Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: TERME OLIMIA D.D.
Sedež ali naslov: ZDRAVILIŠKA CESTA 24
Poštna številka: 3254
Kraj: PODČETRTEK
Matična številka: 5090822000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O PLAČAH ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI V ZBIRKI SE NANAŠAJO NA ZAPOSLENE V DRUŽBI, KI IMAJO S PODJETJEM SKLENJENE POGODBE O ZAPOSLITVI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SO NAMENJENI IZVAJANJU POGODB O ZAPOSLITVI GLEDE IZPLAČILA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ NASLOVA DELOVNEGA RAZMERJA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - DATUM ROJSTVA - KRAJ ROJSTVA - STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE - DRŽAVLJANSTVO - DAVČNA ŠTEVILKA - EMŠO - POKLIC, IZOBRAZBA, STOPNJA IZOBRAZBE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, POTRDILA O ŠOLANJU, TEČAJIH, SEMINARJIH - DELOVNO MESTO - PODATKI O NEKATERIH DRUŽINSKIH ČLANIH: IME IN PIIMEK, EMŠO, BIVALIŠČE, SORODSTVENO RAZMERJE Z ZAPOSLENIM - INVALIDNOST ZAPOSLENIH - STROPNJA, VRSTA INVALIDNOSTI PODATKI SE OBDELUJEJO RAČUNALNIŠKO S PROGRAMOM ZA OBRAČUN PLAČ, NAHAJAJO PA SE TUDI V PAPIRNI OBLIKI KOT DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZPLAČILOM PLAČ, KI SE MORA HRANITI TRAJNO.
 • Uporabniki zbirke: PODATKE IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV POSREDUJEMO TUDI SPIZ-u, DURS-u, CENTRU ZA SOCIALNO DELO, ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE, ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU ZAŠČITENI Z DOSTOPNIM GESLOM ZA PROGRAM PLAČ. GESLO POZNA LE POOBLAŠČENA IN ODGOVORNA OSEBA ZA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV. OSEBNI PODATKI, KI SE NAHAJAJO V PISNI OBLIKI SO ZAKLENJENI V OGNJEVARNI, KOVINSKI OMARI. PROSTOR, KJER SE NAHAJA OMARA, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UREJA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI JE BIL PREJET 01.10.2006 S STRANI DIREKTORJA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANE ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG NE OBSTAJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O IZPLAČILIH NA OSNOVI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI V ZBIRKI SE NANAŠAJO NA IZVAJALCE STORITEV NA PODLAGI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SO NAMENJENI OBRAČUNU IZPLAČILA ZA OPRAVLJENE STORITVE NA PODLAGI AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - NASLOV - DAVČNA ŠTEVILKA - EMŠO PODATKI SE NAHAJAJO V PAPIRNI OBLIKI KOT DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z IZPLAČILOM.
 • Uporabniki zbirke: PODATKE IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV POSREDUJEMO DURS-u ZA POTREBE KONTROLE OBRAČUNA DAJATEV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO ZAKLENJENI V OGNJEVARNI, KOVINSKI OMARI. PROSTOR, KJER SE NAHAJA OMARA, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UREJA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI JE BIL SPREJET 01.10.2006 S STRANI DIREKTORJA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANE ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG NE OBSTOJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI V ZBIRKI SE NANAŠAJO NA ZAPOSLENE V DRUŽBI, NA PODLAGI POGODB O ZAPOSLITVI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SO NAMENJENI SESTAVLJANJU POGODB O ZAPOSLITVI IN UVELJAVLJANJU PRAVIC IN DOLŽNOSTI NA PODLAGI ZAKONA O DELOVNIH PRAVICAH IN DOLOČIL IZ KOLEKTIVNE POGODBE IZ GOSTINSTVA IN TURIZMA.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - DATUM ROJSTVA - KRAJ ROJSTVA - STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE - DRŽAVLJANSTVO - POKLIC, IZOBRAZBA, STOPNJA IZOBRAZBE, STROKOVNA USPOSOBLJENOST, POTRDILA O ŠOLANJU, TEČAJIH, SEMINARJIH - DAVČNA ŠTEVILKA - EMŠO - DELOVNO MESTO - PODATKI O NEKATERIH DRUŽINSKIH ČLANIH: IME IN PRIIMEK, EMŠO, STALNO PREBIVALIŠČE, SORODSTVENO RAZMERJE Z ZAPOSLENIM - INVALIDNOST ZAPOSLENIH - STOPNJA, VRSTA INVALIDNOSTI PODATKI SE NAHAJAJO V PROGRAMSKI OBLIKI IN V OBLIKI KARTOTEK. POLEG TEGA SO TU HRANJENE TUDI DELOVNE KNJIGE.
 • Uporabniki zbirke: PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE UPORABLJAJO IZKLJUČNO ZA POTREBE KADROVSKIH EVIDENC IN SESTAVLJANJU POGODB O ZAPOSLITVI.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU ZAŠČITENI Z VSTOPNIM GESLOM ZA RAČUNALNIK IN DOSTOPNIM GESLOM ZA PROGRAM KADROVSKE EVIDENCE. GESLO POZNA LE POOBLAŠČENA IN ODGOVORNA OSEBA ZA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV. OSEBNI PODATKI, KI SE NAHAJAJO V PAPIRNI OBLIKI - KARTOTEKE SO ZAKLENJENE V OMARI. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UREJA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI JE BIL SPREJET 01.10.2006 S STRANI DIREKTORJA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANE ZBIRKE PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG NA OBSTAJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA UPOKOJENCEV PODJETJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI V ZBIRKI SE NANAŠAJO NA ZAPOSLENE V DRUŽBI, KI SO SE UPOKOJILI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SE HRANIJO, KER GRE PO ZAKONU ZA TRAJNO ARHIVIRANJE PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH IN NJIHOVIH PLAČAH.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - DATUM ROJSTVA - KRAJ ROJSTVA - STALNO IN ZAČASNO PREBIVALIŠČE - DRŽAVLJANSTVO -POKLIC, IZOBRAZBA, STOPNJA IZOBRAZBE - DAVČNA ŠTEVILKA - EMŠO - DELOVNO MESTO PODATKI SE NAHAJAJO V PROGRAMSKI OBLIKI IN V OBLIKI KARTOTEK.
 • Uporabniki zbirke: PODATKOV IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NE POSREDUJEMO UPORABNIKOM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU ZAŠČITENI Z VSTOPNIM GESLOM ZA V RAČUNALNIK IN DOSTOPNIM GESLOM ZA PROGRAM KADROVSKE EVIDENCE. GESLO POZNA LE POOBLAŠČENA IN ODGOVORNA OSEBA ZA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV. OSEBNI PODATKI, KI SE NAHAJAJO V PAPIRNI OBLIKI - KARTOTEKE SO ZAKLENJENE V OMARI. PROSTOR, KJER SE NAHAJA OMARA, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UREJA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI JE BIL SPREJET 01.10.2006 S STRANI DIREKTORJA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): PODATKOVNE ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG NE OBSTAJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. EVIDENCA ZAVAROVANCEV PROSTOVOLJENGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI V ZBIRKI SE NANAŠAJO NA TISTE ZAPOSLENE V DRUŽBI, KI SO PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SO OSNOVA ZA ODTEGLJAJ PREMIJE PRI OBRAČUNU PLAČE.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - NASLOV - DAVČNA ŠTEVILKA - EMŠO - ŠT. ZAVAROVALNE POLICE PRI ZAVAROVALNICI PODATKI SE NAHAJAJO V PAPIRNI OBLIKI IN PREDSTAVALJAJO OSNOVO ZA ODTEGLJAJ PREMIJE PRI OBRAČUNU PLAČE.
 • Uporabniki zbirke: PODATKOV IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NE POSREDUJEMO UPORABNIKOM.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI IZ ZBIRKE SO ZAKLENJENI V OGNJEVARNI, KOVINSKI OMARI. PROSTOR, KJER SE NAHAJA OMARA, SE IZVEN DELOVNEGA ČASA ZAKLEPA. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UREJA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI JE BIL SPREJET 01.10.2006 S STRANI DIREKTORJA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANE ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC NE OBSTAJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. EVIDENCA O GOSTIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: OSEBNI PODATKI V ZBIRKI SE NANAŠAJO NA GOSTE, KI KOSRISTIJO STORITVE PODJETJA.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI KOT SO TELEFONSKA ŠTEVILKA IN ELEKTRONSKI NASLOV, SE UPORABLJAJO LE ZA NAMEN REZERVACIJE, OSTALI PA ZA PRIJAVO HOTELSKIH GOSTOV NA POLICIJSKO POSTAJO.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - DATUM ROJSTVA - NASLOV - DRŽAVLJANSTVO - VRSTA IN ŠT. OSEBNEGA DOKUMENTA - TELEFONSKA ŠTEVILKA - ELEKTRONSKI NASLOV
 • Uporabniki zbirke: PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV, KI SE NANAŠAJO NA GOSTE, KI NOČIJO, SE POSREDUJEJO POLICIJSKI POSTAJI ZA PRIJAVO GOSTOV.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU ZAŠČITENI Z GESLOM ZA DOSTOP V PROGRAM REZERVACIJ IN RECEPCIJ. GESLO POZNAJO LE OSEBE, KI IMAJO POOBLASTILA ZA DELO S PROGRAMOM, KI VSEBUJE OSEBNE PODATKE IZ TE ZBIRKE. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UREJA PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV, KI JE BIL SPREJET 01.10.2006 S STRANI DIREKTORJA DRUŽBE.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANE ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG NE OBSTAJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV O PACIENTIH, KI SO NA ZDRAVLJENJU

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: PACIENTI NA ZDRAVILIŠKEM ALI AMBULANTNEM ZDRAVLJENJU
 • Namen obdelave osebnih podatkov: PODATKI SO NAMENJENI ZDRAVLJENJU IN REHABILITACIJI PACIENTOV.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - IME IN PRIIMEK - DATUM ROJSTVA - NASLOV - PODATKI O ANEMNEZI, STATUSU, DIAGNOZI, TERAPIJI PODATKI SE NAHAJAJO V PROGRAMSKI OBLIKI IN V OBLIKI KARTOTEK.
 • Uporabniki zbirke: PODATKI IZ ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV SE POSREDUJEJO LEČEČEMU ZDRAVNIKU IN UPRAVNI ENOTI V ZVEZI S POVRAČILOM STROŠKOV ZDRAVLJENJA IN REHABILITACIJE.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: OSEBNI PODATKI SO V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU ZDRAVSTVA ZAŠČITENI Z VSTOPNIM GESLOM, KI GA POZNA LE POOBLAŠČENA IN ODGOVORNA OSEBA ZA ZBIRKO OSEBNIH PODATKOV. OSEBNI PODATKI, KI SE NAHAJAJO V PAPIRNI OBLIKI - KARTOTEKE SO V ZAKLENJENI OMARI V PROSTORIH ZDRAVSTVA, SAMA PISARNA SE IZVEN DELOVNEGA ČASA PRAV TAKO ZAKLEPA.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): POVEZANE ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC TER JAVNIH KNJIG NE OBSTAJAJO.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA IMETNIKOV KARTICE WELLCARD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki v zbirki se nanašajo na goste, ki izpolnijo in podpišejo pristopno izjavo, da sprejemajo pravila in pogoje kluba Wellcard Term Olimia.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobljeni podatki iz pristopne izjave se uporabljajo za potrebe poslovanja z Wellcard kartico. Pridobljene podatke iz pristopnih izjav iz Wellcarda Term Olimia se uporablja za naslednje namene: 1. Neposrednega trženja storitev Term Olimia in Term Tuhelj ter partnerjev v sistemu Wellcard kartice (vsi imetniki prejmejo enako ponudbo) 2. Proučevanje nakupnih navad na podlagi podatkov o koriščenju storitev, povpraševanj in nakupa izdelkov ter posledično ciljnega trženja (imetniki prejmejo različne, posebej oblikovane in prilagojene ponudbe ter ugodnosti). Na podlagi tega je imetnik upravičen do posebnih prilagojenih ponudb in ugodnosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe podatkov gostov, ki so člani kluba Wellcard Term Olimia je za nedoločen čas oz. do pisne odjave od članstva.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek - Ulica in hišna št. - Poštna št. in kraj - Datum rojstva - Elektronski naslov - GSM ( mobitel številka ) - Telefonska številka
 • Uporabniki zbirke: Pridobljene podatke iz pristopne izjave uporablja oddelek Marketinga Term Olimia za potrebe poslovanja z Wellcard kartico.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki so v računalniškem programu zaščiteni z geslom za dostop v program rezervacij in recepcij. Geslo poznajo le osebe, ki imajo pooblastila za delo s programom, ki vsebuje osebne podatke iz te zbirke. Izpolnjene in podpisane pristopne izjave gostov hrani pooblaščena oseba za zbirko osebnih podatkov. Prostor, kjer se shranjujejo pristopne izjave gostov so zaklenjeni v omari. Varovanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je bil sprejet 01.10.2006 s strani direktorja družbe
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ne obstajajo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA PODATKOV AVTOMOBILOV ZAPOSLENIH

 • Pravna podlaga (neobvezno): Ni podatka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebni podatki v zbirki se nanašajo na zaposlene (določen, nedoločen čas, zaposleni kot s. p. in študenti) v podjetju Terme Olimia d. d., ki izpolnijo in podpišejo izjavo, ki vsebuje podatke o avtomobilih s katerimi prihajajo na delovno mesto.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pridobljeni podatki iz izjave se uporabljajo za potrebe nadzora in kontrole ali zaposleni parkirajo v nasprotju z internimi navodili delodajalca.
 • Rok hrambe (neobvezno): Rok hrambe podatkov je do zaključka trajanja zaposlitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: Ime in priimek, tip zaposlitve, delovno mesto, znamka avtomobila, barva avtomobila in registrska številka avtomobila.
 • Uporabniki zbirke: Pridobljene podatke iz izjave uporablja služba računovodstva in kontrolinga.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Izpolnjene in podpisane izjave hrani pooblaščena oseba za zbirko osebnih podatkov. Prostori kjer se hranijo izjave, se izven delovnega časa zaklepajo. Izjave se hranijo v ognjevarni in zaklenjeni kovinski omari. Varovanje osebnih podatkov ureja Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov, ki je bil sprejet 01. 10. 2006 s strani direktorja družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Povezane zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ne obstajajo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni podatka.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam