Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WELZ D.O.O., LJUBLJANA
Sedež ali naslov: LETALIŠKA CESTA 016
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5552303000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. I. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): urejanje obveznosti v skladu s delovno zakonodajo
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni podjetja WELZ d.o.o., pogodbeni delavci, drugi občasni sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje obveznosti v skladu s delovno zakonodajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek; dekliški priimek; spol; evidenčna številka zaposlenega; zakonski stan; narodnost; državljanstvo; fotografija; enotna matična številka občana (EMŠO); davčna številka in davčni urad; kraj rojstva; stalno/začasno prebivališče (ulica, država, pošta, kraj); GSM/domači telefon; številka transakcijskega računa in naziv banke; osebni zdravnik zaposlenega; kategorija invalidnosti (po odločbi ZPIZ); status kategoriziranega mladostnika; stopnja izobrazbe; dokončana šola (naziv šole in smer); datum zaključka šole; pridobljen poklic (šifra po standardni klasifikaciji/šifrantu poklicev); ime/EMŠO/davčna številka vzdrževanih družinskih članov; ime/EMŠO/status otroka s posebnimi potrebami otrok do 15. leta starosti; interesna področja zaposlenega; datum vstopa/izstopa v kolektivno nezgodno zavarovanje in višina zavarovalne premije; delo, ki ga delavec opravlja; delovni čas delavca (v urah na dan/teden); zavarovalna/delovna doba do zaposlitve pri delodajalcu; obdobje za katerega je pogodba o zaposlitvi sklenjena (določen/nedoločen čas); vrsta pogodbe (po ZDR/individualna); kraj opravljanja dela; datum sklenitve delovnega razmerja; datum prenehanja delovnega razmerja; razlog prenehanja delovnega razmerja; dejavnost delodajalca; obdobni zdravniški pregled (datum napotitve, perioda), zdravstvene omejitve zaposlenega (vrsta in veljavnost omejitve, izdajatelj)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca, ZPIZ, ZZZRS, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Pisno dokumentirani podatki se hranijo v ognjevarni omari, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjene. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari), so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. II. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): urejanje obveznosti v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni podjetja WELZ d.o.o., ki so se poškodovali pri delu; njihovi neposredni vodje in očividci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje obveznosti v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: priimek in ime; spol; enotna matična številka občana (EMŠO); stalno prebivališče (ulica, naselje, občina); datum rojstva; državljanstvo; zakonski stan; poklic; šolska izobrazba; vrsta zaposlitve (določen/nedoločen čas); število ur zaposlitve; dejavnost organizacije (šifra) - Podatki v zvezi s poškodovanim delavcem: ustreznost strokovne izobrazbe; čas (število let) opravljanja dela pred poškodbo; število ur dela na dan poškodbe; koliko ur je delal dan pred poškodbo; ali je bil poškodovan med rednim delom; ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu; ali je delovno mesto nevarno; ali je delovno mesto tehnično zavarovano; ali so bila uporabljena zaščitna sredstva; specifična aktivnost v času nezgode - Podatki v zvezi s poškodbo: kdaj se je poškodba pripetila (datum, dan v tednu, čas); kje se je poškodba pripetila (na delu, na poti na/z dela, na službeni poti); kraj nezgode (ulica, hišna št., poštna koda in kraj); delovno okolje; delovni proces; število umrlih na kraju dogodka; število poškodovanih na kraju dogodka; oblika – zunanji vzrok poškodbe; vzrok – materialni povzročitelj poškodbe; opis poškodbe; vrsta poškodbe (lažja/težja); poškodovani del telesa; ali je bila nudena prva pomoč; pričakovano št. dni trajanja bolniškega staleža - Podatki o neposrednem vodji delavca: priimek in ime, stalno prebivališče (ulica, naselje, občina) - Podatki o očividcu: priimek in ime, stalno prebivališče (ulica, naselje, občina)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca, Zavod za varstvo pri delu, Inšpektorat za delo, osebni zdravniki zaposlenih, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v poslovnih prostorih, ki so v odsotnosti zaposlenih zaklenjeni. Podatki, ki so shranjeni v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari), so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc o zaposlenih imajo le pooblaščene pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. III. EVIDENCA O PLAČI ZAPOSLENEGA DELAVCA

 • Pravna podlaga (neobvezno): urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač/nadomestil plač
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci podjetja WELZ d.o.o. , štipendisti, drugi občasni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač/nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - Podatki o delovnem času: možno število ur; skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo in ure zaustavitev), skupaj neopravljene ure; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije (ure letnega dopusta, ure dnevnega odmora, ure počitka ob praznikih, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije), neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta); neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa - Podatki o plačah v bruto in neto zneskih: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom od polnega, za delo, daljše od polnega delovnega časa, za nadomestila plač, prejemki za delo po avtorskih pogodbah, podjemnih pogodbah, solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščene osebe delodajalca, DURS, AJPES, ZPIZ, drugi uporabniki predvideni z zakonodajo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v računalniških bazah na serverju (njihove varnostne kopije se hranijo v ognjevarni omari) in so zaščiteni z geslom za dostop v program, dodatno pa še z geslom za dostop na osebni računalnik zaposlenega. Vsak zaposleni se z pisno izjavo zaveže, da bo geslo v lokalno omrežje in prijavno geslo v informacijski sistem hranil v tajnosti in da bo s svojim delovanjem zagotovil, da njegovih gesel ne bo nihče zlorabil. Ob zaključku dela in zapustitvi pisarne, se je dolžan z omrežja odjaviti. Dostop do evidenc imajo le pooblaščene osebe. Pisno dokumentirani podatki so anonimizirani in se hranijo v zaklenjenem arhivu pooblaščene osebe. Osebni podatki se varujejo skladno z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam