Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ABITRADE D.O.O.
Sedež ali naslov: SLOVENČEVA 95
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5539749000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, , zakon o varnosti in zdravju pri delu, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, splošni akti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij
 • Rok hrambe (neobvezno): - trajno (zbirka dokumentov, ki se nanašajo na podatke delavca, ki se vodijo v kadrovski evidenci in se preneha voditi ob prenehanju delovnega razmerja - kot listina trajne vrednosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen v primeru zdravstvenega stanja, ko velja omejitev po 47. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki in podatki po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju, vpišejo: a) podatki o delavcu: – osebno ime, – datum rojstva, če oseba nima EMŠO, – kraj rojstva, – država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, – enotna matična številka občana, – davčna številka, – državljanstvo, – naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), – izobrazba, – ali je delavec invalid, – kategorija invalidnosti, – ali je delavec delno upokojen, – ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, – ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, – naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): – vrsta delovnega dovoljenja, – datum izdaje delovnega dovoljenja, – datum izteka delovnega dovoljenja, – številka delovnega dovoljenja, – organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: – datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, – datum nastopa dela, – vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, – razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, – poklic, ki ga opravlja delavec, – strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, – število ur tedenskega rednega delovnega časa, – razporeditev delovnega časa, – kraj, kjer delavec opravlja delo, – ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: – datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, – način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: - Služba za računovodstvo, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, - Statistični urad RS, - sodišča.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v posebnem prostoru v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ABITRADE d.o.o. Slovenčeva 95 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca dobaviteljev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov(72.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: -dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sledenje dobaviteljev
 • Rok hrambe (neobvezno): - do prenehanja sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen za podatke ki niso potrebni za vodenje navedenih evidenc.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma -naslov -matična številka - davčna številka - E-naslov - telefon/faks
 • Uporabniki zbirke: AbiTrade d.o.o. Slovenčeva 95 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v posebnem prostoru v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: AbiTrade d.o.o. Slovenčeva 95 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (72.člen)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - kupci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - sledenje kupcev
 • Rok hrambe (neobvezno): - ob prenehanju sodelovanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ne, razen za podatke ki niso potrebni za vodenje navedenih evidenc.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - firma - naslov - matična številka - davčna številka - E-naslov - telefon/faks
 • Uporabniki zbirke: AbiTrade d.o.o. Slovenčeva 95 1000 Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: v Družbi se osebni podatki varujejo skladno z določili Pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov. Podatki se vodijo računalniško, fizično so varovani v posebnem prostoru v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: AbiTrade d.o.o. Slovenčeva 95 1000 Ljubljana
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam