Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
Sedež ali naslov: GOLIEV TRG 3
Poštna številka: 8210
Kraj: TREBNJE
Matična številka: 5054583000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: - osebno ime, -datum rojstva, če nima EMŠO, -enotna matična številka, -kraj rojstva, -država rojstva, -davčna številka, -državljanstvo, -naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), -naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), -izobrazba, -podatek o tem ali je delavec invalid, -podatek o kategoriji invalidnosti, -podatek o tem ali je delavec delno upokojen, -ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - telefonska številka, - e-naslov, Podatki o delovnem dovoljenju (tujci): -vrsta delovnega dovoljenja, -datum izdaje delovnega dovoljenja, -datum izteka delovnega dovoljenja, -številka delovnega dovoljenja, -organ, ki je izdal delovno dovoljenje, Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: -datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, -datum nastopa dela, -vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, -razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, -poklic, ki ga opravlja delavec, -strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, -število ur tedenskega rednega delovnega časa, -razporeditev delovnega časa, -kraj, kjer delavec opravlja delo, -podatek o tem ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: -datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, -način prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Statistični urad RS, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda ter pisarni direktorice, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O STORŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - enotna matična številka, - davčna številka, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - podatek o tem ali je delavec invalid, - podatek o kategoriji invalidnosti, - podatek o tem ali je delavec delno upokojen, Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo prek polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti; - neto plača za mesec poročanja, nadomestila plač in izplačila po drugih osnovah: plača, nadomestilo plače, izplačilo po drugih osnovah; Podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapah v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - datum rojstva, če nima, enotna matična številka občana (EMŠO), - stalno prebivališče (kraj, ulica, številka, naziv pošte), - številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), - invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), - izobrazba, poklic, strokovna usposobljenost, - datum zaposlitve, - delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca; - napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; - izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; - rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; - morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, - razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - pooblaščeni zdravnik Zdravstvenega doma Trebnje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, ter v zaklenjenih omarah v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUSIH PRAKTIČNEGA ZNANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi, delavci po pogodbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v personalnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum, vrsta oz. periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, kdaj oziroma kako in o čem je bil delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL PO PODJEMNIH, AVTORSKIH ALI DRUGIH DELOVRŠNIH POGODBAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel – predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - Zavod RS za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda in pisarni pomočnice direktorice, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA IZOBRAŽEVANJ DELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, od kdaj do kdaj je potekalo izobraževanje (datum in ura), skupni stroški izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - izvajalci izobraževanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdilo o izobraževanju delavca se vloži v personalno mapo v zaklenjenih omarah v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA O UPOKOJENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojeni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - enotna matična številka, - kraj rojstva, - država rojstva, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - izobrazba, - podatek o tem ali je upokojenec bil invalid, - podatek o kategoriji invalidnosti, - telefonska številka, - e- naslov Podatki o delovnem dovoljenju (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje, Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga je opravljal, v času, ko je bil še zaposlen, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer je v času zaposlenosti delal, - podatek o tem ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, Podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. OSNOVNA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe vključene v zdravstveno zavarovanje in samoplačniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osnovno medicinsko dokumentacijo uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Osnovna medicinska dokumentacija služi kot vir podatkov za evidence opredeljene v zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Otroški zdravstveni karton: - ime in priimek, kraj in datum rojstva, spol, stalno bivališče, pri kom stanuje, ime očeta ali matere, narodnost, - kategorija zdravstvenega zavarovanja, št. kartice zdravstvenega zavarovanja, - podatki o porodu, porodna dolžina, porodna teža, - podatki pridobljeni v posvetovalnici za dojenčke(višina, teža, izvid, zdravilo), prehrana otroka v prvem letu življenja, - prebolele bolezni, - podatki o bolezni, izvidi, diagnoza, terapija, komu je poslan, podatki o zdravljenju v stacionarnih zavodih, - podatki o cepivih in serumih, - stanovanjsko-higienske razmere, - podatki o družinski anamnezi, - krvna skupina, Rh faktor, - status, - alergičnost, - izpis, razlog. Zdravstveni karton učenca: - priimek in ime, kraj in datum rojstva, spol, naslov učenca (pri kom stanuje), bivalni pogoji, kje spi, prehrana učenca, - razred, šola, oddaljenost bivališča od šole, - ime očeta in matere, letnica očetovega in maminega rojstva, poklic očeta in mame, podatek o pismenosti očeta in mame, zakonski stan staršev, - št. kartice zdravstvenega zavarovanja, kategorija zdravstvenega zavarovanja, - krvna skupina, Rh faktor, - družinska anamneza, - osebna anamneza, - podatki sistematičnih pregledov, - prebolele bolezni, - podatki o bolezni, status, izvidi, diagnoza, terapija, komu je poslan, podatki o zdravljenju v stacionarnih zavodih, - pošiljanje in bivanje učenca v zdraviliščih in na letovanja, - cepiva in serumi, BCG test, alergije, - izpis, razlog. Splošni zdravstveni karton: - ime in priimek, kraj in datum rojstva, stalno bivališče, - podatki o boleznih, status, izvidi, diagnoza, terapija, komu je poslan, - nezmožnost za delo - kadilski status, - cepljenje, - genogram, - alergije, - evidenca izdanih pripomočkov. Zobozdravstveni karton odraslega: - ime in priimek, kraj in datum rojstva, stalno bivališče, - poklic, - številka kartice zdravstvenega zavarovanja, - status, - diagnoza in terapija. Zobozdravstveni karton otroka, učenca: - ime in priimek, kraj in datum rojstva, stalno bivališče, - številka kartice zdravstvenega zavarovanja, - ime in priimek, telefon, zaposlitev in poklic nosilca zavarovanja - podpis staršev, - šola, razrednik, - družinska in osebna anamneza, - diagnoza in terapija, - podatki o sistematičnem pregledu stanja in sanacije zob. Zdravstveni karton ženske: - ime in priimek, kraj in datum rojstva, stalno bivališče, zakonski stan, - očetovo ime, - številka kartice zdrav. zavarovanja, kategorija zdravstvenega zavarovanja, - kje je zaposlena, izobrazba, poklic, ki ga opravlja, delovno mesto, od kdaj opravlja to delo, - izdana potrdila in dani nasveti, - krvna skupina, Rh faktor, - ginekološki status prvega pregleda, - osebna, družinska in ginekološka anamneza, - podatki o bolezni, status, izvid, diagnoza, terapija, komu je poslana, - nezmožnost za delo, - anamneza prejšnjih nosečnosti in podatki o sedanji nosečnosti, - menstrualni ciklus, kontracepcija, - obiski v posvetovalnici, - podatki o zdravljenju v stacionarnih zavodih. Patronažni karton družine: - družina, matična številka, stanovanje, bivališče družine, - člani družine, družinsko razmerje, rojstno leto članov, podatki o zaposlitvi, - oznaka družine, - šolska izobrazba staršev, - anamneza družine - sestav družine, medsebojni odnosi v družini, odnosi družine do okolja, - ekonomsko stanje družine, - higiena v družini, stanovanjske razmere, - kulturne navade, - zdravstveno stanje, - umrli člani. Karton v psihiatričnem dispanzerju: - ime in priimek, kraj in datum rojstva, družinski stan, državljanstvo, bivališče (sedanje in predhodno), - poklic in opravilo bolnika ali osebe, ki ga preživlja, doba zaposlitve, - ime in naslov zavezanca prispevka za socialno zavarovanje, - podatki o boleznih, status, izvidi, diagnoza, terapija, komu je poslan.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, kot izvajalci zdravstvene dejavnosti
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah v sprejemni pisarni, posameznih ordinacijah in v arhivu zavoda. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. ZBIRKA KLICATELJEV (TELEFON)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Varnost ljudi, življenja, zdravja in premoženja - Izvajanje sistema varovanja, - Registracija in identifikacija klica zaradi reševanja
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - posnetek telefonskega pogovora (datum in čas), - telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Zdravstvenega doma Trebnje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno na strežniku zavoda in v ročni evidenci (informacije), dostop v bazo podatkov na strežniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.11.2016
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tega naslova.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, uporabniki zdravstvenih storitev, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za varnost ljudi in premoženja, za izvajanje sistema varovanja; zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa; ker zaradi narave dela obstaja možnost ogroženosti zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas gibanja.
 • Uporabniki zbirke: Pogodbeni izvajalec storitev varovanja, pooblaščeni delavci upravljalca.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so v varovanem prostoru, nosilci podatkov v elektronski obliki so varovani z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA ČAKALNIH SEZNAMOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki zdravstvenih storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotoviti uporabnikov zdravstvenih storitev obveščenost o vrstnem redu in spoštovanje vrstnega reda ter obveščenost o čakalni dobi oziroma zagotoviti hiter in enakopraven dostop do zdravstvenih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. zaporedna številka vpisa 2. datum in ura vpisa 3. osebno ime pacienta 4. naslov in kontaktni podatki pacienta 5. EMŠO pacienta 6. ZZZS številka zavarovane osebe 7. predvideni datum izvedbe zdravstvene storitve 8. datum izvedene zdravstvene storitve 9. šifra programa oziroma zdravstvene storitve 10. stopnja nujnosti 11. izvajalec, ki je pacienta uvrstil na čakalni seznam ( šifra zdravstvenega delavca , šifra in drugi podatki o izvajalcu) 12. izvajalec, ki je zdravstveno storitev opravil ( šifra zdravstvenega delavca, šifra in drugi podatki o izvajalcu)
 • Uporabniki zbirke: a. pooblaščeni delavci upravljalca b. drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04 in naprej).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih kartotečnih omarah v ambulantah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5 člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l., RS, št..86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA BELEŽENJA PRISOTNOSTI NA DELU ZAPOSLENIH DELAVCEV IN ZUNANJIH SODELAVCEV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, zunanji sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje prisotnosti na delu, ureditev pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04 in naprej).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, čas in datum prihoda na delo ter čas in datum odhoda z dela, razlog odhoda z dela (malica, službena pot)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v računovodstvu in tajništvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. EVIDENCA ZAHTEV ZA ODPRAVO KRŠITEV PACIENTOVIH PRAVIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pacientovih pravicah ( Ur.list Rs štev. 15/08).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pacient ( Pacient je bolnik ali drugi uporabnik zdravstvenih storitev v odnosu do zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev ne glede na svoje zdravstveno stanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje zakona o pacientovih pravicah.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ur.list RS štev. 68/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ter naslov pacienta, način vložitve zahteve, vrsta kršitve oz. razlog za zahtevo , na koga se nanaša zahteva, način in datum rešitve zahteve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci pristojni za sprejem in obravnavo zahteve, Zastopnik pacientovih pravic.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka je zavarovana v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 01.11.2016. Hranjeno v omari tajništva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. EVIDENCA PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVNEGA VARSTVA DELAVCEV IN UDELEŽENCEV V PROMETU IN ŠPORTU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, udeleženci v prometu in športniki.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje, vrednotenje in načrtovanje preventivnega zdravstvenega varstva delavcev, udeležencev v prometu, športnikov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ur.list RS štev. 68/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, datum zaposlitve v organizaciji, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum zadnjega preventivnega pregleda, opis procesa, delovna oprema, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj in datum izdaje napotnice, Podatki na spričevalu: ime, priimek, rojstni datum, naziv delovnega mesta, datum opravljenega pregleda, status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj in datum zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: : Pooblaščeni delavci zavoda, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih, ognjevarnih kartotečnih omarah v ambulantnih prostorih, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 01.11.2016.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikov iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam