Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: FINERA D.O.O.
Sedež ali naslov: Aškerčeva 15
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5747171000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca pogodb sklenjenih s fizičnimi osebami in izplačil

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke družbe – honorarni sodelavci preko pogodb o delu, študentskega servisa, avtorske pogodbe ipd..
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, datum in kraj rojstva (kraj, občina in država rojstva), enotna matična številka občana, davčna številka in izpostava davčnega urada, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, poklic ali strokovna usposobljenost, dela, naloge in datum sklenitve pogodbe, številka tekočega računa in naziv banke, honorar, druga izplačila-npr. dnevnice.
 • Uporabniki zbirke: Zavoda za zdravstveno zavarovanje, za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za potrebe Davčnega uprava Republike Slovenije.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov se vodi registratorju pogodb ter v elektronski obliki pri pooblaščenem delavcu. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Računalnik in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami in knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca strank, kontaktnih oseb in pravnih poslov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Pogodbene stranke družbe in njihove odgovorne osebe ter kontaktne osebe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe družbe; predvsem z namenom učinkovitega zastopanja strank, racionalizacije poslovanja in nudenja strokovnih storitev družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, datum rojstva,davčna številka in izpostava davčnega urada, ime in priimek kontaktne osebe, gsm in tel., ime in priimek odgovorne osebe, gsm in tel. in ostali podatki odvisni od narave posla (npr davčna osnova, podatek o višini plače, delovno mesto…)
 • Uporabniki zbirke: Osebni podatjki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo uporabnikom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov se vodi v obliki seznama, ki ga pri svojem delu uporablja zaposleni ter v elektronski obliki pri pooblaščenem delavcu. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Računalnik in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca dobaviteljev in kupcev.

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dobavitelji in kupci družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe računovodstva družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek, naslov, • davčna številka, • naslov, • transakcijski račun.
 • Uporabniki zbirke: Finera d.o.o., na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, osebno privolitev fizičnih oseb ali pogodbeno razmerje.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, ki je vezana na zbirko osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa se tudi v času, ko v prostoru ni zaposlenega delavca. Zbirka osebnih podatkov se vodi v obliki prejetih in izdanih računov, v knjigi prejetih in izdanih računov, v glavni knjigi in registru osnovnih sredstev. Poslovni prostori so izven delovnega časa varovani z alarmom. Papirni nosilci osebnih podatkov, ki služijo za vnos osebnih podatkov v računalniško vodeno zbirko podatkov, izpisi podatkov iz računalniške zbirke podatkov ter diskete, zgoščenke ter ključki, ki se nanašajo na zbirko podatkov, so izven delovnega časa v zaklenjenih in z alarmom varovanih prostorih. Računalnik in ostala oprema je varovana s firewalom in sistemom gesel.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam