Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EFAFLEX INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA
Sedež ali naslov: DEVOVA ULICA 5
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 0005460743
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejenje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki- Ime in priimek, EMŠO, DŠ, država rojstva, državljanstvo, stalno in začasno bivališče, število otrok; podatki o ozobrazbi- poklic, izobrazba; podatki o delu- kraj dela, delovno mesto, delovni čas, število dno porabljanega/preostalega dopusta, število dni izrednega dopusta, število dni bolniške odsotnosti, narava izhoda med delovnim časom (službeni/privatni); podatki o delovnem mestu - kraj, naziv, datum nastopa dela, datum prenehanja; podatki o zdravstveni zmožnosti - datum zdravniškega pregleda, ugotovitve; podatki o varnosti in zdravju pri delu - datum izpita o varstvu pri delu
 • Uporabniki zbirke: Poslovni sekratar,direktor, vodja oddelka, zunanji pogodbeni obdelovalec
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Določeno v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti pri poškodbah pri delu
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki: ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno in začasno bivališče, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljanost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; podatki o poškodovanem delavcu: a). delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, b). koliko ur je delal tistega dne, c). ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, d). narava poškodbe, e). poškodovani del telesa, g). kdaj in kje se je pripetila nesreča pri delu f). vzrok nesreče, e). podatki o uporabi ustreznih varnostnih ukrepov
 • Uporabniki zbirke: Poslovni sekretar, direktor, vodja oddelka
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Določeno v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni in bivši zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejenje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, Finančno planiranje poslovanja
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki - ime in priimek, EMŠO, DŠ, kraj rojstva, datum rojstva, stalno in zašasno bivališče, kraj dela, poklic, izobrazba, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehamja delovnega razmerja; podatki o delovnem času - možno število ur, skupaj opravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme podjetja, neopravljene ure z nadomestilom plača v breme drugih; podatki o plači - izplačane plače, izplačane stimulacije, udeležba v razširjenem dobičku, plačani davki, prispevki in nadomestila plač, odpravnine, jubilejne nagrade, regres.
 • Uporabniki zbirke: Finančno-računovodski referent, zunanji pogodbeni obdelovalec za področje obračuna plač, direktor, vodja oddelka, finančni kontroler
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kot določeno v internem pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca kandidatov za zaposlitev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe odločanja o novem zaposlovanju
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osnovni podatki - ime in priimek, datum rojstva, stopnja in smer izobrazbe, poklic, naslov bivališča, telefonska številka (domača, službena , mobilna), elektronski naslov; delovna zgodovina - organizacija, delovne naloge, trajanje, razlogi za menjavo zaposlitve, dodatno izobraževanje, dosedanji karierni uspehi (samoocena), bistvene prednosti (samoocena), zdravstveno stanje (samoocena), kadilec/nekadilec, ukvarjanje s športom, podatki o solastništvu podjetij (ni nujno), osebna pričakovanja v zvezi z delom (vse navedene podatke sporoči kandidat v kadrovskam vprašalniku), rezultati psihološkega testiranja
 • Uporabniki zbirke: vodja oddelka, direktor
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Skladno z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ne
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam