Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EWI MESARSKI TEAM D.O.O.
Sedež ali naslov: Na postajo 31
Poštna številka: 2250
Kraj: Ptuj
Matična številka: 1840070000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ___ (priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče). ___ (kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Statistični urad Republike Slovenije, - Ministrstvo za delo, družini in socialne zadeve, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Z
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ___ (priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče). ___ (kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca, številka transakcijskega računa delavca, plača za tekoči mesec v skladu s pogodbo, zaostala izplačila in nadomestila plač, izredno izplačilo, podatki o drugih stroških dela, podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost delavca).
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Statistični urad Republike Slovenije, - Ministrstvo za delo, družini in socialne zadeve, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja, za statistična raziskovanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ___ (podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim in krajšim delovnim časom, nadurno delo, neopravljene ure za katere se prejema oz. ne prejema nadomestila plače, število ur za dela za katera velja zavarovalna doba s povečanjem)
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - Statistični urad Republike Slovenije, - Ministrstvo za delo, družini in socialne zadeve, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999 in 64/2001).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev, delavci po pogodbi o delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ___ (priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka delovnega dovoljenja, invalidnost, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis delovnega mesta,, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za delovno mesto, morebitne omejitve, predlagani ukrepi iz področja varnosti in zdravja pri delu, roki za napotitev delavca na zdravniški pregled)
 • Uporabniki zbirke: - Pooblaščeni delavci, - Pooblaščeni zdravnik, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v matični knjigi in personalnih mapah, se izven delovnega časa zaklepa v kovinske ognjevarne omare. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in praktičnih preizkusih znanja.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/1999 in 64/2001).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, dijaki in študenti na praksi ali počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ___ (priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče). ___ (datum začetka dela in konca dela, strokovna izobrazba delavca, prerazporeditev delavca, opis del in nalog z vidika varstva pri delu, dodatno izobraževanje s področja varstva pri delu, navedba oseb , ki so vodile teoretično in praktično izobraževanje, zapisnik o preizkusih znanja delavca).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - izvajalci usposabljanja in praktičnega preizkusa, - drugi uporabniki v skladu z Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja se hranijo v ognje varnih omarah, ki se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993, 22/2001, 87/2001 in 110/2002).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ___ (priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče). ___ (poklic, izobrazba, vrsta in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, datum zdravniškega pregleda in strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci, - izvajalci usposabljanja in praktičnega preizkusa, - drugi uporabniki v skladu z Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumentacija o teoretičnem in praktičnem preizkusu znanja se hranijo v ognje varnih omarah, ki se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 18.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam