Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: LAMA D.D.
Sedež ali naslov: Dekani 5
Poštna številka: 6271
Kraj: Dekani
Matična številka: 5041929000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Podatki o zaposlenih : Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora;
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev oravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime; datum rojstva oz. EMŠO; kraj rojstva; država rojstva, če je kraj rojstva v tujini; davčna številka; državljanstvo; naslov stalnega bivališča; naslov začasnega bivališča; izobrazba; ali je delavec invalid; kategorija invalidnosti; ali je delavec delno upokojen; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujca): vrsta delovnega dovoljenja; datum izdaje delovnega dovoljenja; datum izteka delovnega dovoljenja; številka delovnega dovoljenja; organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi; datum nastopa dela; vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas; poklic , ki ga opravlja delavec; strokovna usposobljenost delavca; število ur tedenskega rednega delovnega časa; razporeditev delovnega časa; kraj kjer delavec opravlja delo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi; datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi; način prenehanja pogodbe o zaposlitvi;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Lame d.d.; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije; Zavod RS za zaposlovanje; Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve; Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zakljenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o kandidatih za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev kandidata.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati prijavljeni na objavljena prosta delovna mesta.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma za opravljanje dela v Lami d.d.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno oziroma do kaniddatove zahteve za izbris.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, rojstni datum, naslov, državljanstvo, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost in druga funkcionalna znanja, podatki o delovnih izkušnjah in zaposlitvah, telefonska številka, naslov elektronske pošte, drugi podatki, ki jih posameznik navede v svoji prošnji oziroma življenjepisu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lame d.d.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ustreznih mapah v vodotesnih omarah v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca štipendistov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodba o kadrovski štipendiji.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Štipendisti Lame d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti štipendistov.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotna matična številka občana, davčna številka, naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja, letnik šolanja, podatki in dokazila o opravljenih študijskih obveznosti, pričetek in konec šolanja, bivališče v času šolanja, številka transakcijskega računa ter naziv banke, višina štipendije, telefonska številka, naslov elektronske pošte.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lame d.d. in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca dijakov in študentov na delovni praksi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sporazum o opravljanju delovno prakse.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študentje, ki opravljanjo delovno prakso.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti dijakov in študentov na delovni praksi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hraijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotna matična številka občana, davčna številka, naziv izobraževalne institucije, program in smer šolanja ter letnik šolanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lame d.d., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu odebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ustreznih omarah v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca upokojencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev upokojenca.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Upokojenci Lame d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Organiziranje družabnih srečanj, pošiljanje internega časopisa, obveščanje o dogajanjih v družbi.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo do smrti upokojenca.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lame d.d., drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v ustreznih mapah v vodotesnih omarah v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu posebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plačah zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Lame d.d. in Lame INDE d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za uveljavljanje pravic delavca, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matočna številka občana (EMŠO), davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov, državljanstvo, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto oziroma dela, ki jih zaposleni opravlja, delovni čas, zavarovalna oziroma delovna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalidnost in narava invalidnosti, zavarovani družinski člani (ime in priimek, matična številka, davčna številka, naslov), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, davčni urad oziroma izpostava, TRR in banka pri kateri je odprt; podatki o delovnem času: možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve dela zaradi stavke), skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme delodajalca (ure letnega dopusta, ure počitka ob državnih praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela v breme delodajalca), neopravljene ure z nadomestilom palče v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom), neopravljene ure brez nadomestila plače; podatki o plačah: izplačane plače (za delo s polnim ali krajšim delovnim časom), za delo preko polnega delovnega časa, plače iz dobička, nadomestilo plače v breme delodajalca, nadomestilo plače v breme drugih, dodatek iz naslova delovne uspešnosti, drugi dodatki in prejemki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lame d.d., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zaposlovanje, Davčna uprava RS, Statistični urad RS, AJPES, Center za socialno delo, Banke, pri katerih imajo zaposleni odprt TRR za nakazilo plače, Banka Koper d.d., OVPS pokojninski sklad, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirke osebnih podatkov se hranijo v zaklenjenih omarah v pisarni finančno računovodskega sektorja. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 43. člen Zakona o delovnih razmerjih ( ZDR Ur.L.RS št.42/02 ), 3.,19., 20.,24., 27. člen ter 7. točka 39.člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu ( ZVZD Ur.L.RS, 56/99, 64/01 ), 8., 9.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poškodovani delavci ter poškodovani dijaki in študenti na delovni praksi in počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za urejanje pravic in obveznosti poškodovanca in urejanje formalnih postopkovv zvezi s poškodbo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Prodatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Ime in priimek , enotna matična številka občana ( EMŠO )a) Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna šteilka, kraj rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto oziroma dela, ki jih zaposleni opravlja, delovni čas, zavarovalna oziroma delovna doba, invalidnost in narava invalidnosti; b) podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga opravlja ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; c) podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča ( na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovnju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je zgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je deavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošniin posebni ukrepi za varnosz in zdravje pri delu).
 • Uporabniki zbirke: Poblaščeni delavci Lama d.d. Dekani., osebni zdravnik delavca, strokovni delavec za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, pooblaščeni zdravnik Lama d.d. Dekani, Inšpekcija dela oziroma v primeru smrtne poškodbe tudi organ, pristojen za notranje zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v primernih omarah v pisarni strokovnega delovca za zagotavljenje varnosti in zdravja pri delu, v osebni mapi v ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop, do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o prijavi nezgod zavarovalnici

 • Pravna podlaga (neobvezno): Osebna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Lama .d.d Dekani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz nezgodnega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), davčna številka, naslov, telefonska številka, podjetje v katerm je zaposlen, poklic zavarovanca oziroma kakšno delo opravlja; datum in ura nastanka nezgode, Točen opis nezgodnega dogodka (kraj nezgode, opravilo pri katerem je nezgoda nastala, vzrok nezgode), opis poškodb zaradi nezgode, zdravstvena ustanova, ki je nudila pomoč in datum, ambulanata in bolnišnica v kateri se je oseba zdravila zaradi te nezgode, ali je bila zaradi nezgode uvedena preiskava in kateri organ jo vodi, ali je oseba pred nezgodo pila alkoholne pijače (kdaj, kje, kakšne in koliko), imena in naslovi oseb, ki so bile priče nezgodi, čas nesposobnosti za delo, predvidevanja o posledicah po poškodbi, podatki o podobnih poškodbah pred to nezgodo in posledice, ki so ostale, zdravljene na poškodovanem delu telesa pred to nezgodo, telesne hibe, pomankljuvosti ali invalidnost pred nezgodo, zdravljenju zaradi alkoholizma, višina in teža, podatki o drugih oblikah nezgodnega zavarovanja in številke polic., naziv banke in številka TRR, podatki o vozniškem dovoljenju (številka, kategorije, datum izdaje in veljavnost), podatki o prometnem dovoljenju (številka in veljavnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, zavarovalnice, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v primernih omarah v pisarni strokovnega delavca za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, , dostop do baze podatkov, ki se vodijo v računalnikih je avtoriziran, Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika po tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.56/99 in 64/01), 39 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Lama d.d. Dekani , študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu, delavci dobaviteljev storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje in nadzorovanje del oziroma nalog.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lama d.d. Dekani, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št, 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi znanja se hranijo v primernih omarah v pisarni strokovnega delavca za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdrvaju pri delu (Ur.i. RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Lama d.d. Dekani , kandidati za zaposlitev v Lama d.d. Dekani
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Ni omejitev
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta dobaviteljev), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, šifra dejavnosti, panoga dejavnosti in registrska številka zavezanca; delovno mesto in opis dela(pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega mesta, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevala o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oziroma njihovo nezipolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve; razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Lama d.d. Dekani, pooblaščeni zdravnik Lama d.d. Dekani., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojnisko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 68/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in ostali osebni podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca, Zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledih se hranijo v primernih omarah v pisarni strokovnega delavca za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zahona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ustava RS; 74., 75. in 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, poslovni partnerji, obiskovalci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje splošne varnosti premoženja in zaposlenih v družbi; zagotavljanje nadzora vstopa in izstopa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za dobo 6 mesecev. Dlje, če tako določa zakon, na zahtevo pristojnega državnega organa ali zaradi zaščite zakonitih interesov družbe Lama d.d., če so ti podatki predmet pravdnega, kazenskega ali upravnega postopka.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Brez omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Video zapis, datum in čas vstopa, datum in čas izstopa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe; pristojni državni organi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so zavarovani v skladu s Pravilnikom o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov niso vzpostavljene.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Zastopnika po tretjem odstavku 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ni, ker ima upravljalec sedež v Republiki Sloveniji.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): 6. Člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (v nadaljevanju: ZEPDSV), 21. člen ZEPDVS in 22. člen ZEPDSV
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanašajo se na vse zaposlene v družbi Lama d.d.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor na uveljavljanjem pravic in obveznosti v delovnem razmerju, obračun plač;
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04);
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: ime in priimek, evidenčna številka, organizacijska enota, enote, oddelki, pododdelki, številka kartice, urniki; b) podatki o izrabi delovnega časa: prihod, odhod, nadure, dopust, ostale odsotnosti z dela;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Lame d.d.; Inšpektorat za delo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatki se hranijo na skupnem strežniku, do katerega imajo dostop le določeni vodstveni delavci;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 82. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanašajo se na vse zaposlene v družbi Lama d.d. ter na vse zunanje obiskovalce;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad gibanjem oseb znotraj območja podjetja;
 • Rok hrambe (neobvezno): največ 3 leta;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04);
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o prihodu na delo ter o odhodu z dela delavca; b) podatki o prihodu in odhodu zunanjega obiskovalca, namen prihoda zunanjega obiskovalca, h komu je prišel zunanji obiskovalec
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Lame d.d.; Inšpektorat za delo, pristojni državni organi, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v mapi v zaklenjeni omari na vratarnici. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca posredovanj osebnih podatkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 4. točka, 1. odstavka 30. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1) ter 7. člen internega pravilnika;
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Nanašajo se na vse zaposlene v družbi Lama d.d.;
 • Namen obdelave osebnih podatkov: nadzor nad posredovanji, da ne pride do morebitne zlorabe brez potrebe;
 • Rok hrambe (neobvezno): ni določen;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04);
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: uporabniki, katerim so posredovani osebni podatki, kdaj so jim bili posredovani osebni podatki, na kakšni podlagi so bili posredovani osebni podatki ter za kakšen namen so bili posredovani osebni podatki;
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Lame d.d.; oseba na katero se posredovani podatki nanašajo; Inšpektorat za delo, pristojni državni organi, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v pisarni kadrovskega delavca; dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam