Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Kopališka cesta 10
Naziv ali firma: VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 4240
Kraj: Radovljica
Matična številka: 5056047000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci po pogodbi o zaposlitvi, delavci po podjemni pogodbi, dijaki, študenti na začasnem delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo plač, nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), celokupna delovna doba, številka osebnega računa in banka; - podatki o delovnem času: a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, c) skupaj neopravljene ure, č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta,ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo, d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, f) neopravljene ure brez nadomestila plače, g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f) prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo - delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem, b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusom zavarovanca, c) odstotek povečanja,
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v zavodu: knjigovodja plač - pisarniški referent I., - drugi uporabniki v zavodu: računovodja, ravnatelj, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I RS,št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov,poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravlja ob nezgodi b) koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja - podatki o poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v zavodu: tajnica, - drugi uporabniki v zavodu: ravnatelj, knjigovodja plač - pisarniški referent I, računovodja, organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima, - republiški inšpektor za varstvo pri delu, - osebni zdravnik poškodovanega delavca, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I RS,št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Otroci, vključeni v vrtec, ki po mnenju svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Strokovno svetovanje oziroma pomoč otrokom v vrtcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - družinska in socialna anamneza, - razvojna anamneza, - diagnostični postopki, - strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oz. vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v zavodu: pomočnik ravnatelja, svetovalni delavec, - drugi uporabniki v zavodu: ravnatelj, vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, vodja enote, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št.86/04) in Zakonom v vrtcih (Ur. l.RS, št.1 13/03-UPB).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari pomočnice ravnateljice, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o vpisanih in vključenih otrocih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - otroci, vpisani in vključeni v vrtec, - starši oziroma skrbniki otrok, vpisanih in vključenih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - vodenje dokumentacije o oddelkih in o delu oddelkov v vrtcu, - vodenje prisotnosti in odsotnosti otrok v vrtcu, - ustreznost dela z otroki pri izvajanju programov v vrtcu, - sodelovanje s starši.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime, priimek otroka, - datum in kraj rojstva ter spol otroka, - naslov stalnega prebivališča in občina stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefonska številka osebe, ki je dosegljiva vzgojitelju v času otrokovega bivanja v vrtcu, - zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom, - podatki o starših oziroma o zakonitih skrbnikih otroka (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, občina stalnega prebivališča, ime podjetja, sedež in naslov zaposlitve, domača telefonska številka, telefonska številka v službi, številka mobilnega telefona).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda: vodja enote vrtca, - drugi uporabniki v zavodu: vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, svetovalni delavec, ravnatelj, pomočnik ravnatelj, knjigovodja obračuna oskrbnin - pisarniški referent I., organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I RS,št. 86/04) ter 2. odstavkom 50. členom Zakona o vrtcih (Ur. I. RS, št. 113/03-UPB).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni vodje enote, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. - delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek b) enotna matična številka občana c) spol č) datum rojstva, d) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), e) poklic, f) šolska izobrazba, g) podlaga zavarovanja, h) sektor (družbeni, zadružni,mešani, zasebni); - datum priznavanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v zavodu: tajnica, - drugi uporabniki v zavodu: knjigovodja plač - pisarniški referent I, računovodja, ravnatelj, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci po pogodbi o zaposlitvi, delavci po podjemni pogodbi, dijaki, študenti na obvezni delovni praksi oziroma na začasnem delu, družinski člani, prijavljeni v obvezno zdravstveno zavarovanje po redno zaposlenem delavcu oziroma družinski
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, in urejanje pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj, občina in država), državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica, hišna številka, občina, država), naslov začasnega prebivališča (kraj, ulica, hišna številka); - status (delavec, pripravnik, invalid, dijak, študent), stopnja invalidnosti, kraj dela (kraj, ulica, hišna številka, občina, država), delovna enota, naziv delovnega mesta, šolska izobrazba (šola, smer, stopnja izobrazbe), poklic, strokovna usposobljenost, delovni čas (ur tedensko, dnevno), celokupna delovna doba, čas trajanja delovnega razmerja (določen čas ali nedoločen čas), ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, delovna knjižica (serija in številka, registrska številka, datum in kraj izdaje) osebni dokument, s katerim se izkazuje identiteta (številka, datum in kraj izdaje); - ime in priimek, rojstni podatki, enotna matična številka družinskega člana, naslov stalnega in naslov začasnega prebivališča, sorodstveno razmerje, kategorizacija telesne oziroma duševne prizadetosti družinskega člana.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci v zavodu: tajnica; - drugi uporabniki v zavodu: knjigovodja plač - pisarniški referent I, računovodja, ravnatelj, organizator prehrane in organizator zdravstveno higienskega režima; - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. I RS,št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v zaklenjeni omari v tajništvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plačilih staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: - starši otrok, vpisanih v vrtec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil staršev za program v vrtcu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - višina plačil staršev, - mesečna plačila staršev
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci zavoda: knjigovodja oskrbnin – pisarniški referent I., - drugi uporabniki v zavodu: računovodja, ravnatelj, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.RS, št.86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v računovodstvu zavoda, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilih o zavarovanju osebnih podatkov v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica, sprejetih 01. 04. 2005.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: /
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam