Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GG, GOZDNO GOSPODARSTVO BLED, D.D.
Sedež ali naslov: Ljubljanska c.19
Poštna številka: 4260
Kraj: Bled
Matična številka: 5146763000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz DR in VD
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,priimek ob rojstvu, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, telefonska številka, vzdrževani družinski člani, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja,datum in vrsta zadnjega obveznega cepljenja in preventivnega zdravniškega pregleda in ugotovitve, vrsta in velikost zaščitnih sredstev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari pisarni kadrovskega delavca upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in evidence iz varstva pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz plač in nadomestila plač, soc. in pok zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,priimek ob rojstvu, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj dela, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), normativ in njegovo doseganje, zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), vrsta del, vrsta in zneski plačil, prihodkov, odtegljajev, kreditov, nadomestil, prispevkov, davkov, zavarovanj, ki bremenijo delodajalca ali delavca, osebni račun delavca, kategorizacija po pravilih ZPIZ-a,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ststistični urad - Minstrstvo Rs za delo, družino in socialne zadeve - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari delavca za obračuzn plač upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in računovodske evidence Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, plač in nadomestil plač, socialnega in pokojninskega azvarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,priimek ob rojstvu, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj dela, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), normativ in njegovo doseganje,oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), vrsta del, podatki o številu ur, opravljenih ur, ure in vrtsa izostanka, izostanki z ali brez nadomestila in višina nadomestila plače, nadure, benifikacija, dejavnost delodajalca 02.010(Benifikacija9
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje - Ststistični urad - Minstrstvo Rs za delo, družino in socialne zadeve - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v mesečni mapi v zaklenjeni omari pisarni delavca za obračun plač upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in evidence iz varstva pri delu in računovodske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci po podjemnih, avtorskih pogodbah in dijaki ter študentje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj dela, opravljeno število ur, vrsta del, zneski plačil, osebni račun delavca.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod RS za zaposlovanje - DURS - Ststistični urad - Minstrstvo Rs za delo, družino in socialne zadeve - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v letni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in evidence plačilnega prometa.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Seznam članov nadzornega sveta

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani NS
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti NS po statutut družbe
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno bivališče, enotna matična številka občana, davčna številka, zneski nakazanih sejnin, osebni račun, e-naslov, telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - ATVP - Ststistični urad - delničarji družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v letni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki pripravljajo delo NS indelavci plačilnega prometa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Seznam delničarjev, lastnikov družbe

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delničarji, lastniki družbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti lastnikov po statutu družbe, ZGD-ju in drugih zakonih, ki urejajo lastninske pravice.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ali naziv firme , stalno bivališče, enotna matična številka, davčna številka, osebni ali TRR račun, število delnic, vrsta delnic, pooblaščenec, zastopnik, zneski izplačanih dividend.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - ATVP - Borza in borznoposredniške družbe - KDD - NS - delničarji družbe
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v letni mapi v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in delavci plačilnega prometa
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): KDD
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka najemnikov stanovanjskih, poslovnih prostorov in zemljišč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki in uporabniki stanovanj, poslovnih prostorov in zemljišč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz najemnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek ali naziv firrme , stalno bivališče, enotna matična številka, davčna številka, čas najema, vrsta najema, sostanovalci, seznam plačanih najemnin
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - UE, - DURS
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v letni mapi v zaklenjeni omari v pisarni SKS upravljavca. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci in delavci plačilnega prometa. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): UE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja n iz varstva pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek,priimek ob rojstv, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, telefonska številka, vzdrževani družinski člani, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja,datum in vrsta zadnjega obveznega cepljenja in preventivnega zdravniškega pregleda in ugotovitve, vrsta in velikost zaščitnih sredstev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljavca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari pisarni kadrovskega delavca upravljavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence in evidence iz varstva pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. partnerji

 • Pravna podlaga (neobvezno): obligacijski zakonik, pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: plačevanje ali izdajanje računov, izpolnjevanje davčnih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek ali naziv, odgovorna oseba, stalni naslov, začasni naslov, telefon, davčni zavezanec da ne, davčna številka, matična številka, vrsta partnerja, bančni račun, pogodbeni znesek, pavšal
 • Uporabniki zbirke: banke, durs, sodišča, del kompenzacijskim partnerji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: osebni podatki partnerjev so hranjeni v bazi podatkov, dostop do njih kodiran, imajo ga le pooblaščeni računovodski delavci, postopki in ukrepi za zavarovanje so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejet dne 30.06.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam