Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EXTRA LUX D.O.O.
Sedež ali naslov: Brnčičeva ulica 17 b
Poštna številka: 1231
Kraj: LJUBLJANA-ČRNUČE
Matična številka: 5426189000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. (40/06, 16. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Extra Lux d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: -osebno ime,-datum rojstva, če nima EMŠO,-spol,-država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,-davčna številka,-državljanstvo,- naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),- naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),-izobrazba,-ali je delavec invalid,-kategorija invalidnosti,-cona prevoza,-delovna doba,-koeficient osnovne plače,-številka transkacijskega računa, na katerga se izplačujejo plača in ostali prejemki b)podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: -plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi:bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, -zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila plač, -izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, -neto plača (za mesec poročana, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna plačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela č)podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: -pripsevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, - plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod RS za zaposlovanje -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve -Statistični urad RS -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa se podatki, ki se vodijo ročno hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari družbe Extra Lux d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, zaščiten s sistemo gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovnje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06, 13. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Extra Lux d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: -osebno ime, -datum rojstva, če nima EMŠO, -spol, -kraj rojstva, -država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, -enotna matična številka občana, -davčna številka, -državljanstvo, -naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), -naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), -stopnja izobrazbe, -ali je delavec invalid, -kategorija invalidnosti, b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi -datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, -datum nastopa dela, -vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, -razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, -poklic, ki ga opravlja delavec, -strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, -število ur tedenskega rednega delovnega časa, -razporeditev delovnega časa, -kraj, kjer delavec opravlja delo, c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: -datum prenehanja pogodbe o za poslitvi, -način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, -Zavod RS za zaposlovanje, -sodišča, -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, -Statistični urad RS, -Zavarovalnica Adriatic, -Zavarovalnica Maribor, -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa se zbirka podatkov, ki se vodijo ročno hrani v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari družbe Extra Lux d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št. 56/99 in 64/01, 39. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe Extra Lux d.o.o., kandidati za zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, enotna matična številka občana, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in občina), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela, datum zadnjega preventivnega zdravniškega pregleda, datum izjave o varnosti z oceno tveganja za navedeno delovno mesto, pomembni podatki iz ocene tveganja: opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev ( v primeru zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani na zdravstvene preglede
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. -pooblaščeni zdravnik družbe Extra Lux d.o.o. -Zavod za zdravstveno zavarovanje -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo -drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št, 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Napotnice in zdravniška spričevala pred zaposlitvijo in psihološka mnenja se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v prostorih družbe Extra Lux d.o.o.. Napotnice in zdravniška spričevala o opravljenih obdobnih preventivnih pregledih se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v prostorih družbe Extra Lux d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran in zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l.RS, št. 40/06, 18. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi Extra Lux d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: -urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja -uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socilnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: -podatki o številu ur -skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa -opravljene ure v času nadurnega dela -ure prihodov in odhodov na delo, privatni izhodi in odhodi, malica, službeni prihodi in izhodi -bolniška odsotnost, redni dopust, izredni dopust, porodniški dopust
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. -Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije -Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije -Zavod RS za zaposlovanje -Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve -Statistični urad RS -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št.86/04) oziroma drugimi predpisi
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izven delovnega časa se podatki, ki se vodijo ročno hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari družbe Extra Lux d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA O USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99 in 64/01, 39. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni delavci družbe, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu (delovno mesto), roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela in naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazba z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o.o. -izvajalci usposabljanja - drugi uporabniki v skladu z Zakonm o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Preizkusi praktičnega in teoretičnega znanja se hranijo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v prostorih družbe Extra Lux d.o.o.. Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v zaklenjenih vodotesnih in ognjavarnih omarah v prostorih družbe Extra Lux d.o.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O USPOSOBLJENOSTI DELAVCEV ZA VARSTVO PRED POŽAROM

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l.RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02-ZGO-1) 32. in 33. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci družbe Extra Lux d.o.o..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, poklic, izobrazba, vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom.
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. -izvajalci usposabljanja -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v zaklenjeni, vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe Extra Lux d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran in zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi z zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur.l.SFRJ, št. 17/90, Ur.l.RS 65/00).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Extra Lux d.o.o., ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškode pri delu, za statistična raziskovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, stalno prebivališče, naselje,občina, datum rojstva, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) b)podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, ali je uporabljal zaščitna sredstva, ali je bila poškodba smrtna c) podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva; kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestun na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo; koliko oseb se je skupaj poškodovalo; koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod; oblika, zunanji vzrok poškodbe; vzrok nesreče; nastanek poškodbe - kratek opis
 • Uporabniki zbirke: -pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o. -drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ( Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v prostorih družbe Extra Lux d.o.o.. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran in zaščiten s s istemom gesel. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA KUPCEV-FIZIČNIH OSEB

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Poslovni partnerji (kupci).
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistična raziskova
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št, 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv, ulica, mesto, poštna številka, občina, država, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe Extra Lux d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran, zaščiten s sistemom gesel. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 1.5.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam