Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: HANGAR D.O.O.
Sedež ali naslov: Bratovševa ploščad 37
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2119897000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obračun plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, uradni naziv, datum rojstva, emšo, davčna, naslov), evidenca o izrabi delovnega časa (podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste nadomestila, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadoemstilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadoemstila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, so med delovnim časom in izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenčni podatki se vodijo ročno in računalniško. Posamezne prijave z osebnimi podatki so vstavljene v ustrezne mape katere so shranjene v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavca, ki izhajajo iz plač in nadomestila plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi (bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačilo za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca), bruto zaostala izplačila in nadomestila plač (bruto zaostala izplačila in nadomestila plač), izredna izplačila (bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja), neto plača (plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo), podatki o drugih stroških dela (povračilo stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačilo za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), prispevki v breme delodajalca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje), prispevki v breme zavarovanca (plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, so med delovnim časom in izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenčni podatki se vodijo ročno in računalniško. Posamezne prijave z osebnimi podatki so vstavljene v ustrezne mape katere so shranjene v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, EMŠO, davčna št., državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, invalidnost, kategorija invalidnosti, delno upokojen, opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna št., poštna št., kraj), podatki o delovnem dovoljenju delavca – tujca (vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje), podatki o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost (potreba za opravljanje del in nalog delovnega mesta), naziv delovnega mesta, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo, podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zapsolovanje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenčni podatki se vodijo ročno in računalniško. Posamezne prijave z osebnimi podatki so vstavljene v ustrezne mape katere so shranjene v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva, emšo, davčna št., naslov stalnega prebivališča), datum opravljanjenega zdravniškega pregleda, datum naslednjega zdravniškega pregleda.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Evidenčni podatki se vodijo ročno in računalniško. Posamezne prijave z osebnimi podatki so vstavljene v ustrezne mape katere so shranjene v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): /
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o delavcu (ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, davčna št., državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, izobrazba), datum opravljenega izpita VPD, datum opravljanja naslednjega izpita VPD.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zavarovanje osebnih podatkov poteka po Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov z dne 17.04.2006. Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko osebnih podatkov, so izven delovnega časa zaklenjeni, zaklenjeni so tudi, ko v njih ni zaposlenih. Evidenčni podatki se vodijo ročno in računalniško. Posamezne prijave z osebnimi podatki so vstavljene v ustrezne mape katere so shranjene v zaklenjenih omarah.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam