Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SGP GRADITELJ D.D.
Sedež ali naslov: Maistrova ulica 7, KAMNIK
Poštna številka: 1240 Kamnik
Kraj: Kamnik
Matična številka: 5078202000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PLAČAH IN DRUGIH OSEBNIH PREJEMKIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, izplačilo plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas) invalidnost, datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, številka bančnega računa, opravljene ure na delu, neopravljene ure (dopust, plačana odsotnost), izplačane plače, izplačane nagrade, izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, izplačane pomoči, plačane premije za zdravstveno zavarovanje in kolektivno nezgodno zavarovanje, stroški izobraževanja delavcev, odsotnost z dela zaradi nezmožnosti za delo (bolniška), odsotnost z dela zaradi starševskega varstva, davki na izplačane plače, prispevki za socialno varnost v bteme delavca in v breme delodajalca, ostali stroški dela.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Center za socialno delo - Sodišča - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari upravljalca (pisarna obračuna plač, pisarna vodje splošno kadrovske službe). Dostop do osebnih podatkov vodenih v računalniku je nepooblaščenim osebam onemogočen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence, obračunavajo plače in druge osebne prejemke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in njihovi družinski člani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja tako za delavce kot družinske člane.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj in občina ter država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, poklic, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), status invalidne osebe, zdravstveno stanje delavca, datum sklenitve inprenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja, status upokojenca, podatki o delovnem dovokljenju tujca, odsotnost in druge pravice iz naslova starševskega varstva, ime druegega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, ime in priimek ter EMŠO, stalno in začasno bivališče družinskih članov zavarovanih po delavcih, ime in priimek ter rojstni podatki otrok zaposlenih, podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, podatki o delovni knjižici.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - Zavod za zdravstveno zavarovanje - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Sloenije - Sodišča - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari upravljalca (pisarni vodje splošno kadrovske službe). Dostop do osebnih podatkov vodenih v računalniku imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske postopke in evidence. Posotpki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, delavci pred zaposlitvijo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varstva in zdravja pri delu ter preverjanje zdravstvenega stanja kandidatov za delo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: IME IN PRIIMEK, EMŠO, KRAJ, OBČINA IN DRŽAVA ROJSTVA, DRŽAVLJANSTVO, STALNI IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE, KRAJ DELA, POKLIC, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, DELOVNO MESTO, ZAVAROVALNA DOBA, BOLIKA DELOVNEGA RAZMERJA (določen, nedoločen čas), STATUS INVALIDNE OSEBE, ZDRAVSTVENO STANJE DELAVCA, DATUM SKLENITVE IN PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - pooblaščeni zdravnik in drugi zdravstveni delavci - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Sodišča - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari (pisarni vodje službe za varstvo pri delu, vodje splošno kadrovske službe) upravljalca. Dostop do osebnih podatkov vodenih v računalniku imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske postopke in postopke s področja varstva pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezjejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDECA POŠKODB PRI DELU IN POŠKODB NA POTI NA DELO IN Z DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci, dijaki in študentje na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic inobveznosti iz delovnega razmerja, ki izhajajo izpoškodbe pri delu ali poškodbe napoti na delo oz. z dela.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, kraj , občina in država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, kraj dela, poklic, strokovna usposobjenost, delovno mesto, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (določen, nedoločena čas), datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, vzrok in termin nezgode, uporaba osebnih varovalnih sredstev, diagnoza poškodbe
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravjalca, - pooblaščeni zdravnik - Zavod za zdavstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Sodišča - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari (pisarni vodje službe za varstvo pri delu, vodje splošno kadrovske službe) upravljalca. Dostop do osebnih ppodatkov vodenh v računalniku imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo tovrstne postopke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSABJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci , delavci pred zaposlitvijo, dijaki in študentje na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti zaposlenih delavcev s področja varstva in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo, stalni in začasno prebivališče, kraj dela, pokic, strokovna usposobljenost, delovno mesto, datum sklenitve delovnega razmerja, roki preizkusov znanja za varno opravljanje dela, seznam oseb, ki so vodile izobraževanje in preizkuse znanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - Sodišča - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari (pisarni vodje službe za varstvo pri delu) upravjalca.Dostop do osebnih podatkov vodenh v rač.unalniku imajo le pooblaščeni delavci, ki skrbijo za področja varstva pri delu. Postopki in ukepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O ŠTIPENDISTIH, VAJENCIH, DIJAKIH IN ŠTUDENTIH NA PRAKTIČNEM DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti družbe, vajenci ter dijaki in študentje na praktičnem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz pogodbe o štipendiranju, učne pogodbe oz. dogovora o praktičnem usposabljanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalni in začasno prebivališče, državljanstvo, kraj dela, delovno mesto, ustanova na kateri se dijak oz. študent izobražuje, delovni čas, datum nastopa in prenehanja usposabljanja, ime in priimek ter rojstni podatki staršev mld. štipendistov, podatki o višini štipendije ter prejemkih po učni pogodbi, podatki o prejemkih za opravljeno prakso..
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - Zavod za zdavstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari (pisarni vodje splošno kadrovske službe, pisarni obračuna plač) upravljalca. Dostop do podatkov vodenh v računalniku je omogočen le pooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske postopke, obračune izplačil in evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določni v Pravilniku oi zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O KUPCIH NEPREMIČNIN

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci nepremičnin.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sklenitev kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnin.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, plačilo kupnine.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari upravljalca (v prodajni službi, finančno računovodski službi). Dostop do osebnih podatkov v računalniku je omogočen le pooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci s področja prodaje in finančno računovodske službe ter vodstva družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O DELNIČARJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Imetniki delnic izdajatelja delnic SGP Graditelja d.d., Kamnik.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje delniške knjige, izplačilo dividend delničarjem, organizacija skupščine delničarjev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, štev.bančnega računa, število delnic.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca - Davčna uprava RS - Sodišča - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov - notarji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari upravljalca (finančno računovodska služba, splošno kadrovska služba). Dostop do osebnih podatkov voden v računalniku je nepooblaščenim osebam onemogočen. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci s področja finančno računovodske službe, splošno kadrovske službe, uprava družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam