Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AC- SISTEMI D.O.O, LJUBLJANA
Sedež ali naslov: BARAGOVA ULICA 5
Poštna številka: 1000 LJUBLJANA
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1857304000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN DELAVCIH KATERIM JE PRENEHALO DELOVNO RAZMERJE

 • Pravna podlaga (neobvezno): V zakonu o delovnih razmerjih ( ZDR) Uradni list RS 42/2002, 46 člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanjapravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih delavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. člena zakona o varstvu osebnih podatkov( Uradni list RS , št.86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1.priimek in ime 2. datum rojstva 3. kraj rojstva 4. država rojstva 5. EMŠO 6. davčna številka 7. državljanstvo 8. naslov stal. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št., šifra občine, država 9.naslov začasnega prebivališča:kraj, ulica, hišna št., poštna št., šifra občine, država 10. skupna delovna doba 11.šolska izobrazba 12. vrsta zaposlitve( določen, nedoločen čas) 13. poklicna oz. strokovna izobrazba 14.številka transakcijskega računa 15. bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom 16. zdravstveni pregledi 17. naziv delovnega mesta 18. delovni čas 19. kraj opravljanja dela 20. datum sklenitve delovnega razmerja 21. datum prenehanja delovnega razmerja 22. družinski člani- ime in priimek, datum rojstva, zavarovanje po delavcu 23. stroškovno mesto na katerega je delavec razporejen 24. povračila stroškov v zvezi z delom ( nadomestilo za prevoz, prehrana) 25. invalidnost 26. upokojitev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE d.d, ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/049. -pooblaščene osebe AC-SISTEMI d.o.o, Ljubljana
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. Nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomni zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejn in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v pravilniku o zavarovanju osenih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. ZBIRKA O PLAČAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe in bivši zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja zaposlenih delavcev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. kraj rojstva 4. država rojstva 5. EMŠO 6. davčna številka 7. državljanstvo 8.naslov stal. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št., šifra občine, država 9. naslov začas. prebivališča: kraj, ulica, hišna št., poštna št., šifra občine, država 10. ali je delavec invalid 11. kategorija invalidnosti, % telesne okvare 12. ali je delaves delno upokojen 13. poklicna oz. strokovna izobrazba, kvalifikacija 14. številka transakcijskega računa 15. bruto plača za delo s polnim ali krajšim delovnim časom 16. bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa( nadurno delo) 17. bruto nadomestila, ki bremenijo delodajalca 18. bruto in neto izredna izplačila, ki ne predstavljajo redne mesečne plače ( delovna uspešnost posameznika, uspešnost poslovanja podjetja) 19. povračila stroškov v zvezi z delom ( nadomestilo za prevoz, prehrana) 20. jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči 21. regres za letni dopust 22. stroški izobraževanja 23. osteli stroški dela 24. znesek dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 25. prispevki v breme delodajalca 26. prispevki v breme zavarovanca 27. akontacija dohodnine 28. davki na izplačane plače 29. rezident, nerezident 30. davčna izpostava 31. prvi, drug delodajalec 32. dohodninska olajšava ( vzdrževani družinski člani, drugo) 33. kolektivno nezgodno zavarovanje 34. članstvo v sindikatu 35. članstvo v BVP 36. podatki o odtegljajih od plače ( upravno izplačilna prepoved, sklepi ipd.) 37. članarine ( sindikat, BVP, drugo) 38. višina izplačila oz. nakazila na TR 39. višina bruto in neto prejemka na drugih podlagah 40. višina dajatev na drugih podlagah 33.
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE d.d., Ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS. št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovaniv sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družne in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. nosilci osebnih podatkovso izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki izklopljene.Osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanihprostorih. dostop do teh prostorov je omejen in registriran. vpogled in obdelava osebnih podatkovje omogočena le pooblaščenim sebam.Podroben opis postopkovin ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti informacijskega sistema in v Organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti Autocommerce d.d., Ljublja
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA FIZIČNIH OSEB NASTALA NA DRUGIH PODLAGAH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki imajo z delodajalcem odnos nastal na drugih podlagah.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz podjemnih pogodb, avtorskih pogodb, nagradnih iger, sklepov organov družbe, sklepov podlovodstva družbe ipd.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. datum rojstva 3. prebivališče: kraj, ulica. hišna št., poštna št. 4. davčna izpostava 5. davčna številka 6. številka in vrsta osebnega dokumenta 7. poklicna oz. stokovna izobrazba 8. strokovni naziv 9. številka osebnega računa 10. telefonska številka, GSM 11. status: podjetnik, drugo 12. funkcija: predsednik NS, član NS 13. čas trajanja pogodbenega odnosa 14. višina bruto in neto pogodbeno dogovorjenega plačila 15. višina bruto in neto pogodbeno dogovorjenega plačila 16. akontacija dohodnine
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščene osebe AC- SISTEMI d.o.o., Ljubljana - Pooblaščene osebe AUTOCOMMERCE d.d., ljubljana, ki so pogodbeni obdelovalec te zbirke. - drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. nosilci osebnih podatkov so izven delovnega časa zaklenjeni v ognja varni in proti vlomno zaščiteni omari, delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. osebni podatki in programska oprema s katero se le ti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. Dostop do teh prostorov je omejen in registriran. Vpogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opis postopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v Pravilniku o zavarovanju varnosti informacijskega sistema in v organizacijskem predpisu o zagotavljanju varnosti autocommece d.d., Ljubljana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O KUPCIH IN DOBAVITELJIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pravic in obveznosti iz kupoprodajnih pogodb med kupci in družbo ter izvajanje davčne zakonodaje.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. priimek in ime 2. naslov prebivališča 3. kraj in poštna številka 4. država rojstva 5. davčna številka ( če je zavezanec za DDV).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščene osebe AC- SISTEMI d.o.o,Ljubljana -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori kjer se nahajajo nosilci osebnih podatkov so fizično varovani v sklopu centralnega sistema varovanja s strani za to pooblaščene družbe in onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov. delovne postaje na katerih se obdelujejo ali hranijo osebni podatki pa izklopljene. osebni podatki in programska oprema s katero se leti obdelujejo, so zapisani v datotekah na strežnikih, ki se nahajajo v posebej varovanih prostorih. dostop do teh prostorov je omejen in registriran. v pogled in obdelava osebnih podatkov je omogočena le pooblaščenim osebam. Podroben opispostopkov in ukrepov zavarovanja je zapisan v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP -1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam