Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: RIKO KOR D.O.O.
Sedež ali naslov: Lepovče 23
Poštna številka: 1310
Kraj: Ribnica
Matična številka: 5365660000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon od delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno za zaposlene oziroma 5 let po prenehanju delovnega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka,kraj,občina in država rojstva,stalno in začasno prebivališče,država,občina,davčni urad, državljanstvo,spol,številka transakcijskega računa,banka vrsta končane šole, poklicna/strokovna izobrazba,stopnja šolske izobrazbe,stopnja strokovne usposobljenosti,stopnja strokovne izobrazbe, podatki o izpopolnjevanju in usposabljanju. datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,datum sklenitve delovnega razmerja v družbi, število delovnih ur na teden,delovno razmerje, vrsta izmenskega dela, vrsta delovnega časa, datum razporeditve na delovno mesto, število delovnih ur na dan. tip zaposlitve, razred zaposlenega,rang zaposlenega,področje,kraj dela. podatki za obračun letnega dopusta: število dni letnega dopusta, starost zaposlenega,stopnja invalidnosti . podatki o delovnem času, prihodu na delo in odhodu z dela, delu preko polnega delovnega časa,odsotnih od dela ( vrste in razlogi ) podatki o družinskih članih, ki jih delavec uveljavlja kot davčno olajšavo:ime in priimek, davčna številka,EMŠO, sorodstveno razmerje evidenca iz varnosti o zdravju pri delu:zaščitna sredstva, osebna varovalna oprema, zdravniški pregledi delavcev, omejitve pri opravljanju dela.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sodišča
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, kjer se hranijo osebni podatki, se zaklepajo, delovne knjižice se hranijo v ognjevarni kovinski omari, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je dne 15.9.2006 izdal Janez Starc, direktor Riko KOR d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): NE
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: NE
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidence o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Drugi uporabniki po ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravi delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): NI omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o številu ur - skupno število opravljenih ur s polnim del.časom in s krajšim delovnim časom - opravljene nadure - neopravljene ure z nadomestilom in brez nadomestila
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci - Ddrugi uporabniko po ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zakljenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi e videncami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o kolektivnih delovnih sporih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Podatki o stavkah Podatki o arbitražah
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz DR
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki po ZEPDSV
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki po ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVZD in ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Osebni podatki - Podatki o poškodovanem delavcu - Podatki o poškodbi pri delu
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci - drugi uporabniki v skladu ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z drugimi uradnimi evidencami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni pooblaščenega delavca
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o nevarnih pojavih

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVZD, ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nevarni pojavi: požar, eksplozija, porušitev objekta, prevrnitev stroja ali vozila, padec bremena.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in ibveznosti delodajalca in zaposlenih ob nevarnem pojavu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Podatki o nevarnem pojavu - osebni podatki udeležencev pri nevarnem pojavu
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci družbe - drugi uporabniki po ZVOP, ZEPDSV.Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdarvja pri delu
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenih omarah
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Niso povezane
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnikovb
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam