Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ROTIS D.O.O.
Sedež ali naslov: Brodišče 5
Poštna številka: 1236
Kraj: Trzin
Matična številka: 5448603000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002), Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 48/90), Zakon o višini povračil stroš
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ROTIS d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se, skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, shranjujejo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Pravice posameznika glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov so omejene skladno s 36. členom ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - EMŠO, - rojstni datum, - davčna številka, - stalno in začasno prebivališče, - številka osebnega računa, - telefonska številka, - elektronski naslov, - podatki o izobrazbi in delovnem mestu, - podatki o invalidnosti delavca in njegovi delni upokojitvi, - podatki o vzdrževanih in zavarovanih družinskih članih, - podatki o številu otrok do 15. leta otrokove starosti, zaradi pravice do koriščenja letnega dopusta, - podatki o delovnem dovoljenju delavca, ki je tujec, - podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, o njenem prenehanju (datum in način prenehanja), o datumu nastopa dela in vrsti sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - podatki o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja, - podatki o preventivnih zdravstvenih pregledih, - podatki o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih ter o ugotovljenih poklicnih boleznih ter - drugi podatki, potrebni za doseg namena obdelave, ki imajo pravno podlago v zakonih iz 3. točke tega kataloga in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - Ministrstvo za finance, - ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002), Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih – ZZOD (Uradni list RS, št. 48/90), Zakon o višini povračil stroš
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi ROTIS d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbe o zaposlitvi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se, skladno z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti, shranjujejo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki:  podatki o delavcu (osebno ime, EMŠO, kraj in država rojstva, davčna številka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, izobrazba delavca, invalidnost delavca skupaj s podatki o delni upokojitvi, podatki o dopolnilnem delu delavca, številka transakcijskega računa na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki), - podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca in sicer bruto plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi ter neto plača delavca, - podatki o stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delo, regres za letni dopust, odpravnina in ostali stroški dela) - podatki o zakonsko določenih in plačanih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca, kjer so shranjeni tako prispevki, ki bremenijo delodajalca kot tudi prispevki, ki bremenijo delavca za vse oblike zavarovanja, skladno s področno zakonodajo.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Ministrstvo za finance, ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o študentskem delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002) Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti – ZEPDSV (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti, ki opravljajo začasno ali občasno delo v družbi ROTIS d.o.o. in sicer na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic posameznika ter za ostale namene določene z Zakonom o delovnih razmerjih, z kolektivno pogodbo dejavnosti, s področno zakonodajo ter s podzakonskimi akti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, smer študija, letnik študija, delovno mesto, status študenta – redni ali izredni študent, število opravljenih ur, plačna višina urne postavke, višina izplačanega honorarja, številka transakcijskega računa, podatki o pooblaščeni organizaciji, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe ROTIS d.o.o., Davčna Uprava RS, pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost posredovanja dela študentom, ter druge pravne in fizične osebe, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v Zakonu o varstvu osebnih podatkov in drugih ustreznih predpisih.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poslovnih partnerjih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (U
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji – fizične osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje sklenjene pogodbe, za izstavitev računa, za dobavo blaga in ostale namene, skladno s področno zakonodajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se shranjujejo toliko časa, dokler je to potrebno za doseganje namena njihovega zbiranja in obdelave.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka in/ali številka faksa, naslov elektronske pošte, naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča, številka transakcijskega računa, status poslovnega partnerja.
 • Uporabniki zbirke: ROTIS d.o.o., Davčna Uprava RS ter drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu ali osebni privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki v pisni obliki in na diskih se hranijo v zaklenjenih omarah, osebni podatki v elektronski obliki pa so varovani z gesli. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki lahko zaradi svojega dela obdelujejo podatke. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov se vodijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov in so v njem tudi podrobneje opisani.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam