Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: MARE GRAD D.O.O.
Sedež ali naslov: Cesta 24 junija 23
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2179113000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o zaposlenih delavcih in njihovih družinskih članih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, družinski člani delavcev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki zaposlenih delavcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - spol - datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva) - državljanstvo - enotna matična številka občana - davčna številka in izpostava davčnega urada - stalno in začasno prebivališče (kraj, občina in država) - zakonski stan - vzdrževani družinski člani (zdravstveno zavarovanje) - poklic - šolska izobrazba - strokovna izobrazba - strokovna usposobljenost - zaposlitev za nedoločen ali določen čas - datum sklenitve delovnega razmerja - datum prenehanja delovnega razmerja - razlog prenehanja delovnega razmerja - podatki za pokojninsko zavarovanje - datum in kraj izdaje ter številka delovne knjižice - delovna doba - zavarovalna doba - prostovoljno zdravstveno zavarovanje - številka tekočega računa in naziv banke - podatki o delavčevem delovnem času (ur tedensko) in izrabi - razporeditev na delovno mesto in količnik - določitev in evidenca o letnih dopustih - odsotnosti z dela - zdravniški pregledi (datum in vrsta pregleda) - podatki o uživalcih pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih delavca iz delovnega razmerja
 • Uporabniki zbirke: Podjetje MARE GRAD.o.o., Davčni urad Republike Slovenije in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev poslovnega partnerja ali pogodbeno razmerje. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga: Samo na podlagi pisne zahteve ali privolitve poslovnega partnerja, na katerega se podatki nanašajo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Omara v kateri se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni pooblaščenega delavca. Poleg tega je vhod v zgradbo ves čas varovan z varnostnikom. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci in finančno računovodske službe. Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov, ki ga je izdal ustanovitelj / direktor Marko Nedeljković
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam