Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dunajska cesta 58
Naziv ali firma: MERKUR ZAVAROVALNICA D.D.
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 5648246000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka podatkov o zavarovalcih oz. zavarovancih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalci in zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpol
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zavarovalec, če ni isti kot zavarovanec: ime in priimek/naziv, davčna številka, št. pošte, kraj, ulica in hišna številka, rojstni podatki, spol, stan, poklic in zaposlitev, tel. št., zdravniški pregled, pristopna starost, trajanje zavarovanje, začetek zavarovanja, iztek zavarovanja, način plačevanja, zavarovalna vsota, upravičenec za doživetje, smrt, vprašanja o zdravstvenem stanju zavarovancev, identifikacija zavarovalca, če je fizična oseba (vrsta in št. osebnega dokumenta, datum izdaje, naziv izdajatelja), podatki o zastopniku ali posredniku.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi, v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spise v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Vsaka posamezna ponudba in pogodba se hrani v plastični mapi, ki so po zaporednih številkah shranjene v fasciklih. Ti se nahajajo (prav tako po zaporednih številkah) v omari, ki se nahajajo v sejni sobi, oddelku obdelave… (glej razpored). Omare so zaklenjene in se odpirajo le po potrebi. Ključ se nahaja v oddelku obdelave. Po prenehanju veljavnosti se pogodbe hranijo v arhivu v 2. in 3. kleti, kjer so prav tako zložene po zaporednih številkah. Ključ arhiva se nahaja v tajništvu uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka podatkov o škodnih dogodkih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (ulica, kraj, poštna št.), rojstni podatki, stan, poklic, vrsta zaposlitve, podatki o ev. predhodnih nezgodah ali boleznih, podatki o osebnem zdravniku, podatki o nezgodi, ki jo prijavlja (datum nezgode, kraj, čas), diagnoze poškodb, podatki o soudeležencih nezgode in prič (ime in priimek, naslov), podatki za nakazilo odš. dajatve, davčna št. (pri nakazilih nad 3 mio tolarjev),
 • Uporabniki zbirke: Prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi, v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spise v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v posameznih mapah s sistemsko številko po letih prejema v obdelavo. Mape se hranijo v omarah v škodnem oddelku, ki se odklenjene le v času delovnega časa oziroma prisotnosti zaposlenih v oddelku. Ključi se nahajajo v škodnem oddelku. Po zaključeni obdelavi škodnega dogodka se podatki hranijo v fasciklih v arhivu, katerega ključi se nahajajo v tajništvu uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka podatkov za presojo zavarovalnega kritja in višine odškodnine

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovanci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izpolnjevanje pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov, rojstni podatki, spol, stan, poklic, zaposlitev, davčna številka, telefon, številka transakcijskega računa, podatki o osebnem dokumentu, podatki o upravičencih, ime in priimek osebnega zdravnika, odgovori na zdravstvena vprašanja o posameznem zavarovancu, zdravstvena dokumentacija, ki se nanaša na trenutne zdravstvene težave, zdravstvene težave v preteklosti, obrazci opravljenih zdravniških pregledov, izvidi opravljenih zdravniških preiskav, katere so bile opravljene ob zdravniškem pregledu, mnenja raznih zdravnikov, obrazci oz. vprašalniki za vojake in potapljače, podatki o hobijih in športnih aktivnostih.
 • Uporabniki zbirke: Ministrstvo za pravosodje, drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi državni organi, v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spise v posamezni zadevi ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni pri pogodbi posameznika, le-ta se hrani v plastični mapi, ki so po zaporednih številkah shranjene v fasciklih. Ti se nahajajo (prav tako po zaporednih številkah) v omari, ki se nahajajo v sejni sobi, oddelku obdelave… (glej razpored). Omare so zaklenjene in se odpirajo le po potrebi. Ključ se nahaja v oddelku obdelave. Po prenehanju veljavnosti se pogodbe hranijo v arhivu v 2. in 3. kleti, kjer so prav tako zložene po zaporednih številkah. Ključ arhiva se nahaja v tajništvu uprave.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka o delavcih, ki jim je prenehalo delovno razmerje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi delavci, ki jim je poteklo delovno razmerje v Merkur zavarovalnici d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Arhiviranje, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, bančni račun, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, datum sklenitve delovnega razmerja, datum poteka delovnega razmerja, invalid ali upokojenec, razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Statistični urad RS, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala pripadajoča dokumentacija se izven del. časa zaklepajo. Ti podatki oz. vsa dokumentacija, ki se nanaša na te podatke, se nahaja v posebni protivlomni in protipožarni omari, ki je zaklenjena tudi med delovnim časom, odpre se le po potrebi. Ključ se nahaja v posebnem predalu v tajništvu ter v sefu. Zbirka se vodi po posameznemu delavcu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka pogodbenih partnerjev, Evidenca zavarovalnih zastopnikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalni zastopniki, zavarovalno zastopniške družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ev. interne statistike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv zastopniške družbe, ime in priimek zastopnika, naslov, kraj, davčna številka, tabela provizij, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe o zastopanju se hranijo po abecednem redu v posebnem fasciklu, ki se nahaja v omari, v oddelku prodaje. Omara se odpira po potrebi, ključ se nahaja v oddelku prodaje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka pogodbenih partnerjev, Evidenca zavarovalnih posrednikov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zavarovalni posredniki, zavarovalno posredniške družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ev. interne statistike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv posredniške družbe, ime in priimek posrednika, naslov, kraj, davčna številka, tabela provizij, transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Pogodbe o posredovanju se hranijo po abecednem redu v posebnem fasciklu, ki se nahaja v omari, v oddelku prodaje. Omara se odpira po potrebi, ključ se nahaja v oddelku prodaje.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka pogodbenih partnerjev, Evidenca zdravnikov cenzorjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki cenzorji, ki ugotavljajo ev. trajne posledice zavarovancev po nezgodi in izdajo zdravniško mnenje in v posebnih primerih arbitrarne odločitve.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ev. interne statistike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Avtor (ime in priimek), naslov, občina, upravna enota, davčna številka, št. bančnega računa, cenik storitev.
 • Uporabniki zbirke: Avtorska agencija za Slovenijo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki oziroma pogodbe se hranijo v posebnem, ki se nahaja v omari, v pisarni vodje osebnih zavarovanj. Omara je zaklenjena in se odpira le po potrebi, ključ se nahaja pri vodji. Izvod pogodbe pa se hrani tudi v računovodstvu, prav tako v posebnem fasciklu, v omari, ki se odpira po potrebi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka pogodbenih partnerjev, Evidenca zdravnikov za sprejem v zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zdravniki oziroma zdravstvene ustanove, ki opravljajo zdravniške preglede potencialnih zavarovancev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ev. interne statistike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naziv zdravstvene ustanove, naslov, cenik storitev, banka in transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki oziroma pogodbe se hranijo v posebnem, ki se nahaja v omari, v pisarni vodje obdelave zavarovanj. Omara je zaklenjena in se odpira le po potrebi, ključ se nahaja pri vodji.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Zbirka pogodbenih partnerjev, Evidenca ostalih pogodbenih delavcev oziroma partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci in poslovni partnerji, ki opravljajo za Merkur zavarovalnico kakršnekoli storitve na podlagi pogodbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Ev. interne statistike.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv družbe, ime in priimek, naslov, identifikacijska št. za DDV, matična št., zastopnik družbe, banka in št. transakcijskega računa.
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki oziroma pogodbe se v originalu hranijo v tajništvu uprave, v fasciklu, v omari, ki je zaklenjena in se odpira le po potrebi. Ključ se nahaja v tajništvu uprave. Kopija se hrani tudi v računovodstvu in sicer na enak način.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami, razen tistih, katerim smo po zakonu dolžni posredovati podatke.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca podatkov o uporabnikih aplikacije Merkur App

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki storitve Merkur App
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje storitve Merkur App, razvoj in nadgradnja funkcionalnosti storitve, analiza uporabniških, zagotavljanje podpore uporabnikom in odprava tehničnih težav, izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz povezanih zavarovalnih pogodb, varstvo interesov zavarovatelja, vključno z upravljanjem s tveganji, marketinške raziskave, spremljanje obnašanja in navad uporabnikov, profiliranje uporabnikov, segmentacija in druge vrste marketinške in poslovne analitike, neposredno trženje produktov in storitev upravljavca.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, letnica rojstva, spol, telefonska številka (mobilna, stacionarna)
 • Uporabniki zbirke: Na podlagi izrecne zahteve uporabniki, ki imajo za dostop ustrezno podlago v zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so varovani v skladu z internimi akti upravljavca s področja varstva in zavarovanja osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo s podatki iz uradnih evidenc ali knjig.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam