Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ISKRAEMECO, D.D.
Sedež ali naslov: Savska loka 4
Poštna številka: 4000
Kraj: Kranj
Matična številka: 5045193000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov:
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime delavca, dekliški priimek oz. priimek ob rojstvu, datum rojstva, kraj rojstva, enotna matična številka, davčna številka, zakonski stan, ime očeta ali matere delavca, spol, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, kraj, poštna številka, krajevna skupnost, šifra občine, občina, davčna izpostava, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, dodatek k hišni številki, kraj, poštna številka, krajevna skupnost, šifra občine, občina, šifra države, država, trajanje začasnega bivališča), naslov v tujini, kraj v tujini, država, vrsta invalidnosti, kategorija invalidnosti, telesna okvara, datum zaposlitve, vrsta sklenjene pogodbe (kolektivna ali individualna, za določen ali nedoločen čas, pripravništvo,) razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, datum, koliko časa bo trajalo delovno razmerje za določen čas, datum podaljšanja delovnega razmerja za določen čas, vrsta delovnega razmerja (delovno razmerje s polnim delovnim časom, delovno razmerje s krajšim delovnim časom), šifra in naziv delovnega mesta, šifra in naziv organizacijske enote, šifra in naziv stroškovnega mesta, izplačilno mesto, plačilni razred, območna enota ZPIZ, zaključena šola, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, dejanska stopnja šolske izobrazbe, stopnja šolske izobrazbe priznana v podjetju, število ur tedenskega rednega delovnega čas, razporeditev delovnega časa, izmena dela, skupna delovna doba, delovna doba v podjetju, benificirana delovna doba, podlaga zavarovanje, datum in vzrok prenehanja delovnega razmerja, poslan v državo, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, številka delovnega dovoljenja, trajanje delovnega dovoljenja, registrska številka delovne knjižice, mesto izdaje delovne knjižice, e-mail naslov, telefonska številka centrale, interna telefonska številka, številka telefona doma, dopust na delovno uspešnost, enotna matična številka otroka, priimek in ime otroka, datum rojstva otroka, starost otroka, sorodstvo do zavarovanca, zavarovanje otroka da ali ne, zavarovan od-do, dopust na otroka, dopust na nego otroka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Iskraemeco, d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04), oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo na osebnem kartonu v zaklenjeni kovinski omari v pisarni kadrovskega delavca in v osebni mapi v zaklenjeni kovinski omari v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študenti na začasnem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebna št. delavca, osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občine, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/, bruto plača za težje pogoje dela in delo v izmenah, bruto plača za nočno in nedeljsko delo, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/ bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača /za mesec poročanja, nadomestila plač in za izredna plačila/ Podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana, prevoz), regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, podatki o plačani akontaciji dohodnine. Dijaki in študenti na začasnem delu: priimek in ime, datum rojstva, oznaka študentskega servisa, šifra organizacijske enote, šifra stroškovnega mesta, število opravljenih ur, urna postavka, znesek izplačila
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Iskraemeco, d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS, - DURS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki o plačah se hranijo v fasciklih zaklenjenih v omarah v prostorih obračuna plač. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo delavci, ki obračunavajo plače in druge prejemke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študenti na začasnem delu oz. obvezni strokovni praksi, zunanji sodelavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število¸opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom, od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa, matična številka delavca, priimek in ime, št kartice, aktivnost kartice za sezam, vrsta zaposlitve, aktivnost kartice za prehrano, začetek in konec aktivnosti v sistemu sezam, stroškovno mesto dela, šifra in opis registracijskega režima, šifra in opis enostavne pristopne kontrole.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Iskraemeco, d.d., - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Zavod RS za zaposlovanje - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Statistični urad RS, - DURS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do baze podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00.ZZPPZ), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: priimek in ime, EMŠO, stalno prebivališče, hišna številka, poštna številka, naziv pošte, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, šifra in naziv dejavnosti družbe; Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ure je delal tistega dne, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna; Podatki o poškodbi pri delu: Kdaj se je nesreča pripetila: datum dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavec za varstvo pri delu Iskraemeco, d.d., -Inšpekcijske službe, -Zavarovalnice, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v fasciklih zaklenjenih v omarah v prostorih delavca za varstvo pri delu. Dostop do baze podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec za varstvo pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l. SFRJ, št. 17/90, Ur.l. RS-stari, št. 10/91, RS/I št. 17/91, 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 47. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti - Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: Delavska številka, priimek in ime, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče (kraj, hišna številka, številka pošte, naziv pošte, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice, vrsta invalidnosti, telesna okvara
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavec Iskraemeco, d.d. -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v fasciklih zaklenjenih v omarah v prostorih kadrovskega delavca Dostop do baze podatkov v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščeni delavec družbe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, kandidati za zaposlitev v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede, datum pregleda, vrsta pregleda, datum naslednjega pregleda, zdravnik, omejitve, ogroženost, komentar
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavec Iskraemeco, d.d. -pooblaščeni zdravnik -Zavod za zdravstveno zavarovanje, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih kovinskih omarah v pisarni kadrovskega delavca družbe, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni službe za varnost in zdravje pri dela, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo)
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavec za varstvo pri delu Iskraemeco, d.d. -izvajalci usposabljanja, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja se hranijo v fasciklih v pisarni službe za varnost in zdravje pri delu, potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih kovinskih omarah v pisarni kadrovskega delavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o štipendistih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) 13. člen Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov iz naslova štipendijske pogodbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaključku šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o štipendistih: osebno ime, ime očeta, datum rojstva, kraj rojstva, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina), izobrazba Podatki o vzdrževalcu štipendista: osebno ime, vrsta zaposlitve, poklic Podatki o šolanju: naziv fakultete, program šolanja, smer šolanja, bivanje v času šolanja, letnik šolanja, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu Podatki o sklenjeni pogodbi o štipendiranju: datum sklenitve pogodbe, datum predvidenega zaključka šolanja
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci Iskraemeco, d.d., -Statistični urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v primernih predalnikih v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o izrednih študentih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) 13. člen Zakon o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Izredni študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izrednih študentov iz Pogodbe o izrednem izobraževanju..
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let po zaključku šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o izrednih študentih: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina), osebna številka delavca, stroškovno mesto, na katerem je delavec zaposlen, delovno področje, na katerem je delavec zaposlen, dela in naloge, ki jih delavec opravlja; Podatki o šolanju: naziv fakultete/šole, program šolanja, smer šolanja, letnik šolanja, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o vpisu, stroški šolanja, koriščenje izrednega dopusta; Podatki o sklenjeni pogodbi o izrednem izobraževanju: datum sklenitve pogodbe, datum predvidenega zaključka šolanja.
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci Iskraemeco, d.d., -Statistični urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v primernih predalnikih v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zaposlenih vključenih v funkcionalno izobraževanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06) 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic evidenc dodatnih znanj zaposlenega
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po zaključku šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: osebno ime, osebna številka zaposlenega, delovno področje, na katerem je delavec zaposlen, stroškovno mesto, na katerem je delavec zaposlen; Podatki o izobraževanju: naziv in firma izvajalca izobraževanja, naslov izobraževanja, področje izobraževanja oblika izobraževanja, trajanje izobraževanja lokacija izobraževanja, strošek izobraževanja; Podatki o upravičenosti izobraževanja: plan izobraževanja, ponudba izobraževanja, prijava na izobraževanje.
 • Uporabniki zbirke: -Pooblaščeni delavci Iskraemeco, d.d., -Statistični urad RS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v registrih v primernih predalnikih v pisarni kadrovskega delavca družbe, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 26. 9. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam