Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LIMB D.O.O.
Sedež ali naslov: Rogozniška cesta 32
Poštna številka: 2250
Kraj: PTUJ
Matična številka: 1797867000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela Zakon o dohodnimi Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokoj. in inval. zavarovanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v LIMB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskovanja (identiteta ne sme biti razvidna), druge uradne namene v skladu z zakonom in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o posamezniku; narodnost; podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja; stanovanjski in bivalni pogoji posameznika; podatki o zaposlitvi, o socialnem in ekonomskem stanju posameznika, izobrazbi in pridobljenih znanjih; podatki o uporabi komunikacijski sredstev; aktivnostih v prostem času; podatki o zdravstvenem stanju posameznika
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, pooblaščeni delavci družbe in pooblaščeni zunanji sodelavci po pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni nosilci osebnih podatkov (tajništvo) ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v prostore je možen le v del. času.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vedencah na področju dela, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zfakon o davčnem postopku, Zakon o dohodnini, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokoj. in inval. zavarovanja, Obligacijski zakonik,
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v LIMB d.o.o. in fizične osebe, ki opravljajo delo oz. storitve na podlagi pravne podlage
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za DURS, za ZPIZ, za sindikate, za ZZZS, za druge uradne institucije in za uveljavitev pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Identifikacijski podatki o posamezniku, davčna številka, del., mesto, plačilni razred, delovne ure, plača, stimulacije, bonusi, nadomestila plače, štev. TRR, olajšave za vzdrževane družinske člane, adm. prepovedi, sodne prepovedi, preživnine, prostovoljno zdravstveno in dodatno pokojninsko zavarovanje, BVP, nadomestila v breme podjetja, nadometila v breme ZZZS, nadomestila v breme SPIZ, nadomestila za prevoz na delo, nadomestilo za malico, potni stroški, nagrade dijakom in študentom na del. praksi, drugi prejemki iz del. razmerja
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, DURS, ZPIZ, sindikat, zavarovalnice, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Pooblaščeni delavci podjetja in pooblaščeni zunanji sodelavci po pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahajajo zaposlenih, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov kakor tudi računalniška oprema se izved del. časa zaklepajo, prav tako se zaklepajo tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev praviz iz pokojninskega in invalidskega zaravoranja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni v LIMB d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe podjetja, za statistična raziskovanja (brez podatkov o identiteti) za ZZZS, za ZPIZ, druge uradne institucije (Inšpektorat za delo) in nza uveljavaljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, poklic in naslov poškodovanca, dtum in ura prijave, prijavitelj, datum in ura, ko se je zgodila pođškodba, vrsta poškodbe, domnevni vzrok poškodbe, sprejeti ukrepi ob poškodbi, oseba, ki je prijavila poškodbo, ime in priimek prič pri nastanku poškodbe, kdaj je bila poškodba raziskana in kdo jo je raziskall, drugi podatki pomembni za raziskavo poškodbe pri delu.
 • Uporabniki zbirke: ZZZS, ZPIZ, Inšpektorat za delo, Zavarovalnice, Pogodbeni izvajalec za varstvo pri delu, Pooblaščeni delavci
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven del. časa zaklepajo, kakov tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA IZVAJALCEV DEL IN STORITEV NA PODLAGI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik, Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni izvajalec dela, avtorskega dela ali storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za DURS, za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Poddatki se hranijo r let, davčni podatki 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 31. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, EMŠO, naslov, davčna številka, številka TRR, banka, status po odločbi davčnega organa, vrsta dela oz. storitev, čas opravljanja del ali storitev, pogodbena vrednost, čas veljavnosti pogodbe
 • Uporabniki zbirke: DURS, pooblaščeni delavci podjetja in pooblaščeni zunanji izvajalci po pogodbi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo zaposleni, ki so odgovorni za zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam