Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: T-2 d.o.o.
Sedež ali naslov: Verovškova 64 A
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 1954598000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o naročnikih/uporabnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Naročniki - fizične osebe, ki so sklenile naročniško pogodbo s T-2 d.o.o., - kontaktne osebe in zakoniti zastopniki naročnikov - pravnih oseb, ki so sklenile naročniško pogodbo s T-2 d.o.o. ter - uporabniki storitev T-2 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe, za zaračunavanje storitev in opreme, za pripravo in izdajanje imenikov po ZEKom-1, na podlagi soglasja naročnika tudi za druge zakonite namene (za izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe T-2 d.o.o., za obveščanje o nagradnih igrah, ugodnostih ter novostih, za odjavo obstoječega telefonskega, televizijskega, internetnega ali mobilnega priključka itd.), za reševanje prijav napak in reklamacij, za posredovanje podatkov pristojnim organom v zakonsko določenih primerih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Splošni podatki o naročniku - fizični osebi: Ime in priimek naročnika; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; naročniško številko (ID stranke, ID priključka, številka kupca oz. SAP številka) in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika (kontaktna mobilna in fiksna telefonska številka ter fax številka); na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM naslov) ali njegov e-naslov; davčna številka; na podlagi plačila naročnika oziroma soglasja še dodatne podatke, če se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb. - Podatki o naročniku - pravne osebe: Firma, e-naslov pravne osebe, ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika; ime, priimek, telefonska številka in e-naslov kontaktne osebe naročnika - pravne osebe. - Operativni podatki o naročniku: Obveščanje o postopkih preko SMS (da, ne); način prejemanja računov in naslov za pošiljanje (po e-pošti, po navadni pošti, oboje); naslov za prejemanje računov (stalni naslov, naslov priključka, e-naslov); naslov za prejemanje dokumentacije (stalni naslov, naslov priključka); želim ePoslovanje (da, ne); naslov priključka (isti naslov kot naslov naročnika, številka nadstropja, številka stanovanja); podatki o telefonskem priključku (številka, ne obstaja, obstoječi telefonski priključek (PSTN, ISDN, IP); telefonski priključek nacionalnega operaterja želim obdržati (da, ne); obstoječa širokopasovna storitev (ADSL internet, kabelski internet, optični internet, drugo)); vrsta omrežja (VDSL, T2 FTTH, TS FTTH); vrsta paketa; hitrost interneta; vrsta mobilne storitve; odločitev o ugodnosti ob vezavi na 24 mesecev; število številk na IP telefonih; število številk na ISDN vmesnikih; število številk na PSTN/FAX vmesnikih; objava v imeniku (da, ne); prenos številk v omrežje T-2 (da, ne); število TV vmesnikov navadne ločljivosti; število TV vmesnikov visoke (HD) ločljivosti; dodatni kontakti/storitve/opombe; Pooblastilo za odjavo obstoječega telefonskega priključka (PRD vloga številka, šifra kupca, ime in priimek naročnika, davčna številka, naslov, telefonska številka, ki se odpoveduje, lokacija (naslov/ulica in hišna številka) telefonske številke, ki se odpoveduje, datum odpovedi naročniškega razmerja); Pooblastilo za odjavo obstoječega internetnega priključka (odjava vrste internetnega priključka, naziv obstoječega operaterja, naslov, naročniška številka (uporabniško ime), ime in priimek naročnika storitve); Pooblastilo za odjavo obstoječe televizije (naziv obstoječega operaterja, naslov, naročniška številka (uporabniško ime), ime in priimek naročnika storitve); Soglasje za napeljavo optičnih kablov (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka lastnika nepremičnine); Zahteva za prenos naročniške številke k drugemu operaterju (številke, ki jih naročnik želi prenesti v omrežje T2, naziv trenutnega operaterja, podatki o trenutnem naročniku telefonskega priključka (ime in priimek, naslov, številka in naziv pošte, davčna številka), številka računa trenutnega operaterja); status priključka; vložene reklamacije in pritožbe ter odločitve v teh postopkih; prijava napake, vrsta rešitve in potek odprave. - Podatki o plačniku: Podatki na računu v skladu z ZDDV-1 (npr. številka dokumenta, sklicna številka, vrsta poslovanja (papirnati/elektronski/račun v spletni banki), način plačila, pogoji plačila; količina, cena, vrsta blaga in/ali storitve, valuta); podatki o plačniku v skladu z ZR (npr. skupno stanje na računih, stanje plačil, prejeta plačila, potrdila o plačilih, druge aktivnosti plačil, skupen dolg plačnika, rok plačila računa, datum računa, status računa, podatki o vseh poslanih računih, podatki o plačilih, podatki o neplačanih storitvah, vračila, preplačila, prilagoditve plačil, podatki o opominjanju in izterjavah, zakonske zamudne obresti); Pooblastilo za direktno obremenitev SEPA in e-račun (referenčna oznaka soglasja, ime in priimek ter naslov plačnika, številka transakcijskega računa, identifikacijska oznaka banke (SWIFT BIC), vrsta plačila (periodična obremenitev, enkratna obremenitev), kraj podpisa soglasja, datum podpisa soglasja). - Podatki o opremi: Naziv opreme; serijska številka; tip opreme (Modem, STB, telefon, ostala oprema); model opreme; MAC naslov naprave; IP naslov naprave; datum dodelitve/vračila; status opreme; številka SIM kartice (IMSI); lastna telefonska številka (MSISDN); številka IMEI; PUK številka; PUK 2; PIN; PIN 2 številka; podatki o uporabljenem aparatu (proizvajalec, model, IMEI serijska številka); datum vključitve opreme; kdaj je oprema živa (DHCP Lease Log, Dslam Log); sinhronizacijsko (payload) vrednost modema na dan; maksimalna sinhroniozacija modema; opcijsko-intervalno preverjanje ali je oprema živa; dnevno preverjanje ali oprema deluje na pravi priključni točki; APR aging - čas od razrešitve ARP na ERX; podatek o telefonski številki kjer je le-ta skonfigurirana in delujoča; datum konfiguracije telefonske številke; vključene preusmeritve telefonskih klicev; vključena preumseritev v glasovno pošto; datum vključitve kakovostnega nivoja TV signala (Mpeg2, Mpeg4); vključitev BEC (Backward error corection); tip uporabe STB (HD, SD); opis napake na opremi (delno okvarjena oprema pri stranki). - Uporabniki (uporabniško-naročniško razmerje): enako kot v prejšnjih alinejah te točke.
 • Uporabniki zbirke: policija (153. člen ZEKom-1), naročnik (155. člen ZEKom-1), pristojni organi (160. člen ZEKom-1), ostali pristojni organi v zakonsko določenih primerih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca podatkov o potencialnih naročnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, pravne osebe ter zakoniti zastopniki in kontaktne osebe pravnih oseb, ki so v postopku sklepanja naročniškega razmerja in so izpolnili eNaročilnico, Posamezniki, pravne osebe, zakoniti zastopniki in kontaktne osebe pravnih oseb, ki so sklenili naročniško pogodbo, vendar priključek ni bil realiziran.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zagotavljanje storitev T-2 d.o.o. v primeru spremenjenih tehničnih zmožnosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Splošni podatki o naročniku - fizični osebi: Ime in priimek naročnika; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; naročniško številko (ID stranke, ID priključka, številka kupca oz. SAP številka) in druge elemente oštevilčenja, ki se uporabljajo za vzpostavitev zveze do naročnika (kontaktna mobilna in fiksna telefonska številka ter fax številka); na željo naročnika akademski, znanstveni ali strokovni naziv, naslov njegove spletne strani in druge vrste njegovih osebnih stikov (npr. IM naslov) ali njegov e-naslov; davčna številka; na podlagi plačila naročnika še dodatne podatke, če to želi naročnik in se s tem ne poseže v pravice tretjih oseb. - Podatki o naročniku - pravne osebe: Firma, e-naslov pravne osebe, ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika; ime, priimek, telefonska številka in e-naslov kontaktne osebe naročnika - pravne osebe. - Operativni podatki o naročniku: Obveščanje o postopkih preko SMS (da, ne); način prejemanja računov in naslov za pošiljanje (po e-pošti, po navadni pošti, oboje); naslov za prejemanje računov (stalni naslov, naslov priključka, e-naslov); naslov za prejemanje dokumentacije (stalni naslov, naslov priključka); želim ePoslovanje (da, ne); naslov priključka (isti naslov kot naslov naročnika, številka nadstropja, številka stanovanja); podatki o telefonskem priključku (številka, ne obstaja, obstoječi telefonski priključek (PSTN, ISDN, IP); telefonski priključek nacionalnega operaterja želim obdržati (da, ne); obstoječa širokopasovna storitev (ADSL internet, kabelski internet, optični internet, drugo)); vrsta omrežja (VDSL, T2 FTTH, TS FTTH); vrsta paketa; hitrost interneta; vrsta mobilne storitve; odločitev o ugodnosti ob vezavi na 24 mesecev; število številk na IP telefonih; število številk na ISDN vmesnikih; število številk na PSTN/FAX vmesnikih; objava v imeniku (da, ne); prenos številk v omrežje T-2 (da, ne); število TV vmesnikov navadne ločljivosti; število TV vmesnikov visoke (HD) ločljivosti; dodatni kontakti/storitve/opombe; Pooblastilo za odjavo obstoječega telefonskega priključka (PRD vloga številka, šifra kupca, ime in priimek naročnika, davčna številka, naslov, telefonska številka, ki se odpoveduje, lokacija (naslov/ulica in hišna številka) telefonske številke, ki se odpoveduje, datum odpovedi naročniškega razmerja); Pooblastilo za odjavo obstoječega internetnega priključka (odjava vrste internetnega priključka, naziv obstoječega operaterja, naslov, naročniška številka (uporabniško ime), ime in priimek naročnika storitve); Pooblastilo za odjavo obstoječe televizije (naziv obstoječega operaterja, naslov, naročniška številka (uporabniško ime), ime in priimek naročnika storitve); Soglasje za napeljavo optičnih kablov (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka lastnika nepremičnine); Zahteva za prenos naročniške številke k drugemu operaterju (številke, ki jih naročnik želi prenesti v omrežje T2, naziv trenutnega operaterja, podatki o trenutnem naročniku telefonskega priključka (ime in priimek, naslov, številka in naziv pošte, davčna številka), številka računa trenutnega operaterja); status priključka; vložene reklamacije in pritožbe ter odločitve v teh postopkih; prijava napake, vrsta rešitve in potek odprave.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca podatkov o članih T-2 Kluba

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije in so starejši od 15 let ter so se včlanili preko izpolnjenega in podpisanega pristopnega obrazca, ki so ga poslali na naslov upravljavca, preko spletne prijave na www.klub.t-2.com, preko servisnih strani, preko TV vmesnika ali s privolitvijo na naročniški pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) ter za ostalo potrebno komunikacijo (obveščanje članov o stanju točk, pošiljanje potrditvenih e-mailov naročil in e-mail sporočil o dostavi, izvajanje tržnih in poslovnih analiz, namenjenih izboljšanju ponudbe T-2 d.o.o.).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, e-pošta ter neobvezno datum rojstva, spol in GSM številka. Tip naročnika (naročnik T-2 d.o.o. ali fizična oseba, ki ni naročnik T-2 d.o.o. storitev), ID stranke, uporabniško ime, ID priključka, število točk, podatek o vrsti in količini nakupa ter ostalih aktivnostih (npr. številka bančne kartice v primeru elektronskega plačila).
 • Uporabniki zbirke: pristojnim organom v skladu s predmetno zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o kontaktnih osebah pri poslovnih partnerjih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kontaktne osebe pri poslovnih partnerjih – pravnih osebah (npr. zunanji izvajalci, dobavitelji)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: zbiranje kontaktov s pridobitev ponudbe, potencialno sklepanje pogodb, izvajanje naročila/posla, obveščanje, vabila, sporočila ter usklajevanje dobav in nabavnih pogojev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, elektronski naslov in telefonska številka kontaktne osebe ter naziv podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca podatkov o udeležencih in nagrajencih v nagradnih igrah ali promocijskih akcijah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci in nagrajenci v nagradnih igrah ali promocijskih akcijah, ki jih pripravi T-2 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvedba nagradne igre ali promocijske akcije, obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad, objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in Facebook strani organizatorja, izvajanje neposrednih trženjskih akcij, pošiljanje e-novic po e-pošti ter pošiljanje e-poštnih ali SMS sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih, davčni razlogi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, telefonska številka, elektronski naslov, davčna številka in izpostava (v primeru, da je potrebna za odvedbo DDV), fotografija, ki je nastala v času prejema ali koriščenja nagrade.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca telefonskih govornih posnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki in potencialni naročniki, ki koristijo storitve klicnega centra, zaposleni pri upravljavcu na delovnem mestu Agent oddelka za podporo, študenti, ki opravljajo delo preko napotnice študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dokazovanje tržnih transakciji ali katerihkoli drugih poslovnih komunikacij, ki pripeljejo do sklenitve/spremembe/prenehanja poslovnega razmerja v skladu s 7. odstavkom 147. člena ZEKom-1, spremljanje kakovosti storitev v zvezi s poslovno komunikacijo ali transakcijo z uporabnikom storitev klicnega centra in skrb za visok nivo storitev, beleženje prijav napak v skladu s 3. odstavkom 142. člena ZEKom-1, ki služi kot dokaz za opravljeno poslovno komunikacijo ali transakcijo z uporabnikom storitev klicnega centra (lahko se uporabi v postopku reklamacij in/ali pritožb), izvajanje javnih komunikacijskih storitev v skladu z 3. odstavkom 147. člena ZEKom-1, neposredno trženje v skladu z 72. člena ZVOP-1
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov naročnika/potencialnega naročnika, datum opravljenega klica, čas začetka in konca klica ter trajanje klica, vrsta klica (splošne informacije/helpdesk/drugo), klicana/kličoča telefonska številka, uporabniško ime Agenta oddelka za podporo, ki je opravljal klic, zvočni posnetek pogovora.
 • Uporabniki zbirke: pristojni organi v zakonsko določenih primerih (npr. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Sodišča itd.)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki dostopajo do službenih oziroma poslovnih prostorov nad katerimi se izvaja videonadzor (zaposleni, naročniki, potencialni naročniki ter drugi obiskovalci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varnost ljudi in premoženja, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz poslovnih prostorov ter preprečitev ogrožanja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek posameznika ter datum in čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni organi v zakonsko predvidenih primerih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 06.12.2012. Zakoniti zastopnik upravljalca je dne 7.10.2015, v skladu s 1. odstavkom 75. člena ZVOP-1, sprejel sklep v katerem je obrazložil razlog za uvedbo videonadzora. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Fizični nosilci, na katerih se hranijo podatki iz evidence videonadzora, se zaklepajo v kovinsko ognjevarno sobo. Na lokacijah kjer se izvaja videonadzor je na vidnem mestu izobešeno obvestilo, ki vsebuje naslednje informacije: 1. da se izvaja videonadzor; 2. naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja; 3. telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Upravljavec vodi evidenco - Dnevnik dela videonadzornega sistema, iz katere je mogoče pozneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni podatki iz evidence videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca prometnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Naročniki, ki so sklenile naročniško pogodbo s T-2 d.o.o. ter uporabniki storitev T-2 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: obračun storitev, trženje elektronskih komunikacijskih storitev ali izvajanje storitev z dodatno vrednostjo, reševanje napak in reklamacij, pomoč uporabnikom, odkrivanje zlorab, analiza delovanja in načrtovanje razširitev omrežja ter posredovanje podatkov pristojnim organom in pristojnim osebam v zakonsko določenih primerih (npr. 153., 155. ter 160. člen ZEKom-1), statistična obdelava podatkov in spremljanje statistik o kakovosti delovanja telekomunikacijskih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Telefonske storitve: Priimek in ime ter naslov kličočega naročnika, kličoča številka, datum in čas začetka zveze, trajanje, količina, podatek skrita številka, klicana številka (destinacija), in v primerih, ki vključujejo dodatne storitve, kot je preusmeritev ali predaja klica, številko ali številke, na katere je klic preusmerjen, ime in priimek ter naslov naročnika, storitev, tip zveze, operater, tarifa, skupina številk, znesek, znesek s popusti, IMEI, IMSI, MMS, SMS, WAP, število prenesenih bitov, cena opravljene storitve, PLMN koda, delovanje priključka, tehnični parametri priključka in pripadajoče storitve, CDR zapisi. Stortve preko IP protokola: Datum in čas začetka in konca povezave ali trajanja, količina in vrsta storitve, izvorni IP, uporabniško ime naročnika - pošiljatelja, ime in priimek ter naslov naročnika - pošiljatelja, telefonska številka naročnika - pošiljatelja, ponorni IP, uporabniško ime naročnika - prejemnika, ime in priimek ter naslov naročnika - prejemnika, telefonska številka naročnika - prejemnika. Televizijske storitve: identifikator uporabnikove naprave, regija naročnika, čas gledanja (čas, v katerem je uporabnik zamenjal kanal), vsebina (oznaka kanala - id), tip vsebine, STB vklopljen/izklopljen, tip uporabnikove naprave oziroma tip klienta uporabnika (vrsta oziroma model STB, v primeru dostopa tv vsebin preko storitev tv2go ali gre za Android ali Apple napravo ali za spletni vmesnik). Linearna televizija: podatek o preklopu programa (id uporabnikove naprave, datum in čas preklopa, nov kanal), identifikator ali ime programa. Televizija v časovnem zamiku: podatek o predvajanju (guid, id tv kanala, podatek ali je v živo ali je v časovnem zamiku), podatek o pavzi (guid, id tv kanala, časovna oznaka), zakasnitev glede na linearni program (guid, id tv programa, časovna vrednost - delay), identifikator ali ime programa, podatek o uporabi funkcije stop (guid, id tv kanala), podatek o prevrtavanju vsebine (guid, id tv kanala, hitrost, smer prevrtavanja, časovna vrednost), čas od začetka predvajanja vsebine. Video na zahtevo in Snemalnik: podatek o predvajanju (id vsebine, guid, časovna oznaka), podatek o pavzi (id vsebine, guid, časovna oznaka), čas od začetka predvajanja vsebine, podatek o uporabi funkcije stop, podatek o prevrtavanju vsebine, tip vsebine, celotno trajanje vsebine, seznam nakupov vsebin (id vsebine, kdaj je bil opravljen, cena), seznam shranjenih vsebin (id vsebine, čas od kdaj do kdaj je bila vsebina posneta, ime posnetka, ki si ga je uporabnik označil sam).
 • Uporabniki zbirke: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (151/6 člen ZEKom-1) ter za posredovanje podatkov pristojnim organom v zakonsko določenih primerih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Podatki se nahajajo na podatkovnih serverjih. Neposreden dostop do serverjev imajo samo pooblaščene tehnično usposobljene osebe z uporabniškimi imeni in gesli. Do podatkov se dostopa tudi preko uporabniških vmesnikov. Dostop do aplikacij je prav tako zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca zakonitega prestrezanja komunikacij

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki in uporabniki telekomunikacijskih storitev, zoper katere zahtevajo pristojni organi zakonito prestrezanje telekomunikacij.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: omogočanje zakonitega prestrezanja telekomunikacij organom pregona, skladno z zakonodajo, evidentiranje odredb organov pregona za zakonito prestrezanje telekomunikacij, izvrševanje odredb organov pregona za zakonito prestrezanje telekomunikacij
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: MSISDN številka, IMEI številka ali drugi tehnični identifikatorji, potrebni za prestrezanje vsebine in dogodkov posameznega priključka.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni organi v zakonsko določenih primerih (MNZ, GPU, v nadaljnji fazi pa Državno tožilstvo in sodišča)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Podatki se nahajajo na podatkovnih serverjih. Neposreden dostop do serverjev imajo samo pooblaščene tehnično usposobljene osebe z uporabniškimi imeni in gesli. Do podatkov se dostopa tudi preko uporabniških vmesnikov. Dostop do aplikacij je prav tako zaščiten z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vpogledov v tajne podatke

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so upravičene do vpogleda v tajne podatke stopnje tajnosti TAJNO in višje stopnje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Nadzor nad vpogledi v tajne podatke stopnje tajnosti in višje stopnje, izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vpogledov v tajne podatke.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Šifra, datum, stopnja tajnosti in številka izvoda dokumenta s tajnim podatkom, ime in priimek osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom, datum in čas seznanitve, način seznanitve, podpis osebe, ki se je seznanila s tajnim podatkom.
 • Uporabniki zbirke: za posredovanje podatkov pristojnim organom v zakonsko določenih primerih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov ter Pravilniku o varovanju tajnih podatkov v podjetju T-2 d.o.o., ki ju je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o zaposlenih delavcih in vzdrževanih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju T-2 d.o.o., vzdrževani družinski člani zaposlenih delavcev v podjetju T-2 d.o.o., bivši zaposleni delavci v podjetju T-2 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: A. Evidenca o zaposlenih delavcih - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora, - za namen pridobivanja podatkov za ostale delovne procese. B. Evidenca o stroških dela - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora. C. Evidenca o izrabi delovnega časa - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora, - za namen pridobivanja podatkov za ostale delovne procese. D. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen obdarovanja družinskih članov delavcev s strani delodajalca. E. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Evidenca o zaposlenih delavcih Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj). Podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo. Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. B. Evidenca o stroških dela Podatki o delavcu: poleg podatkov iz Evidence o zaposlenih delavcih ta evidenca vsebuje še številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s pogodbo zaposlitvi, neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in izredna izplačila). Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca po posameznih vrstah, prispevki v breme zavarovanca po posameznih vrstah. C. Evidenca o izrabi delovnega časa Razlikovalni osebni podatki posameznega delavca: ime in priimek in datum rojstva ali EMŠO ali davčno številko. Podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako nadomestila; neopravljene ure, za katere prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa. D. Evidenca o vzdrževanih družinskih članih Podatki o vzdrževanih družinskih članih: ime in priimek, datum rojstva, naslov, EMŠO, davčna številka, sorodstveno razmerje družinskega člana. E. Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu vsebuje: a) Podatek o stavkah: Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika. Podatki o organizatorju stavke: naziv organizatorja stavke. Podatki o stavki: število delodajalcev, pri katerih je stavka potekala sočasno, število delavcev, ki so neposredno sodelovali v stavki, število delavcev, ki so posredno sodelovali v stavki, razlogi za stavko, ali so bile pred začetkom stavke uporabljene druge oblike razreševanja delovnih sporov (pomirjanje, arbitraža), trajanje stavke, število izgubljenih delovnih dni, ocena stroškov, ki jih je zaradi stavke utrpel delodajalec, ocena rezultatov stavke. b) Podatke o arbitražah delovnih sporov Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, šifra dejavnosti delodajalca po SKD, ime kolektivne pogodbe in šifra, število zaposlenih, šifra proračunskega porabnika. Podatki o sindikalni organizaciji ali skupini delavcev ali delavcu, ki je stranka v delovnem sporu: ime sindikalne organizacije, naslov sindikalne organizacije, število delavcev, ki so stranke v delovnem sporu. Podatki o arbitražah delovnih sporov: vrsta delovnega spora, razlogi za delovni spor, ali je bil delovni spor rešen s pomočjo arbitraže.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Finančna uprava RS, Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Inšpektorat za delo RS in drugi pristojni organi v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima za potrebe izvajanja obveznega socialnega zavarovanja in socialnega varstva pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (1. odstavek 10. člena ZEPDSV), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima za potrebe izvajanja obveznega socialnega zavarovanja in socialnega varstva pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (2. odstavek 10. člena ZEPDSV), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ima za potrebe vodenja postopkov za priznanje pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (3. odstavek 10. člena ZEPDSV), Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, ima za potrebe vodenja postopkov za priznanje pravic iz naslova socialnega varstva, starševskega varstva, družinskih prejemkov ter varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (4. odstavek 10. člena ZEPDSV), Statistični urad Republike Slovenije ima za potrebe izvajanja nacionalnega programa izvajanja statističnih raziskovanj v skladu z zakonom pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (5. odstavek 10. člena ZEPDSV), Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci programa statističnih raziskovanj, določeni v vsakoletnem programu statističnih raziskovanj, so za te namene upravičeni do brezplačnega dostopa do podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) (7. odstavek 4. člena ZEPDSV).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca podatkov o izobraževanjih in ocenjevanju vedenj delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v podjetju T-2 d.o.o., osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: A. Evidenca o izobraževanjih delavcev - za namen spremljanja razvoja delavca, - za namen planiranja izobraževalnih in kadrovskih aktivnosti, - za namen obračuna stroškov izobraževanja, - za namen uveljavljanja študijskega dopusta delavca, - za namen uveljavljanja odškodninskih zahtevkov od delavcev, ki jih je delodajalec napotil na izobraževanje in so prekršili pogodbo o izobraževanju, - za namen izvajanja statističnih obdelav. B. Evidenca ocenjevanja vedenj delavcev - za namen spremljanja razvoja delavca, - za namen določitve variabilnega dela plače delavca, - za namen načrtovanja organizacije dela delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Evidenca o izobraževanjih delavcev Ime in priimek delavca, delovno mesto delavca, izvajalec izobraževanja, datum izobraževanja, lokacija izobraževanja, trajanje izobraževanja, vsebina izobraževanja, vrsta izobraževanja (interno, eksterno), strošek izobraževanja, datum sklenitve in trajanja pogodbe o izobraževanju. B. Evidenca ocenjevanja vedenj delavcev Ime in priimek delavca, delovno mesto delavca, oddelek ali služba, v kateri delavec dela, ime in priimek ocenjevalca, obdobje ocenjevanja, število ocen, povprečje ocen, podatki iz posameznih poročil o analizi vedenj.
 • Uporabniki zbirke: organizatorji izobraževanj, pristojni organi v zakonsko določenih primerih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o iskalcih zaposlitve

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki se prijavijo na razpis za prosto delovno mesto, posamezniki, ki samoiniciativno pošljejo prijavo za delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: kadrovanje oz. izbira kandidata na prosto delovno mesto
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek iskalca zaposlitve, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, izobrazba, kontaktni podatki, stopnja dosežene izobrazbe, znanje jezikov, druga znanja, delovne izkušnje, prejšnje zaposlitve, hobiji, cilji, interesi, priporočila prejšnjih delodajalcev ali drugih institucij, dokazila o izobrazbi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, drugi pristojni organi v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki opravljajo oziroma so opravljale delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom
 • Namen obdelave osebnih podatkov: A. Evidenca o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora, - za namen pridobivanja podatkov za ostale delovne procese. B. Evidenca o stroških dela - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora. C. Evidenca o izrabi delovnega časa - za namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, - za namen zagotavljanja statističnega spremljanja, - za potrebe inšpekcijskega nadzora, - za namen pridobivanja podatkov za ostale delovne procese.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: A. Evidenca o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice Podatki o osebi: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, delovne izkušnje in druga znanja, potrdilo o šolanju. B. Evidenca o stroških dela Podatki o plačilu, ki bremeni delodajalca: višina mesečnega plačila, urna postavka za posamezno uro opravljenega dela. Podatki o drugih stroških dela: stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačana plačila, ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: pavšal ZZZS za dijake in študente. C. Evidenca o izrabi delovnega časa Razlikovalni osebni podatki posamezne osebe: ime in priimek. Podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur v običajnem delovnem času, skupno število opravljenih delovnih ur v nočni izmeni, ob vikendih, praznikih in dela prostih dnevih.
 • Uporabniki zbirke: študentski servisi, pristojni organi v skladu z veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima za potrebe izvajanja obveznega socialnega zavarovanja in socialnega varstva pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (1. odstavek 10. člena ZEPDSV), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ima za potrebe izvajanja obveznega socialnega zavarovanja in socialnega varstva pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (2. odstavek 10. člena ZEPDSV), Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ima za potrebe vodenja postopkov za priznanje pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (3. odstavek 10. člena ZEPDSV), Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve, ima za potrebe vodenja postopkov za priznanje pravic iz naslova socialnega varstva, starševskega varstva, družinskih prejemkov ter varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (4. odstavek 10. člena ZEPDSV), Statistični urad Republike Slovenije ima za potrebe izvajanja nacionalnega programa izvajanja statističnih raziskovanj v skladu z zakonom pravico do dostopa in uporabe osebnih podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) ter iz uradnih evidenc iz 8. člena tega zakona (1. odstavek 10. člena ZEPDSV), Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci programa statističnih raziskovanj, določeni v vsakoletnem programu statističnih raziskovanj, so za te namene upravičeni do brezplačnega dostopa do podatkov iz evidenc iz 6. člena ZEPDSV (Evidenca o zaposlenih delavcih, Evidenca o stroških dela, Evidenca o izrabi delovnega časa, Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu, Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu) (7. odstavek 4. člena ZEPDSV).
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o varnosti in zdravju pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v podjetju T-2 d.o.o., bivši zaposleni v podjetju T-2 d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: uveljavljanje pravic zaposlenega, periodični preizkusi in pregledi delovne opreme, opravljena usposabljanja za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev, poškodbe pri delu, kolektivne nezgode, nevarni pojavi, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni v zvezi z delom ter njihovi vzroki, potrebe inšpekcijskega nadzora in druge uradne namene v skladu z zakonskimi predpisi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, organizacijska enota, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, delovne naloge, delovni čas, status invalid ali upokojenec, dokumentacija, ki se nanaša na: obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju; obdobne preglede in preizkuse delovne opreme; preglede in preizkuse osebne varovalne opreme; opravljeno usposabljanje za varno delo in preizkuse usposobljenosti; zdravstvene preglede delavcev (datum in vrsta); nezgode pri delu, kolektivne nezgode, nevarne pojave, ugotovljene poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom ter njihove vzroke; nevarne snovi, ki jih uporablja, če tako določajo posebni predpisi.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zakon za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Inšpektorat za delo RS, pooblaščeni zdravnik za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov, podjetje, ki izvaja usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarno varstvo in morebitni drugi uporabniki skladno z veljavno zakonodajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca podatkov o dovoljenjih za dostop do tajnih podatkov in varnostnem preverjanju zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri upravljavcu, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ali imajo opravljeno varnostno preverjanje, posamezniki, ki so v postopku pridobitve dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidentiranje zaposlenih in njihovih pravic za dostop do tajnih podatkov ter začetek postopka za varnostno preverjanje zaposlenih in za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov pred pristojnimi organi.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime; datum in kraj rojstva; organ, kjer je oseba zaposlena; organ, ki je izdal dovoljenje; stopnja tajnosti podatkov, do katerih ima oseba dostop; številka dovoljenja, datum izdaje in datum veljavnosti dovoljenja; datum, razlog in organ, ki je opravil preklic dovoljenja; datum, razlog in organ, ki je zavrnil izdajo dovoljenja; datum in organ, ki je izdal sklep iz 25.c člena tega zakona.
 • Uporabniki zbirke: Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (SOVA), Ministrstvo za notranje zadeve, Komisija za nadzor Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Državnega zbora Republike Slovenije ter drugi pristojni organi v zakonsko predpisanih primerih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Podatki se nahajajo na podatkovnih serverjih. Neposreden dostop do serverjev imajo samo pooblaščene tehnično usposobljene osebe z uporabniškimi imeni in gesli. Do podatkov se dostopa tudi preko uporabniških vmesnikov. Dostop do aplikacij je prav tako zaščiten z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca vstopov in gibanja v varnostnem območju

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki so vstopajo v varnostno območje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad vstopi v varnostno območje, izpolnjevanje zakonskih zahtev glede evidentiranja vstopov v varnostno območje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek osebe, ki je vstopila v varnostno območje, datum in čas vstopa, namen vstopa, podpis osebe, ki vstopa v varnostno območje.
 • Uporabniki zbirke: Pristojni organi v zakonsko določenih primerih
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov ter Pravilniku o varovanju tajnih podatkov v podjetju T-2 d.o.o., ki ju je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Nosilec osebnih podatkov se nahaja v upravnem območju, katerega vhod je varovan s sistemom pristopne kontrole z brezkontaktnimi karticami, s sistemom videonadzora ter sistemom protivlomnega delovanja. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v protivlomni blagajni, varovani z geslom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca podatkov o uporabnikih aplikacij in zadolženih delovnih sredstvih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni, študenti, katerim je bila dana pravica uporabljati aplikacije in delovna sredstva.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: evidentiranje in morebitno uveljavljanje terjatev zoper zaposlene in študente, katerim je bilo dana aplikacija oziroma delovno sredstvo v uporabo, analiza stroškov povezanih z uporabo zaposlenih in študentov, pregled inventurnega stanja (enkrat letno oziroma po potrebi), postopek vzdrževanja in servisiranja aplikacij in delovnih sredstev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek uporabnika aplikacij in delovnih sredstev, naziv, številka in vrsta opreme, serijska številka opreme, registrska označba, vrednost bonitete, datum začetka in datum zaključka, stroškovno mesto, številka pogodbe oziroma dokumenta,
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo drugim fizičnim in pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Podatki se nahajajo na podatkovnih serverjih. Neposreden dostop do serverjev imajo samo pooblaščene tehnično usposobljene osebe z uporabniškimi imeni in gesli. Do podatkov se dostopa tudi preko uporabniških vmesnikov. Dostop do aplikacij je prav tako zaščiten z uporabniškim imenom in geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca podatkov o štipendistih podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti podjetja T-2 d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje izpolnjevanja pogodbe o štipendiranju, izvajanje izplačil štipendij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO, številka TRR računa, višina štipendije, čas trajanja pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatki se ne posredujejo drugim fizičnim ali pravnim osebam.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v fizični obliki v ognjevarni omari - sefu, ki se nahaja v Službi za finance in računovodstvo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca uporabnikov službenih vozil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki službenih vozil, ki so zaposleni v podjetju T-2 d.o.o. in uporabljajo službena vozila za službene in/ali zasebne namene.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje nadzora nad premoženjem in upravljanje voznega parka upravljavca, merjenje delovnega časa zaposlenega pri vozilih, ki se uporabljajo za službene namene, sledenje službenim vozilom, izračun bonitet za uporabo službenih vozil, dokazovanje morebitnih nepravilnosti oziroma kršitev pogodb o zaposlitvi ter dokazovanje morebitnih prekrškov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek zaposlenega, informacija o lokaciji vozila, ki se meri z GPS nadzornim sistemom ob točno določenem času, pri uporabnikih službenih vozil, ki vozila uporabljajo zgolj za službene namene se meri delovni čas zaposlenega.
 • Uporabniki zbirke: pristojni organi v zakonsko predpisanih primerih (npr. organom pregona, redarstvu itd.). Podatke posreduje Služba za kadrovske zadeve – delovno mesto Kadrovnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 06.12.2012 izdal predsednik poslovodstva družbe. Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov (varovani prostori), ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani z alarmno napravo. Vstop zaposlenih je v varovane prostore nadzorovan s sistemom za avtomatsko vstopno kontrolo, ki temelji na identifikacijskih brezkontaktnih čip karticah. Druge osebe (vzdrževalci, obiskovalci,…) lahko v varovane prostore vstopajo samo ob spremstvu zaposlenega, ob prijavi obiska v recepciji podjetja. Zbirka osebnih podatkov je varovana z geslom za avtorizacijo in identifikacijo uporabnika programa in podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki podpišejo Pooblastilo in Izjavo delavca o varovanju osebnih podatkov. Dostop do evidence je zaprt drugim uporabnikom in zaščiten pred vdorom. Nosilce podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, lahko zaposleni odnašajo izven prostorov podjetja samo z dovoljenjem direktorja ali osebe, ki jo je pisno pooblastil.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni upravljalca zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam