Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: GIMNAZIJA CELJE - CENTER
Sedež ali naslov: KOSOVELOVA ULICA 1
Poštna številka: 3000
Kraj: CELJE
Matična številka: 5082625000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki dajo soglasje za obdelavo podatkov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje telesnega razvoja dijaka
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve do preklica soglasja oziroma konca izobraževanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Datum rojstva, spol, osebno ime kandidata, ter ob soglasju dijaka oziroma njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih dijaka, in sicer telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 3 iz istega sklopa
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca kandidatov, prijavljenih za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, o starših (osebno ime, prebivališče, telefonska številka), ime in sedež šole, kjer je končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, o prvem tujem jeziku, o ocenah in drugih podatkih v skladu z merili za vpis v šole z omejitvijo vpisa in vpisnimi pogoji, o ponavljanju letnika, o preusmeritvi v drug program, o usmerjanju mladostnikov s posebnimi potrebami, o prenosu prijave, o programu, v katerega se prijavlja.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa, če se kandidat vpiše v šolo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca vpisanih v šolo: po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/0404 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, vpisani v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje izobraževalnega proces
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, EMŠO, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo in njihovo razporeditev po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz tega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Osebni list dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poteka izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, datum, kraj, občino in državo rojstva, predhodno pridobljeno izobrazbo – ime in sedež osnovne šole, občino in državo, zadnji končani razred, splošni učni uspeh, tuji jezik in število let učenja tujega jezika; ime in sedež, občino in državo srednje šole, ki jo je dijak nazadnje obiskoval, vrsto in ime izobraževalnega programa ter naziv poklicne/strokovne izobrazbe, zadnji končani letnik, splošni učni uspeh in šolsko leto v katerem ga je obiskoval, podatke o poklicni in splošni maturi (čas opravljanja, številka in datum izdaje spričevala, splošni učni uspeh – število točk; podatki o uspehu pri posameznih predmetih po letnikih, podatki o izpitih, podatki o obveznih izbirnih vsebinah/interesnih dejavnostih
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz drugih evidenc iz istega sklopa ročno ali z ustreznimi elektronskimi orodji. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je sestavni del evidence št. 4 – Matična knjiga. V njej so povzeti podatki iz drugih evidenc iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Potek izobraževanja dijakov
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Seznam dijakov, ki so se vpisali in izobraževali v šoli, razporejenih po letnikih, razredih, oddelkih oziroma skupinah, in sicer: številko osebnega lista, osebno ime, datum rojstva, vstopa v šolo, izstopa iz šole, predčasno prenehanje statusa dijaka (prestop, izpis, izključitev,…), številka spričevala o poklicni /splošni maturi z datumom izdaje.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko. Pooblaščena oseba obdeluje podatke tako, da jih povzema iz evidence št. 2 – evidence vpisanih v šolo. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi evidence oziroma izpolnjeni obrazci se hranijo v zaklenjenih omarah kot tekoči arhiv za osebe, ki se že izobražujejo in kot trajni podatki o osebah, ki so se prenehale izobraževati. To evidenco sestavljajo evidence št. 3 – osebni list dijaka.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidenco št. 3. – osebni list dijaka, ki je njen sestavni del, v elektronski obliki pa tudi z drugimi evidencami iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. 5. Evidenca o splošni in poklicni maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo splošno in poklicno maturo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje splošne in poklicne mature
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki in naslov bivališča kandidata (ime in priimek, spol, EMŠO, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno prebivališče, predhodno pridobljeno izobrazbo ter podatke o izvedbi splošne in poklicne mature ; prijava k maturi, poročila o uspehu pri seminarskih nalogah in vajah, zapisniki o poteku ustnega in pisnega izpita
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo, DIC, vpisne službe visokošolskih zavodov in višješolska vpisna služba
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo elektronsko ali ročno. Pooblaščene osebe za obdelavo podatkov imajo dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v posebnem prostoru (arhivu) oziroma v okviru tekočega arhiva dokumentov. Posredovanje podatkov, ki poteka po elektronsko komunikacijskih poteh, je zavarovano s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca združuje vse podatke v zvezi s poklicno maturo oziroma zaključnim izpitom, podatki o uspehu pa so povzeti v evidenci št. 3 – osebni list dijaka, istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o izpitih kandidatov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati vpisani v šolo in odrasli
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja posameznika
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, naslov, ime in sedež šole, naziv predmeta iz katerega opravlja izpit, označba letnika po izobraževalnem programu in termin opravljanja izpita; Številka zapisnika, tema pisnega dela izpita, grafičnega, tehničnega ali drugega izdelka storitve oziroma nastopa, ocena in podpis ocenjevalca, vprašanja pri ustnem delu izpita, ocena in skupna ocena, podpisi članov komisije, podpis izpraševalca, datum opravljanja izpita.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov skupaj s pisnimi ročno obdelanimi dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 3 iz istega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Evidenca o dijakih, ki jih obravnava svetovalna služba

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7. č
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali svetovanju
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče (stalno in začasno), državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo ter ob predhodnem soglasju dijaka in njegovih staršev ali zakonitega zastopnika še družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic;
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje ročno ali elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca se hrani ločeno od drugih evidenc in ni neposredno povezana z njimi.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja (redovalnica)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Zaporedno številko, osebno ime kandidata, številka osebnega lista, ocenjevalna obdobja, učni predmeti in ocene, splošni učni uspeh ob koncu pouka, splošni učni uspeh ob koncu šolskega leta, izostanki – opravičeni, neopravičeni.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo ročno na obrazcih ali pa elektronsko (v redovalnici). Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z evidencami iz istega sklopa, njeni podatki so povzeti v evidenci št. 3.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca izdanih dokumentov o končanem izobraževanju

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05), 42. člena Zakona o gimnazijah (UL RS, št. 12/96 in 59/01 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) in 7.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje izobraževanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime kandidata, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o izdanih spričevalih.
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki iz te evidence so povzeti v evidenci št. 3 iz tega sklopa.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): 17. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (ZPVI) (Ur. l. RS, 73/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kandidati za vpis v šolo
 • Namen obdelave osebnih podatkov: za izvajanje postopka vpisa v šolo - ugotavljanje izpolnjevanja vpisnih pogojev oseb, ki so si predhodno izobrazbo pridobili v tujini
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, spol, državljanstvo, podatki o listini: ime listine o izobraževanju, na podlagi katere je bila izdana odločba, država izdaje listine o izobraževanju ter ime ustanove, ki je izdala listino, podatke o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje, osebno ime osebe, pooblaščene za vodenje postopka priznavanja izobraževanja
 • Uporabniki zbirke: pristojno ministrstvo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko ali ročno pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo v zaklenjenih omarah, v pisarni v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta evidenca je povezana z evidencami kandiatov prijavljenih za vpis in vpisanimi v šolo ter povzeta v osebnih listih dijakov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca pristopnikov staršev/zakonitih zastopnikov dijakov GIMNAZIJE CELJE - CENTER k Šolskemu skladu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Na podlagi 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, UL RS, št. 98/05-UPB4)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši/zakoniti zastopniki dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zbiranje nadstandardnih prispevkov
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime priimek, naslov stalnega bivališča starša/zastopnika; ime, priimek,razred, oddelek dijaka
 • Uporabniki zbirke: Ni
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke obdeluje elektronsko pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpise dokumentov distribuira Pošta Slovenije
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra).
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci upravljalca, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - Zavod RS za zaposlovanje, - Ministrstvo za šolstvo in šport, - Ministrstvo za finance - Statistični urad RS, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, ki vodijo kadrovske evidence. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): ni
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca o stroških dela

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja in zdravstvenega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna št., kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, izobrazba, invalidnost, dopolnilno delo, drugi delodajalec, št. TRR, podatki o plačah in nadomestilih plač (plača za tekoči mesec, zaostala izplačila, izredno izplačilo, neto plač,podatki o drugih stroških dela (prevoz, regres za LD, jubilejna nagrada, prehrana, prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca, v breme zavarovanca).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje - Center, ZPIZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca o izrabi delovnega časa

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela socialne varnosti (UL RS, št. 40/06)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: število ur, delovne ure, nadurno delo, neopravljene ure, ure nadomestila.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, socialnega zavarovanja iz zdravstvenega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna št., kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, izobrazba, invalidnost, dopolnilno delo, drugi delodajalec, št. TRR, podatki o plačah in nadomestilih plač (plača za tekoči mesec, zaostala izplačila, izredno izplačilo, neto plač,podatki o drugih stroških dela (prevoz, regres za LD, jubilejna nagrada, prehrana, prost. pok. zavarovanje, solidarnostna pomoč, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca, v breme zavarovanca).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje - Center, ZPIZ, ZZZS, Zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za šolstvo in šport, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki, zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, davčna št., kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno bivališče, izobrazba, invalidnost, dopolnilno delo, drugi delodajalec, št. TRR, podatki o plačah in nadomestilih plač (plača za tekoči mesec, zaostala izplačila, izredno izplačilo, neto plač,podatki o drugih stroških dela (prevoz, regres za LD, jubilejna nagrada, prehrana, prost. pok. zavarovanje, solidarnostna pomoč, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela), podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca, v breme zavarovanca).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje - Center, pooblaščeni zdravnik Gimnazije Celje - Center, ZPIZ – v primeru napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

17. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, dijaki in študenti na delovni praksi in počitniškem delu delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, izvajalci usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 8604) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu pred požarom (UL RS, št. 71/93, 87/01, 110/02)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev s področja varnosti pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge; opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oziroma nalog; podatki o morebitni izvedbi dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznama oseb, ki so vodile usposabljanja in preizkuse znanja (navedba imena in priimka, strokovne izobrazbe in funkcije, oziroma dela oziroma naloge, ki jih ta oseba poklicno opravlja); zapisnik o preizkusih znanja delavcev (navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna izobrazbe, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in testno ter morebitno drugo gradivo).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje - Center, usposabljanja, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Podjemna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki, pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o avtorskem delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev po podjemnih pogodbah.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt, posel - predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

20. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS, št. 56/99 in 64/01)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodb pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra) podatki o poškodovanem delavcu (delo, ki ga opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat), narava poškodbe (poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna), podlaga zavarovanja , podatki o poškodbi pri delu (kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo), koliko oseb se je skupaj poškodovalo (koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

21. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 63/04, 72/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o zavarovancu: a) ime in priimek, b) enotna matična številka občana, c) spol, d) datum rojstva, e) stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), f) poklic, g) šolska izobrazba, h) podlaga zavarovanja, i) sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); - datum priznanja pravice - datum začetka uveljavljanja pravice - vrsta pravice, ki se uveljavlja - datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v računovodstvu šole, dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

22. 22. Evidence videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, delavci, dijaki ter starši dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov in zaposlenih ter premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 2-dnevno brisanje
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 94/07)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika) brez generalij
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: V času obstoja se posnetki hranijo v zaklenjeni omari v tajništvu šole, monitor v pisarni pa je dostopen samo pooblaščenim osebam
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

23. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov, zaposlenih in premoženja zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek posameznika, ki ni delavec zavoda - obiskani delavec zavoda - čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v tajništvu šole. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

24. Evidenca soglasij staršev za vodenje evidenc zbirke

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 94/07), 14. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji, 42. člen Zakona o Gimnazijah (Ur. l. RS, št. 12/1996 in 59/2001)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, starši
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje staršev, svetovanje
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, datum, kraj, občina in država rojstva dijaka, naslov stalnega prebivališča: kraj, ulica, pošta; tel. doma, oče (ime in priimek, telefon, zaposlitev), mati (ime in priimek, telefon, zaposlitev), štipendija
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Gimnazije Celje – Center, in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 86/04) oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dokumenti se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni, v okviru tekočega arhiva dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca vpisanih dijakov, evidenca dijakov, ki jih obravnava šolska svetovalna služba.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

25. Evidenca dijakov, naročenih na šolsko prehrano

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 3/13)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, naročeni na šolsko prehrano
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje naročanja, priprave in obračunavanja prehrane
 • Rok hrambe (neobvezno): Čas šolanja
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, razred, vrsta malice, kosilo po dnevih v tednu
 • Uporabniki zbirke: Koordinatorica šolske prehrane, vodja kuhinje, računovodkinja
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop zavarovan z geslom. Izpisi dokumentov se hranijo pri koordinatorici šolske prehrane v zaklenjeni omari.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Je povezana z mesečno evidenco obračunanih stroškov za malico oz. kosilo dijakom, namenjeno računovodstu.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

26. Evidenca članov Sveta staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Starši dijakov, ki so člani Sveta staršev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje članov Sveta staršev o sejah in seznanjanje z gradivom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas članstva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefonska številka (domača, službena, mobilna), elektronski naslov, naslov prebivališča
 • Uporabniki zbirke: Poslovna sekretarka, administratorka, predsednica Sveta staršev
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v zaklenjeni omari v tajništvu šole, računalniški dostop pa je varovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

27. Evidenca članov Sveta šole

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04, 94/07)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Predstavniki staršev, ministrstva, delavcev in dijakov
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Obveščanje članov Sveta šole o sejah in seznanjanje z gradivom
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas članstva
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefonska številka (domača, službena, mobilna), elektronski naslov, naslov prebivališča
 • Uporabniki zbirke: Poslovna sekretarka, administratorka, predsednica Sveta šole
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v zaklenjeni omari v tajništvu šole, računalniški dostop pa je varovan z geslom.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam