Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Streliška 12
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5642574000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. 1. SFRJ, št. 17/90, Ur. 1. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17191, RS št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, , datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra)
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu tajništva Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. 1. SFRJ, št. 17/90, Ur. 1. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom f) neopravljene ure brez nadomestila plače - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo c) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila č) nadomestila neto plače v breme drugih d) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu tajništva Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. 1. SFRJ, št. 17/90, Ur. 1. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - obrazec Poškodbe pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. . RS, št.86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu tajništva Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.!. SFRJ, št. 17/90, Ur.!. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: odatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba,. h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); datum priznanja pravice datum začetka uveljavljanja pravice vrsta pravice, ki se uveljavlja datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni, vodotesni in ognjevarni omari v arhivu tajništva zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca vpisanih in vključenih otrok - VRTEC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 113/03-UPB), 43. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - otroci, vpisani in vključeni v vrtec - starši otrok, vpisanih in vključenih v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - ustreznost dela z otroki pri izvedbi programov - sodelovanje s starši
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se uničijo eno leto po izstopu otroka iz vrtca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek ter prebivališče otroka in staršev - spol - datum, rojstva
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo - pooblaščeni delavci zavoda - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04) ter 2. odstavkom 50. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, ŠT. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03-UPB)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu računovodstva zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca plačil staršev - VRTEC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 113/03-UPB), 43. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši otrok, vpisanih in vključenih v vrtec
 • Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje mesečnih plačil
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se izbrišejo po izpolnitvi namena zaradi katerega so bili zbrani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - višina plačil staršev - mesečna plačila staršev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci občine oz. upravne enote - pooblaščeni delavci zavoda - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu računovodstva zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. nca socialnega položaja družin - VRTEC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 113/03-UPB), 43. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - starši otrok, vključenih v vrtec, ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Določitev višine plačila staršev za otroke, vključene v vrtec
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se izbrišejo iz evidence po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili izbrani
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - dohodki, prejemki in premoženje družinskih članov - število družinskih članov - druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila - plačila staršev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci občin od koder prihajajo otroci - pooblaščeni delavci zavoda - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu računovodstva zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. OSNOVNA ŠOLA - Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 23/05-UPB), 95. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci vpisani v Waldorfsko šolo Ljubljana - starši oz. skrbniki učencev vpisanih v Waldorfsko šolo Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog - za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vpisne službe zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NI POVEZAV
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 23/05-UPB), 95. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci vpisani v Waldorfsko šolo Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog - za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - podatki o napredovanju učenca - podatki o izdanih spričevalih - podatki o izdanih drugih listinah
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vpisne službe Zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 23/05-UPB), 95. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - učenci vpisani v Waldorfsko šolo Ljubljana - starši oz. skrbniki učencev vpisanih v Waldorfsko šolo Ljubljana
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog - za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): podatki se hranijo eno leto po zaključku šolanja učenca
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem - odločbe o usmeritvi - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij domov, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v fasciklu v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v arhivu tajništva zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: prijavljeni kandidati za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva prebivali - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86104)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vpisne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, šl12196 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - prebivališče - predhodno pridobljena izobrazba - podatki o splošnem učnem uspehu - podatki o opravljenih izpitih - podatki o napredovanju - podatki o dokončanju izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v ognjevarni omari vpisne sluzbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: razredniki, vpisna služba
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12196 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - prebivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vpisne službe zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: vpisna služba, razredniki
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Zapisniki sej šolske maturitetne komisije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - prebivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojna za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi dijaka v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari vpisne sluzbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Poročilo o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojst - prebivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vpisne službe zavoda
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, šl12196 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva prebivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v omari v zbornici.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: razredniki, vpisna služba
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v šolskem arhivu
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Redovalnica

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12196 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek dijaka
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Walodrfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V tekočem šolskem letu hranjeno v omari v zbornici, nato v šolskem arhivu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, št. 12/96 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki so končali izobraževanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dij - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - prebivališče
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni vpisne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Poročilo o maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o gimnazijah (Ur. 1. RS, šl12196 in 59/01), 42. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki, ki so opravljali maturo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe gimnazije in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - za potrebe statističnih analiz - identiteta dijaka ne sme biti razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - prebivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Waldorfske šole Ljubljana - pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari vpisne sluzbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam