Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: INTERSEEK, INTERNETNE ISKALNE TEHNOLOGIJE, D.O.O.
Sedež ali naslov: STEGNE 031
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 1605631000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Kadrovska evidenca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti za občasna dela na podlagi študentske napotnice, prejemniki avtorskega honorarja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe o zaposlitvi oz. druge pogodbe o opravljanju dela
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, življenjepis, dokazila o izobrazbi, zavarovalna doba do zaposlitve v družbi, številka zasebnega telefona, naslov zasebne e-pošte. Podatki o delovnem dovoljenju delavca tujca: vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje. Podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, konkurenčna klavzula, datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Podatki za izplačilo plače: številka transakcijskega računa, bruto plača, neto plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo, povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela, bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, provizije, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje. Podatki o opravljenem delu: skupno število opravljenih delovnih ur, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, dolžina letnega dopusta, količina izrabljenega dopusta, odsotnost in namen odsotnosti z dela, ure za strokovno izobraževanje. Podatki o uporabi delovnih sredstev: uporabniško ime in geslo za službeni računalnik, službeni naslov e-pošte, uporabniško ime in geslo za službeni e-pošte, službeni telefon, službeni GSM. Dodatni podatki: višina kredita, ročnost kredita, način vračanja in obrestna mera morebitnega kredita zaposlenemu. Podatki o vzdrževanih članih: osebno ime, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država).
 • Uporabniki zbirke: Znotraj družbe: direktor, kadrovska služba, računovodstvo.Izven družbe: Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca potencialnih kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potencialni kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Iskanje novih zaposlenih
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o kandidatu: ime in priimek, datum rojstva, naslov prebivališča, poštna številka, kraj, država, državljanstvo, dovoljenje za delo v Sloveniji, GSM številka, telefon, e-naslov, geslo, datum, do katerega naj bodo podatki v bazi, željeno področje dela.Podatki o izobrazbi: naziv, stopnja, leto zaključka, ime ustanove, dodatno izobraževanje, znanje tujih jezikov, dodatna znanja, vozniško dovoljenje.Podatki o izkušnjah: trenutni status, trenutni karierni nivo, vodstvene izkušnje, trenutna plača, delovne izkušnje, prejšnja zaposlutev, reference.Željeno delo: razlog za iskanje, naziv delovnega mesta, željeni status, delovni čas, pričakovano plačilo.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, kadrovska služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca strank s kontaktnimi osebami

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kontaktne osebe pri poslovnih subjektih, s katerimi posluje podjetje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodbenih obveznosti
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Poslovni subjekt, ime in priimek kontaktne osebe, funkcija, službeni telefon, službeni GSM, službeni e-naslov.
 • Uporabniki zbirke: Direktor, tajništvo, nabava, trženje, računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v računalniškem programu, nameščenem na strežniku, ki je v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Program je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom, omrežje pa je zaščiteno proti vdorom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam