Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERINA D.O.O.
Sedež ali naslov: KOTNIKOVA 5
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5527988000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka posnetkov videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 75/1. člen ZVOP-1
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci proizvodov in storitev (obiskovalci bencinskih servisov); zaposleni delavci upravljavca osebnih podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja upravljavca, zagotavljanje varnosti njegovih zaposlenih delavcev, zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v ali iz prostorov
 • Rok hrambe (neobvezno): 30 dni od nastanka posnetka
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: za obiskovalce bencinski servisov: slika posameznika, datum in čas posnetka; za zaposlene delavce: slika posameznika, priimek, ime, datum in čas vstopa in izstopa v/iz prostora
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se v primeru utemeljene pisne zahteve posredujejo Policiji
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 5.7.2007 in po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora z dne 5.7.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kupcev/strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje (10/II. člen ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci proizvodov in storitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računa, urejanje pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od izdaje računa
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime; davčna številka; naslov prebivališča; kontaktna telefonska številka; številka transakcijskega računa kupca; datum nakupa/datum opravljene storitve; predmet nakupa/opravljena storitev; datum izdaje računa (fakture); številka računa; rok plačila računa; znesek računa – osnova; znesek popusta; stopnja DDV; znesek DDV; znesek za plačilo
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 23.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o posameznikih, ki so od upravljavca prejeli darila

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje (10/II. člen ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so od upravljavca prejeli darila
 • Namen obdelave osebnih podatkov: vodenje evidence o izdanih darilih
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let od prejema darila
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: naziv oz. funkcija posameznika, vrsta darila, količina, datum prejema darila
 • Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 23.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca na delo napotenih dijakov in študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): pogodbeno razmerje (člen 10/II ZVOP-1);
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: dijaki in študentje, napoteni na delo k upravljavcu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno): 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek; ime; datum rojstva; EMŠO; davčna številka; izpostava davčnega urada; številka osebnega dokumenta; stalno prebivališče; začasno prebivališče; številka transakcijskega računa; banka, ki vodi transakcijski račun; številka napotnice; organizacija, ki napotuje; šola/fakulteta, ki jo dijak/študent obiskuje; izobrazba; osvojena znanja; delovne izkušnje; datum napotitve na delo; datum začetka opravljanja dela; datum zaključka opravljanja dela; kraj opravljanja dela; vrsta dela; število opravljenih ur v posameznem obdobju dela; urna postavka (znesek) v posameznem obdobju dela; znesek plačila v posameznem obdobju dela
 • Uporabniki zbirke: organizacija, ki napotuje (posredovanje podatkov o plačilu, zaradi izdaje računa)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 23.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o zaposlenih delavcih, nekdanjih delavcih in kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, 46. člen Zakona o delovnih razmerjih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, ki so pri upravljavcu v delovnem razmerju; osebe, ki so bile pri upravljavcu v delovnem razmerju; osebe, ki so se pri upravljavcu želele zaposliti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, iskanje najprimernejših kandidatov za zaposlitev
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: splošni podatki (ime in priimek; datum rojstva; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; EMŠO; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega prebivališča, ki vsebuje ulico, hišno številko, kraj, poštno številko, šifro občine, občino, šifro države in država; naslov začasnega prebivališča, ki vsebuje ulico, hišno številko, kraj, poštno številko, šifro občine, občino, šifro države in državo; izobrazba; status invalidnosti; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen), podatki o delovnem dovoljenju delavca (vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje), podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; tarifni razred; število točk; naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj, kjer delavec opravlja delo; ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo), podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi), podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom; bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega; bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa oz. nadurno delo; bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače: bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti; dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; neto plača za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila: plača; zaostalo izplačilo; nadomestilo plače; izredno izplačilo), podatki o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom; regres za letni dopust; jubilejna nagrada; dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev; plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje; solidarnostna pomoč; odpravnina; stroški izobraževanja delavcev; davki na izplačane plače; ostali stroški dela), podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje; plačani prispevki za starševsko varstvo; plačani prispevki za zaposlovanje), podatki o kreditih (številka pogodbe; datum pogodbe; vrsta odtegljaja; tip kredita; znesek obroka; višina kredita; število obrokov; status olajšave pri dohodnini), podatki o vzdrževanih družinskih članih (priimek; ime; datum rojstva; davčna številka; šifra sorodstva), podatki o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju (številka pogodbe; datum pristopa; datum začetka zavarovanja; vzrok prekinitve; znesek premije delodajalca; znesek premije zaposlenega), podatki o delovni dobi (celotna delovna doba; delovna doba v podjetju), podatki o številu ur (skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa; opravljene ure v času nadurnega dela; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov. z oznako vrste nadomestila; neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače; število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa), podatki o dopustu (število dni dopusta; število izkoriščenih dni; število dni dopusta iz preteklega leta), podatki o usposabljanju za varno delo (datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus teoretičnega in praktičnega znanja; datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa), podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih (opis delovnega procesa; delovna oprema; predmeti dela; izpostavljenost tveganjem; varnostni ukrepi; osebna varovalna oprema; posebne zdravstvene zahteve; neustreznost delovnega mesta; pripombe delodajalca; kraj izdaje napotnice; datum izdaje napotnice; status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami; predlagano drugo delo; razlog za morebitno neizdano oceno; predlagani ukrepi; kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda), podatki o poškodbah pri delu (delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba; koliko ur je delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu; ali je delavec kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat; narava poškodbe; poškodovani del telesa; ali je bila poškodba smrtna; podlaga zavarovanja; datum in čas poškodbe, kraj poškodbe; število poškodovanih oseb; koliko oseb je izgubilo življenje; ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu; vir nesreče; vzrok nesreče; ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen; uporaba osebnih varstvenih sredstev oz. ali je bila odrejena uporaba zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva in ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu), podatki o potnih nalogih (številka naloga; datum naloga; ime in priimek delavca; delovno mesto; naslov stalnega prebivališča; datum odhoda; ura odhoda; nalogodajalec; cilj odhoda; naloga; datum prihoda; ura prihoda; trajanje potovanja; uporabljena prevozna sredstva; plačnik potnih stroškov; višina dnevnice; št. dnevnic; posebni dodatki; znesek predujma; datum prejema predujma; kraj izdaje; datum izdaje; specifikacija prevoznih stroškov; specifikacija drugih stroškov; kraj obračuna; datum obračuna; višina odobrenega izplačila; datum izplačila), podatki o izobraževanju/usposabljanju (kraj in datum izobraževanja; naziv izobraževanja; trajanje; pridobljena izobrazba oz. naziv; trajanje odsotnosti z dela; plačnik izobraževanja; morebitna delavčeva obveznost zaradi izobraževanja)
 • Uporabniki zbirke: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Davčna uprava Republike Slovenije (DURS)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 23.3.2007
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam