Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: OBČINA TRBOVLJE
Sedež ali naslov: Mestni trg 4
Poštna številka: 1420
Kraj: Trbovlje
Matična številka: 5882940000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje kadrovskih opravil
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del oz. nalog, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun, državljanstvo, število otrok, delovni čas, zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji, zaposlitev za določen ali nedoločne čas, invalidnost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine Trbovlje, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki so hranjeni v osebni mapi, v zaklenjeni vodotesni, protivlomni in ognjevarni omari. Pristop v baze podatkov, vodene v računalnikih je varovan s sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca najemnikov stanovanj, ki so v lasti Občine Trbovlje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Stanovanjski zakon
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: najemniki stanovanj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje zakonov iz stanovanjskega področja
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, rojstni podatek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, EMŠO, davčna številka, število uporabnikov stanovanj, državljanstvo, višina najemnine
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine Trbovlje, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se shranijo v registratorjih v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. evidenca o premoženjskih zadevah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci, prodajalci, služnostni zavezanci, služnostni upravičenci, najemodajalci, najemojemalci, menjalci premoženja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpeljava pravnega posla
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek/naziv, EMŠO/matična številka, davčna številka, naslov, transakcijski račun in banka, podatki o premoženju, podatki o kupnini, predmet pravnega posla
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine Trbovlje, notar, zemljiška knjiga, DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v Oddelku za splošne zadeve. Dostop v bazo podatkov, ki se vodi v računalniški obliki je mogoč le na podagi gesla. Prostori, kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov, se zaklepajo izven delovnega časa in ko v njih ni zaposenih. Prostori so varovani z videonadzornim in alarmnin sistemom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. občinsko redarstvo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o občinskem redarstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: občani - storilci prekrškov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja plačilnih nalogov o prekrških in odstranitev vozil
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, bivališče, zaposlitev
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine Trbovlje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Prostori so varovani tudi z alarmom. Zbirka osebnih podatkov je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca iz MNZ registracije vozil
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastpnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. podatki za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

 • Pravna podlaga (neobvezno): Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: pravne in fizične osebe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: fizične osebe: ime in priimek, EMŠO, stalno bivališče, naslov, parcelna številka, katasterska občina, površina stavb, katerih lastnik/najemnik je oseba, na katero se podatki nanašajo; pravne osebe: naziv podjetja, matična številka, sedež podjetja, naslov, parcelna številka, katasterska občina, površina stavb, katerih lastnik/najemnik je oseba, na katero se podatki nanašajo
 • Uporabniki zbirke: ministrstvo za finance - davčna uprava
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi obdelavi osebnih podatkov, se izven delovnega časa in v času, ko v njih ni zaposenih, zaklepajo. Prostori so varovani tudi z alarmom. Računalniški sistem je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca oškodovancev, ki so prijavili škodo na kmetijskih pridelkih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kmetijstvu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kmetje - oškodovanci zaradi posledic suše
 • Namen obdelave osebnih podatkov: ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, KMD-MID, davčna številka, transakcijski račun, EMŠO
 • Uporabniki zbirke: stokovne službe Občine Trbovlje, Ministrstvo za obrambo, Davčna uprava Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki so zaščiteni z geslom, v pisni obliki pa so v zakljenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca prijav na razpis za dodelitev kompleksnih subvencij v kmetijstvu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe razvoja podelželja in kmetijstva v Občini Trbovlje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kmetje - upravičenci za dodelitev kompleksnih subvencij v kmetijstvo, društva s področja kmetijstva, zavodi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: dodelitev subvencij za kmetijstvo na osnovi javnega razpisa - posameznemu upravičencu
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka, MID, številka transakcijskega računa, posestni listi
 • Uporabniki zbirke: strokovne službe Občine Trbovlje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki so zaščiteni z geslom, v pisni obliki v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o osebah, ki jim občina plačuje zdravstveno zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, zavarovane po 24. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: prijava občanov v osnovno zdravstveno zavarovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, davčna številka, ime in priimek, stalno in začasno prebivališče - za otroka do 18.leta, ime in priimek vlagatelja (skrbnik, rejnik), stalno in začasno prebivališče
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine Trbovlje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo v omare.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci Občine Trbovlje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti javnega uslužbenca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podatka: osebno ime, enotna matična številka občana (EMŠO), datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov, invalidnost, poklic, šolska izobrazba, datum zaposlitve, delovno mesto, datum zadnjega opravljenega preventivnega pregleda, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati javni uslužbenec, neustretnost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca, napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti javneg uslužbenca, izpolnjevanje posebnih zdravstvehih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, omorebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbeci Občine Trbovlje, pooblaščeni zdravnik , Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - v primeru napotitve javnega uslužbenca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vododtesnih in ognjevarnih omarah v pisarni kadrovske službe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trbovlje, sprejetem dne 18.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o usposabljanju za varno delo in o preizkusih praktičnega znanja ter o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni javni uslužbenci Občine Trbovlje, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev s področja varnosti pri delu, izvajanje preventivnih in drugih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv podatka: seznam javnih uslužbencev o izvedbi usposabljanja, zapisnik o opravljenem usposabljanju: osebno ime, naziv delovnega mesta, program usposabljanja, vrsta in periodičnost usposabljanja, datum opravljanja usposabljanja, izvajalec usposabljanja, veljavnost potrdila,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Trbovlje, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju ter ostala dokumentacija se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v pisarni kadrovske službe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trbovlje, sprejetem 18.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni javni uslužbenci Občine Trbovlje, občinski funkcionarji in ostali prejemniki plačil
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izplačilo plač in ostala izplačila
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, davčna številka, EMŠO, transakcijski račun, državljanstvo, število otrok, delovni čas, zavarovalna doba do zaposlitve v organizaciji, zaposlitev za določen oz. nedoločen čas, datum prenehanja delovnega razmerja, vzrok prenehanja delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Občine Trbovlje in ostali uporabniki skladno z zakonom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so hranjeni v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni protivlomni in ognjavarni omari. Pristop v baze podatkov je varovan s sistemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osbenih podatkov Občine Trbovlje, sprejetem 18.12.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o štipendiranju in pomečeh dijakom in študentom v občini Trbovlje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: podeljevanje štipendij na podlagi razpisa
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ne
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, davčna številka, transakcijski račun, EMŠO, podatki o dohodkih družine
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Trbovlje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki v elektronski obliki so zaščiteni z geslom, v pisni obliki pa so zakljenjeni v omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. evidenca o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. list RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, s katerimi se sklepajo pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic podjemnikov
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, stalno in začasno prebivališče, trajanje in odpoved pogodbe,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Trbovlje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v fasciklih v zaklenjenih omarah, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trbovlje, sprejetem 18.12.2007.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 113/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vsi posamezniki, ki vstopajo in izstopajo v stavbo Občine Trbovlje ter posamezniki, ki se gibljejo v parku pred občinsko zgradbo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja občine in zaposlenih javnih uslužbecev ter uporabnikov (strank)
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek posameznika (slika)
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni javni uslužbenci Občine Trbovlje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja posnetkov se podatki hranijo na pomnilniških medijih, monitor je dostopen samo pooblaščenim osebam. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni javni uslužbenci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Občine Trbovlje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca vpogledov v podatke o posameznem službenem vozilu Občine Trbovlje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Ur.l.RS, št. 94/07), Pravilnik o uporabi in upravljanju ter vzdrževanju službenih vozil v lasti Občine Trbovlje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v Občinski upravi Občine Trbovlje ter Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki uporabljajo službena vozila, v katerih so nameščene telematične naprave za sledenje vozil ter ostali uporabniki, ki jim odobri uporabo službenega vozila direktor občinske uprave.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaščita pred protipravnim odvzemom motornega vozila, določitev lokacije vozila v primeru prometne nesreče, možnost varčevanja z gorivom, analiza poročil, povečanje produktivnosti in izkoristka voznega parka, učinkovita izraba resursov.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Grafični prikaz lokacije vozila v času in prostoru (brez posnetka posameznika, brez generalij in zvoka). Datum in čas uporabe službenega vozila v času delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: Odgovorna oseba za zbirko podatkov ali druga pooblaščena oseba, ki jo pisno pooblasti župan, direktor občinske uprave, na pisno zahtevo pa sodišče in policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko teh osebnih podatkov, so v družbi CVS Mobile d.d., Ulica Gradnikov brigade 11, 1000 Ljubljana, kjer se prostori zaklepajo ob vsakem odhodu iz prostora. Zbirka podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Zbirko podatkov lahko obdelujejo le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam