Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: UNIVERZA V MARIBORU
Sedež ali naslov: SLOMŠKOV TRG 15
Poštna številka: 2000
Kraj: Maribor
Matična številka: 5089638000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Univerzi v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavca iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): - vrsta delovnega dovoljenja, - datum izdaje delovnega dovoljenja, - datum izteka delovnega dovoljenja, - številka delovnega dovoljenja, - organ, ki je izdal delovno dovoljenje c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, - način preneganja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: - odgovorne osebe in pooblaščenci delavci rektorata in članice univerze, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v strokovni službi rektorata oz. članici univerze, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov,št. A11-2006/524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ( Ur. l. RS, št. 40/06), 16. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci članice in rektorata UM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki, b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa /nadurno delo/ , bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/: bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani preispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci rektorata oz. članice UM - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari na rektoratu oz. članicah, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 18. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Univerzi v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, - uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statisičnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o številu ur, - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci rektorata oz. na članici Univerze v Mariboru - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, so varovani s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov .Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3,Ur. l. RS, št. 119/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis ter vpisani študentje na Univerzi v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lo
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence prijavljenih za vpis se hranijo do vpisa oz. do izteka pritožbenih postopkov. Podatki o vpisanih študentih se hranijo trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški piimek), - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče, - enotna matična številka občana, - državljanstvo, - predhodno pridobljena izobrazba, - način študija, - drugi podatki po posebnih predpisih
 • Uporabniki zbirke: - odgovorne osebe in pooblaščeni delavci UM na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11 2006/524 JR z dne 2.10.2006, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari rektorata in članice univerze, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Osebni karton

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 119/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študent
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - osebni podatki študentov se zbirajo, obdelujejo,shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne sk
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - vpisni list s prilogami (srednješolsko spričevalo, kopija diplome...), - prijavnica na izpit oz. zapisnik o izpitu, - odjavnica, - zapisniki disciplinske komisije ( izrekanje sankcij), - zapisniki študijske komisije (športniki, študenti s posebnimi potrebami), - dokazila o študiju v tujini
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci članic univerze, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v strokovni službi članice univerze, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zapisnik o izpitu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3,Ur. l. RS, št. 119/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - vpisna številka, - ime in priimek, - kraj prebivališča, - način študija (redni, izredni), - vrsta študija (UNI, VS, MAG, DR), - letnik, - študijski program, - leto prvega vpisa, - oblika preverjanja znanja (izpit - pisni, ustni, komisijski, kolokvij, nastop), - učna enota iz katere se opravlja izpit, - učitelj, - datum in ura izpita, - datum zadnjega opravljanja preverjanja, - število pristopov, - predhodno opravljene obveznosti (da - seminarska naloga, kolokvij, nastop, drugo, ne), - ocena
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci članice univerze, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v strokovni službi članice univerze, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): 81. člen Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3,Ur. l. RS, št. 119/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov, organov lokalne
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - prijava teme za diplomsko/magistrsko nalogo/doktorsko disertacijo, - sklep o imenovanju mentorja, - zapisnik o zagovoru diplomskega/magistrskega dela/doktorske disertacije, - sklep o diplomiranju/magistriranju/doktoriranju, - izpis opravljenih izpitov z ocenami, - prijavnice na izpite
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci članice UM, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v strokovni službi članice univerze, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odst. 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): 32. in 33. člen Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Ur.l. RS, št. 3/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Univerzi v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče, izobrazba, zaposlitev, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom, vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci rektorata in članicah na Univerzi v Mariboru, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjavarnih omarah v strokovni službi za kadrovsko področje na rektoratu in članicah UM. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, št. A11/2006-524 JR, sprejetem z dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l .RS, št. 86/04)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): 39. člen Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci Univerze v Mariboru in kandidati za zaposlitev na UM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oz. naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, šifra delovnega mesta, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnea procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, posebne zdrastvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oz. pripombe delodajalca: napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; morebitne omejitve oz. njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci rektorata in članice UM, -poobaščeni zdravnik rektorata in članice UM, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojnisnko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in o opravljenih obdobnih preventivnih zdravniških pregledih se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih ognjavarnih omarah v strokovni službi rektorata oz. članici univerze, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): - 16. in
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobraževanje na Univerzi v Mariboru in so si predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter so na Univerzo v Mariboru vložile zahtevo za priznavanje tujega izobraževanja
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe Univerze v Mariboru in pristojnega ministrstva
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek kandidata za vpis (kandidatke tudi dekliški priimek), spol, državljanstvo, ime listine oo izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju, ime ustanove, ki je izdala lisitno, podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba na katero se odločba nanaša, vključuje
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščena oseba univerze in pooblaščene osebe na članicah univerze v skaldu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR - pooblaščeni delavci ministrstva - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - hranjeno v mapi v zaklenjeni omari pooblaščenega delavca univerze na osnovi 9. člena Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) in pooblaščenih delavcih na članicah univerze na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkih št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 2.10.2006, kjer so določeni postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršne pogodbe
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo podjemne pogodbe in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z Univerzo v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu - predmetu pogdobe
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka , stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je račun odprt, posel-predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci rektorata in članic UM na osnovi Pravilnika o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št A11/2006-524 JR - Zavod RS za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjenih omarah strokovnih službah rektorata in članice univerze, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, št. A 11/2006-524 JR, sprejetim dne 2. 10. 2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Katalog evidence o volitvah v nazive- habilitacije

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o visokem šolstvu ( 81a člen, ZViS-UPB3, Ur. l. RS, št. 119/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na Univerzi v Mariboru in drugi kandidati za pridobitev habilitacijskega naziva
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki se zbirajo, obdel
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime, - datum rojstva, če nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - življenjepis, - bibliografija, - vlogo za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja ali visokošolskega sodelavca oz. drugega kandidata za pridobitev habilitacijskega naziva, - sklep senata o imenovanju komisije za izvolitev v naziv, poročilo komisije, soglasje senata, - sklep o izvolitvi, doba izvolitve, habilitacijsko področje.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci rektorata in članice Univerze v Mariboru - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjavarni omari v strokovni službi rektorata oz. članici Univerze v Mariboru, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 02.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o elektronskih naslovih ter telefonskih številkah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Sklenjeno delovno razmerje, pogodbeno razmerje oz. imenovanje v komisijo oz. organ UM
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na Univerzi v Mariboru, pogodbeni delavci z Univerzo v Mariboru, imenovani člani komisij univerze in imenovani člani v organe UM
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - pisno obveščanje zaposlenih, pogodbenih delavcev in imenovanih članov
 • Rok hrambe (neobvezno): Do prenehanja delovnega razmerja oz. imenovanja v komisijo oz. organ
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UR. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, - elektronski naslov, - telefonska številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci rektorata in članice UM
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v strokovni službi rektorata oz. članici UM, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 02.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidence uporabnikov knjižnice UM Fakultete za gradbeništvo

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje, zaposleni na Fakulteti za gradbeništvo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uprabnikov knjižnice za potrebe delovanja knjižnice in zavarovanje gradiva
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o uporabniku: - priimek in ime, - datum rojstva, - ulica in hišna številka, - poštna številka in kraj, - poklic, delovno mesto - telefon, e-mail (Zakon o knjižničarstvu, Ur.l. RS. št. 87/01,96/02)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci na Fakulteti za gradbeništvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v knjižnici Fakultete za gradbeništvo, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov št. A11/2006-524 JR, sprejetem dne 02.10.2006
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi zaradi izvajanja videonadzora na Univerzi v Mariboru.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-9-2006).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci na rektoratu, članici oz. drugi članici UM, obiskovalci in študenti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zaradi varnosti ljudi in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v stavbe ali iz njih oziroma v ali iz službene oziroma poslovne prostore stavbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-9-2006), vendar največ eno leto po nastanku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-UPB1, Ur. l. RS št. 94/2007).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetki posameznika, ki se pridobijo s sistemom videonadzora in vsebujejo: - sliko, - datum posnetka, - čas posnetka.
 • Uporabniki zbirke: - izvajalec oziroma vzdrževalec varnostnih naprav in sistemov videonadzora, - pooblaščeni delavci …………………. (ime in priimek pooblaščenega delavca rektorata, članice oz. druge članice), - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB1, Ur. l. RS št. 94/2007) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR (Obvestila UM, št. XXIV-9-2006).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Alumni Univerze v Mariboru

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Diplomanti Univerze v Mariboru
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je naslednji: a) obveščanje/informiranje diplomantov o dogodkih univerze in/ali članic preko elektronskih naslovov članov b) povabilo k izpolnitvi ankete o sledljivosti zaposljivosti in zaposlenoti diplomantov UM in sicer leto in pol po zaključku študija ter pet let po zaključku študija c) za vzpostavitev morebitnega mreženja s pomočjo univerzitetnega socialnega omrežja za AK UM
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Prijavni podatki a) Uporabniško ime b) ID študenta Osebni podatki a) ime in priimek b) spol c) fotografija d) davčna e) naslov za obveščanje f) elektronski naslov g) dodatni elektronski naslov h) telefon, gsm številka Podatki o študiju na UM, za vsak študij a) fakulteta zaključenega študija b) stopnja zaključenega študija c) študijski program zaključenega študija d) smer zaključenega študija e) klasifikacija klasius f) naziv v slo. jeziku g) naziv v angl. jeziku h) datum diplomiranja i) leto prvega vpisa j)leto zaključka študija k) vključen v alumni klub članice l) prejemanje obvestil članice Drugi študij a) Visokošolski zavod b) stopnja študija c) študijski program d) leto vpisa e) leto zaključka Zaposlitev a) zaposlitev b) trajanje od do c) sektor d) podjetje e) področje dela f) država g) regija Drugo a) anketa o zadovoljstvu b) dovoljenje za objavo podatkov c) fakulteta včlanitve d) fakulteta in obveščanje e) tip dogodka f) fakulteta včlanjen od g) fakulteta včlanjen do h) razlog spremembe včlanitve
 • Uporabniki zbirke: Univerza v Mariboru, članice in druge članice Univerze v Mariboru
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v elektronski obliki. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR ter Krovno informacijsko varnostno politiko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Karierni center Univerze v Mariboru

 • Pravna podlaga (neobvezno): pisna privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in diplomanti Univerze v Mariboru, ki se odločijo za včlanitev v bazo članov, imenovano Karierni center Univerze v Mariboru, za čas trajanja soglasja.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: i. obveščanje/informiranje študentov in diplomantov o dogodkih univerze in/ali članic preko elektronskih naslovov članov; ii. povabilo k izpolnitvi kratkega življenjepisa z namenom, da se lahko predstavijo potencialnemu delodajalcu, brez da so vidni osebni podatki, iii. za vzpostavitev morebitnega mreženja med potencialnimi delodajalci in študenti ter diplomanti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ eno leto po podaji privolitve (nato mora za nadaljnje vodenje v evidenci, podati soglasje znova) oz. do uporabnikovega preklica privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) Uporabniško ime, b) ID študenta, c) Priimek, d)Ime, e)Telefon (neobvezen podatek), f) Fakulteta vpisanega oziroma zaključenega študija, g) Kratek povzetek delovnih izkušenj, znanj, dosežkov, h) Delovne izkušnje, i) Izobrazba, j) Ostala znanja, k) Pristopna izjava in strinjanje s splošnimi pogoji. Shranjujejo se tudi vse spremembe, ki jih uporabnik vnese naknadno (po 1. vnosu) in za to poda posebno pisno privolitev.
 • Uporabniki zbirke: Karierni center Univerze v Mariboru (Um in članice UM, vključeni študenti in diplomanti (do lastnih podatkov)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v elektronski obliki. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni s Pravilnikom o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov št. A11/2006-524 JR ter Krovno informacijsko varnostno politiko.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam