Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Samostojni podjetnik
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe): SIMONA KRAMBERGER
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): ZGORNJI DUPLEK 181
Naziv ali firma: INTERFIN, TRGOVSKO IN STORITVENO PODJETJE SIMONA KRAMBERGER S.P.
Sedež ali naslov: ZGORNJI DUPLEK 181
Poštna številka: 2241
Kraj: DUPLEK
Matična številka: 5623809000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): 1. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela, pogodbeno razmerje.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci pri samostojnem podjetniku Simona Kramberger s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen čas ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov se zaklepajo. Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščen delavec kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni pravne podlage
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni pri samostojnem podjetniku Simona Kramberger s.p.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač in za poročilo M4.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - matična številka (iz šifranta kadrovske evidence), - priimek in ime, - delovno razmerje, - beneficirano, - Šifra občine, šifra KS, - polica, Regionalni zavod, - EMŠO, davčna številka, - Kvalifikacija, - kraj bivanja, poštna številka, Ulica in številka, - organizacijska enota, stroškovno delovno mesto, - datum rojstva, datum vstopa, datum izstopa, - članstvo v sindikatu, - kategorija regresa, - Samopomoč, samopomoč-obrok, samopomoč-saldo, - strokovna usposobljenost(za obrazec M4), - osnovni indeks, - izplačilno mesto, - delovna doba pred vstopom v podjetje, procent na minulo delo, - delavnik(obveznost 8 ur/dan), vrsta dela, osebna ocena, - način obračuna malice, - UP bolniške v DO, Urna postavka ZZZS, začetni mesec bolniške, - vrednost dnevne vozovnice, vrednost mesečne vozovnice, - način izplačila(osebni račun), šifra banke, št.os.računa, - procent olajšave za davek, - Podatki o plačah za zadnje tri mesece: mesec, število točk, število rednih ur, znesek za redne ure(bruto).
 • Uporabniki zbirke: Finančno računovodska služba, Splošno kadrovski sektor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo OD, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca obiskovalcev in poslovnih partnerjev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci in poslovni partnerji.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih ter premoženja samostojnega podjetnika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni podatka
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - podjetje zaposlitve, - namen obiska, - datum in ura prihoda in odhoda.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovski sektor.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v obliki listin v primernih omarah, ki jih referent zaklepa. Če referent ni osebno prisoten zaklene tudi pisarno. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca oseb, ki niso v delovnem razmerju.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: štipendisti, dijaki na obvezni praksi, upokojenci, bivši zaposleni, izvajalci dela preko študentskega servisa ali agencije, pogodbeni sodelavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz dela, pogodba o štipendiranju oz. izvajanju obvezne prakse, potreba po izvajanju dela preko študentskega servisa oz. agencije.;
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto po prenehanju pogodbe o delovnem razmerju, štipendiranju, obvezni praksi, dela preko študenskega servisa.;
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: priimek in ime o datum, kraj, občina, država rojstva o spol o narodnost in državljanstvo o enotna matična številka občana, davčna številka o stalno bivališče, začasno bivališče o poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, o prejšnje zaposlitve, o zdravstvene omejitve – invalidnost, o datum zadnjega zdravniškega pregleda Podatki o poučevanju VZD – PPV - NS ( vrsta izobraževanja in datum) Podatki evidence prisotnosti (štipendisti, praktikanti): o matična številka o organizacijska enota, o stroškovno delovno mesto, o indeksno razmerje o število ur po kategorijah o podatki vezani za urnik in vodenje statistike prisotnosti:(številka kartice, šifra urnika, najnižji saldo ur, maksimalni prenos ur, najvišji dovoljeni saldo ur, najvišji dnevni saldo ur, nočne ure(od - do),posebne ure, maksimalna prisotnost, pristopne točke, premium ure, prenos salda, tip pavze, delo čez polnoč, neomejeno delo) Podatki o plačah (štipendisti, praktikanti): o matična številka (iz šifranta kadrovske evidence), o priimek in ime, o delovno razmerje, o beneficirano, o Šifra občine, šifra KS, o polica, Regionalni zavod, o EMŠO, davčna številka, o Kvalifikacija, o kraj bivanja, poštna številka, Ulica in številka, o organizacijska enota, stroškovno delovno mesto, o datum rojstva, datum vstopa, datum izstopa, o Samopomoč, samopomoč-obrok, samopomoč-saldo, o strokovna usposobljenost, o osnovni indeks, o izplačilno mesto, o delovna doba pred vstopom v podjetje, procent na minulo delo, o delavnik(obveznost 8 ur/dan), vrsta dela, osebna ocena, o način obračuna malice, o UP bolniške v DO, Urna postavka ZZZS, začetni mesec bolniške, o vrednost dnevne vozovnice, vrednost mesečne vozovnice, o način izplačila(osebni račun), šifra banke, št.os.računa, o procent olajšave za davek, o Podatki o plačah za zadnje tri mesece: mesec, število točk, število rednih ur, znesek za redne ure(bruto). Osnovni podatki (upokojenci, bivši zaposleni ob privolitvi): o priimek in ime o datum, kraj, občina o spol Osnovni podatki (izvajalci dela preko študentskega servisa, agencije): o priimek in ime o datum, kraj, občina, država rojstva o spol o narodnost in državljanstvo o enotna matična številka občana, davčna številka o stalno bivališče, začasno bivališče o poklic, šolska in strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, o zdravstvene omejitve – invalidnost, o datum zadnjega zdravniškega pregleda o podatki o poučevanju VZD – PPV - NS (vrsta izobraževanja in datum).;
 • Uporabniki zbirke: Finančno računovodska služba, Splošno kadrovski sektor - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).;
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Uporaba uporabniškega imena in gesla za delo z aplikacijo OD in kadrovska evidenca, uporaba uporabniškega imena in gesla za dostop na osebni računalnik preko katerega se referent prijavi v aplikacijo na katerem teče aplikacija. Zaklepanje pisarne (prostora) izven delovnega časa in v primeru odsotnosti referenta. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.01.2006.;
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami;
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o najemnikih stanovanj, ki so v lasti samostojnega podjetnika

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Najemniki stavnovanj, ki so v lasti samostojnega podjetnika.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti najemnikov stanovanj.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo 3 leta po poteku najemne pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o najemniku: - osebno ime, datum rojstva, če nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), b) podatki o najemnih pogodbah: - datum sklenitve najemne pogodbe, datum prenehanja najmne pogodbe.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci družbe, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebnih mapah v zaklenjenih omarah v prostorih delavca službe za gradnjo in oddajo stanovanj, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 01.01.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam