Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Cesta 5. maja 14
Naziv ali firma: LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 5270
Kraj: Ajdovščina
Matična številka: 1434233000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. SPLOŠNO: - Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 6. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije, - za potrebe statističnih analiz - identiteta delavcev ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva (če oseba nima EMŠO), kraj rojstva,država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj); b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci): vrsta delovnega dovoljenja, datum izdaje delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal delovno dovoljenje; c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj, kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo; č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ljudske univerze Ajdovščina, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. SPLOŠNO: - Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 6. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač; uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatke o delavcu: osebno ime, datum rojstva (če oseba nima EMŠO), kraj rojstva,država rojstva (če je kraj rojstva v tujini), enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) in številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; - zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; c) podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci zavoda, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. SPLOŠNO: - Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 6. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje podatkov o izrabi delovnega časa in časa dela delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, statistična obdelava ur po vrsti plačil, nadzor nad bolniškim staležem.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Ajdovščina, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zavarovani in zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezjejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. SPLOŠNO: - Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanja pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01).
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas trajanja veljavnosti preizkusa usposobljenosti za varno delo (2 oz. 5 let po 24. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99, 64/2001).
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, datum in kraj rojstva ter podatki o strokovni izobrazbi delavca, - roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog, - podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na druga dela oziroma naloge ter o izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, - program teoretičnega in praktičnega usposabljanja delavcev za varno delo z navedbo učne snovi in časa za posameznega delavca, - seznam oseb, ki so vodile usposabljanje in preizkuse znanja delavcev za varno opravljanje, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; seznam vsebuje priimek in ime, strokovno izobrazbo in funkcijo oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja, - zapisnik o preizkusih znanja delavcev o varstvu pri delu, ki vsebuje osnovne podatke iz programa, seznam predavateljev, priimek in ime, strokovno izobrazbo z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpise članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo, - interna matična številka.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Ajdovščina, - izvajalci usposabljanja, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega znanja in potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni direktorice zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. SPLOŠNO: - Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 in 64/01), 39. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda in kandidati za zaposlitev v zavodu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu in podzakonskimi predpisi ter zagotavljanje varnega delavnega okolja za delavca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), številka delovnega dovoljenja in datum veljavnosti tega (za tujce), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci Ljudske univerze Ajdovščina, -pooblaščeni zdravnik zavoda, -Zavod za zdravstveno zavarovanje, -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala pred zaposlitvijo, zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjeni in ognjavarni omari v pisarni direktorice zavoda. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. SPLOŠNO: - Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Delovršna pogodba.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let po zaključenem poslu – predmetu pogodbe.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Ajdovščina, - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04), oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Delovršne pogodbe se hranijo v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - OSNOVNA ŠOLA: - Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - vpisani udeleženci izobraževanja odraslih v Osnovno šolo , - starši oziroma skrbniki udeležencev izobraževanja odraslih, vključeni v OŠ.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obv
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o udeležencu izobraževanja: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za udeleženčevo varnost in za delo z udeležencem, - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je udeleženec v šoli.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci OŠ, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - OSNOVNA ŠOLA: - Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 70/05), 95. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih v Osnovno šolo.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, - za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz - osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta udeleženca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o udeležencu: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za udeleženčevo varnost in za delo z udeležencem, - podatki o napredovanju udeleženca, - podatki o izdanih spričevalih, - podatki o izdanih drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Osnovne šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebni mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimiknjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: - Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega udeleženca izobraževanja odraslih ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -Osebno ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudske univerze Ajdovščina, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: - Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: -Osebni list

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega udeleženca ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba, podatki o splošnem učnem uspehu, podatki o opravljenih izpitih, podatki o napredovanju, podatki o dokončanju izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 59/99 in 57/01).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: - Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornic, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega udeleženca ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ljudska univerza Ajdovščina, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Matična knjiga se hrani v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - Evidenca o poklicni matur

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime udeleženca, EMŠO, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba ter podatki o izvedbi poklicne mature oz. zaključnega izpita, poteku izpitov, ocenah in zaključnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci LU, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - Zapisniki o izpitih (prijava k izpitu, potek izpita, dosežena ocena)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, - EMŠO, - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče, - predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci LUA, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: -Evidenca vpisanih, ki se izobražujejo izredno in evidenca kandidatov, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo oz. opravljajo izpite na LUA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, ki se izobražuje oz. opravlja izpite, - enotna matična številka občana, - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče, - državljanstvo, - predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci LU, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: - Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek udeleženca izobraževanja odraslih, - EMŠO, - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče, - predhodno pridobljena izobrazba.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci LU, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE: -Evidenca o izdanih dokumentih o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 79/06), 86. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih, ki so končali izobraževanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in pristojne zbornice, - za potrebe statističnih analiz - identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka oz. študenta, - EMŠO, - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - stalno in začasno bivališče. - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci LU, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: - Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja odraslih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06), 51. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - spol, - datum, kraj in država rojstva, - prebivališče, - državljanstvo, - telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: - Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja odraslih, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št.110/06), 51. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci izobraževanja odraslih.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za potrebe organizacije in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, - za potrebe statističnih analiz - identiteta udeleženca izobraževanja ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, - spol, - datum, kraj in država rojstva, - prebivališče, - državljanstvo, - telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila, - podatki o napredovanju posameznega udeleženca izobraževanja, - podatki o izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v mapi, v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari, v pisarni organizatorja izobraževanja zavoda, avtoriziran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam