Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d.
Sedež ali naslov: Selovec 83
Poštna številka: 2373
Kraj: Šentjanž pri Dravogradu
Matična številka: 5077907000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe družbe - izvajanje pogodb o zaposlitvi; za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; za potrebe analiz - identiteta delavcev ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stalno ali začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, državljanstvo, poklic, izobrazba, delovno mesto, strokovna usposobljenost, status invalidne osebe, delovni čas (ur tedensko), vrsta delovnega razmerja (določen, nedoločen čas), zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja in razlog
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d.; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; Center za socialno delo; Zavod RS za zaposlovanje;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v mapi v jekleni ognjevarni in vodotesni zaklenjeni omari. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družb sistema IGEM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Rojstna matična knjiga; Centralni register prebivalstva
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OTO BRGLEZ, Kavče 35, 3320 Velenje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe - izvajanje pogodb o zaposlitvi; Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; Za potrebe analiz - identiteta delavca ni razvidna
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki delavca: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, stalno ali začasno prebivališče, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačuje plača in ostali prejemki; Podatki o delovnem času delavca: možno število ur, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme družbe, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje in drugih, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa Podatki o plači delavca: izplačana plača za tekoči mesec, bruto plača, neto plača, nadomestilo neto plače v breme družbe in drugih, drugi prejemki delavca, podatki o zakonsko dolečenih prispevkih za socialno varnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; Center za socialno delo; Zavod RS za zaposlovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v mapi v jekleni vodotesni in ognjevarni zaklenjeni omari. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družb sistema IGEM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OTO BRGLEZ, Kavče 35, 3320 Velenje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe - izvajanje pogodb o zaposlitvi; Za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo; Za potrebe analiz - identiteta delavca ni razvidna;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki poškodovanega delavca: ime in priimek, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, zakonski stan, število otrok, poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, število opravljenih ur pred poškodbo, uporaba osebnih zašč. sredstev; Podatki o poškodbi pri delu: datum in kraj nezgode, število poškodovanih oseb, vzrok nesreče, opis dogodka in poškodbe; Podatki o neposrednem vodji ter očividcev: Ime in priimek, naslov bivališča
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d.; Osebni zdravnik delavca, ki se je poškodoval; Inšpektorat RS za delo; Zavarovalnica;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno, se hrani v mapi v jekleni vodotesni in ognjevarni zaklenjeni omari. Ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov družb sistema IGEM.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: OTO BRGLEZ, Kavče 35, 3320 Velenje
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam