Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERMOPLASTI-PLAMA, D.O.O., PODGRAD
Sedež ali naslov: Hrušica 104
Poštna številka: 6244
Kraj: Podgrad
Matična številka: 5042399000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): 27. in 39.člen Zakona o varnosti zdravja pri delu U.l.RS št.57/99
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposelni v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, delovno mesto, datum in ura nesreče, resnost poškodbe, vzrok poškodbe, poškodovani del telesa, opis nastanka poškodbe, datum opravljanja preizkusa iz varstav pri delu, bolniška odsotnost v dnevih in urah, obrat v katerem je delavec zaposlen. Podatki na obrazcu ER-8 \"Prijava poškodbe pri delu. Podatki na obrazcu \"Prijava nezgode\" za Inšpektorat RS za delo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve Inšpektorat RS za delo, Območna zdravstvena enota, Zavarovalnica ( v primeru nezgodnega zavarovanja).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pooblaščenega delavca družbe, vstop v računalniško bazo je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): 22. in 39.člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev (kateri opravljajo predhodni zdrav.pregled) , dijaki in študenti, ki delajo preko ŠS.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu in pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime , EMŠO, strokovna izobrazba, delovno mesto, rok za opravljanje zdravstvenega pregleda, datum opravljenega zdrav,pregleda, datum zapadlosti zdrav.spričevala, omejitve, kontrolni pregled. Osebni podatki iz napotnice: priimek in ime, Emšo, naslov, izobrazba, poklic, datum pričetka zaposlitve, naziv delovnega mesta in datum od katerega je razporejen na tem DM, datum zadnjega zdrav.pregleda, ocena tveganja za DM. Zdravniško spričevalo: priimek in ime, datum rojstva, delovno mesto, datum pregleda, ugotovitve oz. ocena, delovne omejitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov po zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari pooblaščene osebe upravljalca. V zaklenjeni pisarni in v računalniški bazi, ki je kodirana.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu in pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, strokovna izobrazba, delovno mesto, rok za izvedbo preizkusa, datum in zapadlost preizkusa VPD. Podatki o usposabljanju - vprašalniki: ime in priimek, datum rojstva, delovno mesto, kraj in datum opravljanja preizkusa ter praktične poučitve.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov po zakonu ali privolitvi posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari oz. zaklenjeni pisarni pooblaščenega delavca upravljalca. Dostop do podatkov v računalniku je kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca zaposlenih o opravljanjem usposabljanju za delo z nevarnimi snovmi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, ki rokujejo z nevarnimi snovmi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, strokovna izobrazba, delovno mesto, rok za opravljanje preizkusa, datum opravljanja preizkusa. Podatki o usposabljanju - vprašalniki: ime in priimek, datumn rojstva, delovno mesto, kraj in datum opravljanja preizkusa.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca.Pravne ali fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev določenih podatkov po zakonu ali privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari oz.zaklenjeni pisarni pooblaščenega delavca upravljalca. Računalniški seznami so zaščiteni z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani, študenti, dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, dela preko študentskega servisa.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, EMŠO, davčna št., spol, datum sklenitve delovnega razmerja, rojstni podatki(datum kraj, občina, država), državljanstvo, šolska izobrazba, poklic, , delovna doba do vstopa v družbo, delovni čas, delovni kraj in enota, opis delovnega mesta, št delovne knjižice, št.osebnega dokumenta, podatki o dopolnilnem delu, zadnja zaposlitev, družinski člani, ki so po njem zavarovani, stalno in začasno bivališče, tel.številka, premestitve in napredovanja. Podatki na sklenjeni pogodbi: datum sklenitve in veljavnosti pogodbe, vrsta pogodbe: določen ali nedoločen čas, za katero obdobje, če je pogodba za določen čas, delovni čas: poln ali skrajšan , koliko ur na teden, naziv in in naloge delovnega mesta, dopust in odmori, tarifni in plačilni razred ter količnik, osnovna bruto plača, dodatek na pogoje dela. Podatki o delovnem dovoljenju tujca: vrsta, datum izdaje, datum izteka, št.del.dovoljenja, organ, ki ga je izdal. Podatki o prenehanju pogodbe: vzrok in datum prenehanja. Podatki o družinskih člani, ki so zavarovani po delavcu: ime in priimek, EMŠO, bivališče, status. Evidenca o delu preko študentskega servisa: ime in priimek, datum rojstva, davčna številka, naslov, število ur, obračun.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki ki imajo podlago za pridobitev podatkov po zakonu oz privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari oz.zaklenjeni pisarni pooblaščene osebe upravljalca. Računalniške evidence so zavarovane z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami oz. javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje podatkov, izhajajo iz plač in nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni odatki: ime in priimek, naslov bivališča, občina bivanja, EMŠO, davčna številka, banka, transakcijski račun, oddaljenost v km, minulo delo, stalnost, ure letnega dopusta, izobrazba, delovni čas, delovno mesto, tarifni razred, plačilni razred, količnik, UP-prteteklo leto za bolniško, % za variabilni del plače. Podatki o delovnem času: možno število ur, oddelane ure, neoddelane ure z nadomestilom plače v breme drugih zavodov (bolniška nad 30 dni porodniška, voj.vaje), neopravljene-neplačane ure, nadurno delo, nočno delo, nedeljsko delo, popoldansko delo, delo na dan praznika. Podatki o prejemkih delavca: plača, regres za LD, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi, solidarnostna pomoč, potni stroški in regres za malico, plačana akontacija dohodnine, prispevki za socialno varnost.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZZZS, ZPIZ, davčna uprava RS, AJPES, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V zaklenjeni omari oz. zaklenjeni pisarni pooblaščenih delavcev upravljalca. Računalniške baze podatkov so zavarovane z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca disciplinskih ukrepov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, katerim so bili izrečeni disciplinski ukrepi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, datum rojstva, bivališče, delovno mesto, datum in številka ter vrsta disciplinskega ukrepa, opis kršitve delovne obveznosti in obrazložitev, ocena nastale škode.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev podatkov po zakonu oz. privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke hranimo v zaklenjeni omari oz. zaklenjeni pisarni pooblaščene osebe upravljalca. Računalniške evidence so zavarovane z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca delovnih knjižic

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, katerih delovno knjižico imamo v hrambi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: serijska in registrska št. delovne knjižice, občina izdaje, kraj in datum izdaje DK, EMŠO, ime in priimek, očetovo oz. materino ime, datum, kraj, občina, država rojstva, državljanstvo, izobrazba, podatki o dosedanjih zaposlitvah: podjetja in čas trajanja zaposlitev, podatki o času nezaposlenosti, ki se všteva v zavarovalno dobo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci upravljalca, ZPIZ. Pravne in fizične osebe, ki imajo podlago za pridobitev podatkov po zakonu oz. privolitev posameznika.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke hranimo v zaklenjeni omari oz. zaklenjeni pisarni pooblaščene osebe upravljalca. Računalniške evidence so zavarovane z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ali javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam