Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ULTRAMARIN, razvojno podjetje d.o.o.
Sedež ali naslov: BABINSKA CESTA 5
Poštna številka: 9240
Kraj: LJUTOMER
Matična številka: 5033632000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uredjanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnelga zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek delavca, podatki o številu ur, skupno število opravljenih ur s polnbim in skrajšim delovnim časom opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca neopravlje ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v družbi, Zavod za PIZS, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS drugi uporabniki v skladu z Zakono o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah pisarne računov.delavca in zaklenjeni omari poslovne sekretarka. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci, dostop do baze vodenih podatkov v računalnikih je kodiran. Postopki in ukrepi za zavarovanje podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUS PRAKTIČNEGA ZNANJA ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu, pisnja privolitev delavca
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev in obvezunosti delavca s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, delovno mesto, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela in varstva pred požarom, podatki o datumu izobraževanja, zapisnik oz. poročilo o preizkusu znanja
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci v družbi, izvajales usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah delavcev, katere so zaklenjene v ognjevarni omari v pisarni tajništva družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo l e pooblaščeni delavci. Dostop v baho podatkov vodenih v računalniku je kodirans
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: na zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, datum pričetka dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, delovno mesto, datum zaposlitvi, opis dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na podorčju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, pooblaščeni zdravnik, Zavod za zdrav. zavarovanje, Zavod za PIZ, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah delavcev, zaklenjenih v ognjevarni omari v pisarni tajništva družbe. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopinika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o ovidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, prebivališče, izobrazba, strokovna usposobljenjost, delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, dejavnost organizacije, delo, ki ga je delavec opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal dne, ko je poškodba nastala, narava poškodbe, poškodovani del delesa, kdaj in kje se je pripetila nezgoda, število poškodovanih oseb, vzrok poškodbe.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah delavcev, katere so zaklenjene v ognjevarni omari v pisarni tajništva družbe. Dostop do podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerjua, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenih: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, invalidnost. Podatki o delovnem dovoljenju, če gre za tujega državljana. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe in datum začetka dela, vrsta sklenjene pogodbe, razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, poklic delavca, delo ki ga delavec opravlja, število ur tedenskega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj kjer delavec opravlja dela.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, Zavod za PIZ Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah delavcev, katere so zaklenjene v ognjevarni omari v pisarni tajništva družbe. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci v družbi. Dostop v bazo podatkov v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač. Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje stat.spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, izobrazba, invalidnost. Podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubileljne nagrade, dodatna plačila namenjena socilani varnosti, sodolidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela. Podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost delavca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci v družbi, Zavod za PIZS, Zavod za zdrav. varstvo Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni računovodskega delavca družbe. Dostop do podatkov imajo pooblaščeni delavci družbe. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in kupci ter ostale stranke podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: kontrola vstopov in izstopov
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, datum vstopa, namen vstopa in datum izstopa
 • Uporabniki zbirke: poooblaščeni delavci v družbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo v stavbi (kiosku) ob vhodu, kateri je zaklenjen in varovan z alarmnim sistemom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. katalog evidence o videonadzoru

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74. člen ZVOP
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, stranke podjetja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotovitev varnosti premoženja družbe in zaposlenih delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): 15 dni
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slikovni posnetek oseb
 • Uporabniki zbirke: Direktor in računovodja. Podatki se ne posredujejo zunanjim uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v bazi podatkov, dostop do baze je avtoriziran. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Aneksu k pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 02.10.2009.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Katalog evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti, delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, spol, poklic, izobrazba, stopnja invalidnosti, datum priznanja pravice, .....
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, ZZZS, ZPIZ
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi delavca v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu družbe, kodiran dostop do baze podatkov v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Katalog evidence o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač.....
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, skupaj opravljene delovne ure, neopravljene ure z nadomestilom plače, ure letnega dopusta, praznične ure, ure odsotnosti delavca, bolniški stalež, ostali prejemki in odhodki delavca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci in drugi uporabniki skladno z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v pisarni računovodstva in zaklenjenih arhivih. Kodiran dostop do baze podatkov v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca študentov / dijakov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Evidenca študentov in dijakov zajema vse študente in dijake, ki na podlagi napotnice pooblaščene organizacije opravljajo delo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za obračun študentskega/dijaškega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča, davčna številka, številka osebnega dokumenta, številka članske izkaznice pri študentskem servisu, številka indeksa, šola, smer in letnik izobraževanja, vrsta dela, ki ga študent opravlja, podatki o statusu študenta/dijaka
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, študentski servis, drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari tajništva.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izrečenih disciplinskih ukrepih, opozorilih in odpovedih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe, bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic in obveznosti delodajalca zaradi kršitve delavca
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, naslov, rojstni podatki, delovno mesto, podatki o kršitvi, podatki o sankciji (izrečenih ukrepih, odškodnini, opominih, opozorilih...)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, zunanji pooblaščenci (odvetnik), drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v personalni mapi delavca, kodiran dostop do baze podatkov v računalniku
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o prijavi nezgod zavarovalnici

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz nezgodnega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov, telefonska številka, podjetje v katerem je zaposlen, poklic zavarovanca oz. kakšno delo opravlja, datum in ura nastanka nezgode, točen opis nezgode, opis poškodbe zaradi nezgode, zdravstvena ustanova, ki je nudila prvo pomoč, ali je bila zaradi nezgode uvedena preiskava in kateri organ jo je vodil, ali je oseba pred nezgodo pila alkoholne pijače, imena in naslovi oseb, ki so bile priče nezgodi, čas nesposobnosti za delo, predvidene posledice zaradi nezgode, podatki o podobnih poškodbah pred nezgodo in posledice, ki so ostale, zdravljenje na poškodovanem delu telesa pred nezgodo, telesne hibe, invalidnost pred nezgodo, podatki o drugih oblikah nezgodnega zavarovanja, naziv banke, in številka TRR, podatki o vozniškem dovoljenju, podatki osebnega dokumenta (številka, datum, kraj in organ izdaje dokumenta)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec družbe, pooblaščeni delavec za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, zavarovalnica, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v primernih omarah tajništva. Dostop do osebnih podatkov imajo samo pooblaščeni delavci
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o delničarjih oz. lastnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delničarji oz. lastniki, ki imajo v lasti delnice oz. deleže
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvedba skupščine
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: EMŠO, KDD številka, naziv, naslov, presečni datum, število delnic/osnovni vložek, delež
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec družbe, na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago po zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izpis vseh delničarjev oz. deležnikov se nahaja v mapi v primerni omari računovodstva. Elektronski register delničarjev / deležnikov se se nahaja v obliki Excelove tabele v osebnem računalniku pooblaščene osebe v računovodstvu in v tajništvu. Dostop je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam