Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: AFIT, PROIZVODNJA IN TRGOVINA, D.O.O.
Sedež ali naslov: Miren 129
Poštna številka: 5291 Miren
Kraj: Miren
Matična številka: 5929989000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podjetju Afit d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za izvajanje pravic po pogodbi o zaposlitvi, za statistično obdelavo, za druge v zakonu določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, EMŠO, davčna št., datum rojstva, datum začetka dela, izobrazba, izračun delovne dobe, delovno mesto, vzdrževani družinski člani, davčna št. vzdrževanih družinskih članov
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za podojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna uprava RS, sodišča, drugi uporabniki na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V papirni obliki so zavarovani v ognjevarnih omarah in s ključem, v elektronski obliki pa z osebnim geslom za dostop.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plačah

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na podjetju Afit d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se obdelujejo za izvajanje pravic po pogodbi o zaposlitvi, za statistično obdelavo, za druge z zakonom določene namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, EMŠO, naslov, odaljenost do delovnega mesta, občina, pristojen davčni urad, delovna doba, št. TRR in banka, davčna št., vzdrževani družinski člani.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Davčna uprava RS, sodišča in drugi uporabniki na podlagi zakona ali osebne privolitve posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Z geslom za dostop do podatkov v računalniku, omara in pisalna miza sta zaklenjeni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca kandidatov za sklenitev delovnega razmerja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na področju dela, osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati, ki želijo skleniti delovno razmerje v podjetju Afit d.o.o. in se s tem namenom prostovoljno prijavijo na razpis ali pa samoiniciativno pošljejo ponudbo za delo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovani podatki se uporabljajo in obdelujejo z namenom iskanja in izbora kadrov za objavljeno prosto delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 18. in 19. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 59/99).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, telefonska številka / elektronski naslov, spol, datum rojstva, občina rojstva, kraj rojstva, naslov, pridobljeni strokovni naziv, zaključena šolska izobrazba, dodatna znanja (usposobljenost za delo na računalniku, znanje tujih jezikov, vozniško dovoljenje, posebna znanja), druga udejstvovanja (šport, kultura, konjički), dosedanje zaposlitve (dela in naloge, trajanje zaposlitve), delo v tujini (država, trajanje zaposlitve), področje dela, ki kandidatu najbolj ustreza, vzrok prenehanja delovnega razmerja pri sedanjem delodajalcu, kakršnikoli pogoji v zvezi z zaposlitvijo, pričakovana skupna mesečna plača, možnost nastopa dela (takoj, odpovedni rok - mesecev), fotokopije prilog (spričevala, potrdila, dokazila).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o kandidatih, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o dijakih in študentih na praktičnem usposabljanju ter tistih, ki delajo preko študentskih / mladinskih servisov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju, napotnice študentskih in mladinskih servisov ter osebna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki in študenti na praktičnem usposabljanju ter ostalih dijakov in študentov, ki v podjetju delo opravljajo preko študentskega servisa.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje kadrovsko pravnega pogodbenega razmerja (spremljanje praktičnega usposabljanja, n
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list št. RS 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: podatki o dijaku / študentu: ime in priimek, spol, EMŠO, davčna številka, številka mobilnega telefona, e - pošta, naslov bivališča (naslov, pošta, občina, država), ime in naslov banke in podružnice, kjer ima dijak / študent odprt račun, cena mesečnega prevoza na delo, šola (naziv in naslov), program, oddelek in smer šolanja, letnik šolanja, termin opravljanja prakse (pričetek – zaključek), delovno mesto, ime in priimek ter delovno mesto mentorja, izplačane nagrade in dodatki za opravljeno praktično usposabljanje oz. delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, šola, ki jo obiskuje dijak/ študent na praktičnem usposabljanju, študentski/mladinski servis; na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju; drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o dijakih in študentih, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o imetnikih Cicibanove kartice zaupanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): osebna pisna privolitev imetnika Cicibanove kartice zaupanja
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: imetniki Cicibanove kartice zaupanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Na podlagi pisnega soglasja imetnika Cicibanove kartice zaupanja se podatki uporabljajo za namene poslovanja s kartico zaupanja in za obveščanje o ponudbi, o novostih poslovanja ter promocijskih aktivnostih podjetja.
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefonska številka, GSM, e-mail naslov, ime in priimek otroka, datum rojstva otroka
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o imetnikih kartice zaupanja, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo v okviru praktičnega usposabljanja oz. študentskega dela
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakr
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno gradivo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o številu ur: skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa DODATNI PODATKI: c) dopust: število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz preteklega leta;
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o izrabi delovnega časa, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ul.l. RS št. 96/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenj
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno gradivo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, b) podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja in preizkusa c) požarna varnost
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščenec za izvajanje storitev s področja usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja, pooblaščeni organ nadzora (delovna inšpekcija) ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Obligacijski zakonik
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podjemniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje podjemnih pogodb – varstvo pravnega prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa, naročnik, predmet pogodbe – delo, obseg dela, čas trajanja pogodbenega razmerja, pogodbena vrednost, datum podpisa pogodbe, aneksi k podjemni pogodbi
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS, Davčna uprava RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 59/99).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o podjemnih pogodbah, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) nalog za službeno potovanje: številka naloga, datum naloga, ime in priimek delavca, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, datum odhoda, ura odhoda, po nalogu, cilj odhoda, naloga, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnik potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, predujem, datum prejema predujma, kraj izdaje, datum izdaje b) predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna. c) obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca potnih nalogih z obračunom – prevozni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so v delovnem razmerju na pod
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) potni nalog: številka naloga, kraj izdaje, datum izdaje, status prevoza (oseb ali blaga), smer vožnje, ime in priimek voznika, ime in priimek sovoznika, znamka motornega vozila, registrska številka motornega vozila (prikolice), b) seznam podatkov o prevozu: datum, kraj odhoda, kraj prihoda, čas odhoda, čas prihoda, prepeljano: vrsta tovora/potnikov, prepeljano: količina, prevoženi km: prazni, prevoženi km: polni, c) drugi podatki o prevozu: kraj izpolnjevanja podatkov o prevozu, datum izpolnjevanja podatkov o prevozu, spisek prilog, priloge, stanje števca na začetku, stanje števca na koncu, skupno št. prevoženih km, količina prepeljanega blaga in tonskih km, št. prepeljanih potnikov in potniških km, d) predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, znesek dnevnic, specifikacija prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna. e) obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnik izplačila, ime likvidatorja, višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o potnih nalogih z obračunom – prevozni list dela, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.list RS št. 56/99 in 64/01), 39. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci,
 • Namen obdelave osebnih podatkov: urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno gradivo
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča b) podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum predvidenega naslednjega pregleda c) dodatni podatki iz napotnice: dekliški priimek, EMŠO, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum izjave o varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje napotnice d) dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, pooblaščenec za koordinacijo prijave na zdravniške preglede, pooblaščeni zdravnik medicine dela, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o avtorskih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: avtorji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje avtorskih pogodb – varstvo pravnega prometa
 • Rok hrambe (neobvezno): /
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka transakcijskega računa, predmet pogodbe, čas trajanja pogodbenega razmerja, datum sklenitve pogodbe, aneksi k pogodbi, število delavnih ur.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov o avtorskih pogodbah, ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo in varujejo z alarmom. Podatki, ki se vodijo, so zavarovani z gesli, personalne mape in izpisi pa so zaklenjeni v ognjevarnih omarah. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.list RS št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam