesel za identifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le delavci, ki imajo pooblastilo vodje. Papirni nosilci osebnih podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter prenosni računalniški mediji, ki se nanašajo na zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Vsak dostop do arhivov se beleži. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni z internimi akti.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca obvestil iz drugega odstavka 33. člena ZZSDT se povezuje z Registrom tujcev, katerega upravljavec je Ministrstvo za notranje zadeve.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam