Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ETIKETA, TISKARNA,D.D.,ŽIRI
Sedež ali naslov: Industrijska ulica 6
Poštna številka: 4226
Kraj: Žiri
Matična številka: 5033241000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi , 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela (Ur. l. RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci v družbi Etiketa, d.d., Žiri
 • Namen obdelave osebnih podatkov: sklenitev pogodbe o zaposlitvi, prijava za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za potrebe inšpekcijskega nazdora, za statistični urad, za ostale, v skladu z zakonodajo določene namene, in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, datum rojstva, naslov (stalni oz. začasni), EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa, strokovna izobrazba - zdravstveno stanje (invalidnost) - delovna doba: datum vstopa, vzrok nastopa, delovno razmerje, delovna doba do vstopa, pokojninska doba - podatki o družinskih članih (za zdravstveno zavarovanje in odmero letnega dopusta) - podatki o plači: naziv delovnega mesta, bruto znesek, plačilni razred, tarifni razred - šole: podatki o dokončanih šolah - starševsko varstvo (porodnice in očetovski dopust) - izobraževanja, tečaji, seminarji
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Centri za socialno delo, Medicina dela, prometa in športa, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju), pooblaščeni delavci Etikete d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah delavcev v zaklenjeni omari v pisarni referenta za kadre. Matična knjiga je prav tako v zaklenjeni omari. Prostor, v katerem se hranijo osebne mape, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca registriranih uporabnikov spletne trgovine

 • Pravna podlaga (neobvezno): Splošni pogoji poslovanja, Zakon o varstvu potrošnikov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: osebe, registrirane v spletno trgovino
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nakup izdelkov družbe Etiketa, d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, e-pošta, uporabniško ime, pri naročilu pa še: naslov, podatki o podjetju (naziv, davčna številka), telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Etikete d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o štipendistih (študij ob delu, redni študij)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti, bivši štipendisti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodbe o štipendiranju
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov (stalni ali začasni), osebni račun, vrsta in trajanja štipendiranja, višina štipendije, izobrazba, podatki o izobraževanju in izobraževalni ustanovi, poročila o študijskih obveznostih,
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Etikete, d.d., odgovorna oseba za izobraževanje, odgovorna oseba za izplačila , drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Mape se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni referenta za kadre. Prostor, v katerem se hrani dokumentacija, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o podjemnih, avtorskih in drugih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje, Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podjemniki - osebe, ki za Etiketo, d.d. opravljajo dela na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje ter izvajanje pravicu iz podjemnih oz. avtorskih pogodb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov (stalni ali začasni), datum rojstva, EMŠO, davčna številka, osebni račun, predmet pogodbe, obveznosti podjemnika, obveznosti naročnika, trajanje pogodbe, datum, podpis
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavcki Etikete, d.d, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podjemne pogodbe se hranijo v omari v kadrovski službi, avtorske prav tako v zaklenjeni omari v tajništv. Prostor, v katerem se hranijo podjemne pogodbe, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o stroških dela (plače in druga izplačila)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UR. l. RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Etiketa, d.d. na podlagi pogodbe o zaposlitve
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, letno poročanje za ZPIZ in DURS
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitve pravic posameznika iz 30. in 32. čl. ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, davčna številka, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje; - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za starševsko varstvo, za zaposlovanje DODATNI PODATKI: d) krediti: številka pogodbe, datum pogodbe, vrsta odtegljaja, tip kredita, znesek obroka, višina kredita, število obrokov - status olajšave pri dohodnini; e) vzdrževani družinski člani: priimek in ime, datum rojstva, davčna številka, šifra sorodstva; f) delovna doba: status zaposlitve, celotna delovna doba, delovna doba v podjetju
 • Uporabniki zbirke: Zavodi, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Poštna in druge banke, Davčna uprava RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju), pooblaščeni delavci Etikete, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v finančno računovodskem sektorju, arhiv pa v prostorih informacijske tehnologije. Prostora, v katerem se hranijo dokumenti, sta zaklenjena in pod alarmom. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Oebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o potnih nalogih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Etiketa, d.d. na podlagi pogodbe o zaposlitve oz. potnega naloga
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, letno poročanje za ZPIZ in DURS
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: a) podatki o delavcu: ime in priimek, delovno mesto, naslov b) nalog za službeno potovanje: številka naloga, datum naloga, ime in priimek delavca, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, datum odhoda, ura odhoda, po nalogu, cilj odhoda, naloga, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, kraj izdaje, datum izdaje c) predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna, č) obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, datum izplačila d) potni nalog: številka naloga, kraj izdaje, datum izdaje, status prevoza (oseb ali blaga), smer vožnje, ime in priimek voznika, ime in priimek sovoznika, znamka motornega vozila, registrska številka motornega vozila, e) predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna, f) obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: Zavodi, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom oz. drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju), pooblaščeni delavci Etikete, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu in finančno računovodskem sektorju. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ter ostali, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljanjo delo za Etiketo, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: priprava podatkov za obračun plač, urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, izvajanje pogodb o zaposlitvi ter ostalih pogodb za opravljanje dela za Etiketo, d.d
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka, stroškovno mesto, podatki o času prihoda - odhoda, vrsta prihoda - odhoda, skupno število opravljenih ur, delovni čas - polni oz. krajši, nadurno delo, izmensko delo, nočno delo, redni dopust, izredni dopust, bolniške, porodniške, očetovski dopust, službena odsotnost, število prevozov na delo
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Etikete, d.d., drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Prostor kadrovske službe je izven delovnega časa zaklenjen. Prostor finančnega sektorja je prav tako zaklenjen ter pod alarmom. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11), Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UR. l. RS št. 87/02, 124/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci in kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, kraj rojstva, EMŠO, naslov, izobrazba, poklic, delovno mesto, podatki iz ocene tveganja, ostali podatki, zahtevani v Napotnici za predhodni preventivni zdravstveni pregled ter Napotnici za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled
 • Uporabniki zbirke: pooblaščena služba Medicine dela, prometa in športa, pooblaščeni delavci Etikete, d.d., drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo ipd)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Spričevala se hranijo v osebnih mapah delavcev v zaklenjeni omari v pisarni referenta za kadre. Prostor, v katerem se hranijo osebne mape, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva ter praktičnem usposabljanju za varno in zdravo delo

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS 43/11), Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Etiketa, d.d., kandidati, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja ter ostali, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo v Etiketi, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izobraževanje in seznanjanje z novostmi, zagotavljanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakona o požarni varnosti, urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek slušatelja, matična številka, datum rojstva, izobrazba, delovno mesto, izvajalec izobraževanja, datum izobražavanja, rok veljavnosti
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Etikete, d.d., drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju),
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila se hranijo v osebnih mapah delavcev v zaklenjeni omari v pisarni referenta za kadre. Prostor, v katerem se hranijo osebne mape, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca prijav nezgode oz. poškodbe pri delu, izrednih dogodkov in napak

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 43/11)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci ter ostali, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo v Etiketi, d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic, ki jih za primer poškodb pri delu, kolektivnih nezgod, nevarnih pojavov ipd v zvezi z delom določa zakonodaja; posredovanje podatkov inšektorju za delo, uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, statistične analize
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o delodajalcu (naziv, naslov, matična in registrska številka, šifra dejavnosti); podatki o poškodovancu: Ime in priimek, naslov, spol, državljanstvo, EMŠO, zaposlitveni status, vrsta zaposlitve, delovni čas, poklic, datum nezgode, opis nezgode, vrsta poškodbe, opis delovnega okolja in procesa; podatki o prijavitelju (ime in priimek, delovno mesto, telefon), poročilo osebnega zdravnika (priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, diagnoza poškodbe, zunanji vzrok poškodbe, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, ali ima poškodovanec fizične ali psihične težave, ki so vplivale na nastanek poškodbe), ter ostali podatki, ki jih zahteva obrazec ER-8
 • Uporabniki zbirke: Zavodi, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inšpektor RS za delo, osebni zdravnik delavca), ter drugi uporabniki v skladu z zakonodajo (ki imajo podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju), pooblaščeni delavci Etikete, d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Obrazci se hranijo v fasciklu v zaklenjeni omari v pisarni referenta za kadre. Prostor, v katerem se hranijo osebne mape, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca usposabljanj, tečajev, seminarjev in drugih izobraževanj

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o zaposlitvi, zakonske podlage, ki predpisujejo potrebne kvalifikacije delavca za opravljanje določenega dela, zahteve standardov
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Etikete d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Hramba dokumentacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za določeno delovno mesto po veljavni zakonodaji, zahteve standardov, zagotavljanje ustreznega oz. potrebnega izobraževanja delavcev
 • Rok hrambe (neobvezno): potrdila trajno, analiza 5 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, stroškovno mesto, delovno mesto, naziv usposabljanja, čas usposabljanja, izvajalec usposabljanja, učinkovitost usposabljanja, strošek
 • Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo uporabnikom, so pa v skladu z zahtevami zakona (inšpektor za delo) in standarda (zunanja presoja) na vplogled v kadrovski službi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila, spričevala ipd se hranijo v osebnih mapah delavcev v zaklenjeni omari v pisarni referenta za kadre. Prostor, v katerem se hranijo osebne mape, se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, interni pravilnik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: fizične osebe, ki vstopajo na dvorišče Etikete, d.d., to je zaposleni in obiskovalci ter tovorni promet (dostava, odprema)
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje premoženja Etikete, d.d., zagotavljanje vstopa/izstopa fizičnim osebam in tovornim prometom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: datum, ura, gibanje, ime oz. številka kamere
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe Etiketa d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronska zbirka videoposnetkov se hrani v kadrovski službi. Prostor se izven delovnega časa zaklepa. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012 ter v Pravilniku o izvajanju videonadzora.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca podatkov o osebah, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun študentskega dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Obračunski list za študentsko delo: priimek in ime, servis, številka izkaznice, številka napotnice, število ur, znesek v EUR, skupni znesek, obračun, veljavnost napotnice • Podatki iz študentskih napotnic: obdobje, zaporedna številka, številka napotnice, priimek in ime člana, ime dela, enota, število enot, cena na enoto, neto znesek, skupaj, kraj in datum, podpis odgovorne osebe
 • Uporabniki zbirke: študentski servisi, tajništvo, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjenem predalu oz. omari v tajništvu. Dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov s 5.4.2012
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam