Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG
dekorativna slika

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
Sedež ali naslov: Dečkova cesta 60
Poštna številka: 3000
Kraj: Celje
Matična številka: 5082633000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka osebnih podatkov o kadrovski evidenci

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Ur. list SFRJ št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 65/00 - ZZPPZ, 7. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, zaposleni na IV. osnovni šoli Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, dekliški priimek; spol; datum, kraj in država rojstva; prebivališče, državljanstvo; zakonski stan; davčna številka, enotna matična številka občamna; telefon; podatki o osebni izkaznici; podatki o delovni knjižici; delovno mesto; poklic; šolska izobrazba, vrsta in stopnja končane šole, strokovni izpit, napredovanja v plačilni razred in naziv, funkcionalna znanja; delovni čas; zdravniški pregled; invalidnost; datum vstopa v delovno organizacijo, delovna doba; podatki o sorodnikih, če so zavarovani po osebi, ki je zaposlena na IV. osnovni šoli Celje, zavarovalna doba; razlog prenehanja delovnega razmerja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje Pooblaščeni delavci Ministrstva RS za šolstvo in šport Pooblaščeni delavci JZ Desetka, finančno-računovodske in svetovalne storitve za zavode Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu šole; izven delovnega časa je dostop v tajništvo zaklenjen; do podatkov, hranjenih v računalniku, je dostop kodiran.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka osebnih podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših oziroma skrbnikih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli, UL RS 12/1996
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v IV. osnovno šolo Celje Starši, skrbniki, rejniki učencev IV. osnovne šole Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo uporabljati in objavljati osebni podatki tako, da identite učencev ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu: ime, priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z njim, podatki o napredovanju učenca. Podatki o starših, rejnikih, skrbnikih: ime, priimek, naslov, telefonska številka (doma in v službi), na katero je možno posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli Podatki o zaposlitvi staršev v primerih neizpolnjevanja finančnih obveznosti
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o vastvu osebnih podatkov
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah pri ravnateljici, pomočnici ravnateljice in socialni delavki.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebni podatki : ime, priimek, EMŠO, davčna številka, poklic, šolska izobrazba, strkovna izobrazba, strokovna usposobljenost. delovno mesto, delovni čas (število ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra) 2. Podatki o delovnem času: možno število ur - poln ali krajši delovni čas, skupaj opravljene ure (dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače organizacije (letni dopust, počitek ob praznikih, ure odsotnosti z dela z nadomestilom plače; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih; neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje (ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa zaradi starševskega dopusta); neopravljene ure brez nadomestila plače; ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa; 3. Podatki o plačah: izplačane plače, neto plače, nadomestila neto plače v breme organizacije (za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila); nadomestila neto plač v breme drugih; drugi prejemki delavca ( solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, odpravnine, regres, drugo); 4. Delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: število ur dela, za katere se šteje zavaro. doba s povečanjem. število ur dela, za katera se šteje zavar. doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca, odstotek povečanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblsščeni delavci IV. osnovne šole Celje Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje (računovodja in knjigovodja plač) v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu šole Kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih računalniško
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika. 14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke: tajnica JZ IV. osnovna šola Celje in pooblaščena delavca na JZ Desetka Celje (računovodkinja in knjigovodja plač)
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (UL RS 40/2006)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so se poškodovali pri delu
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Omejitev ni.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Osebni podatki (ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče, naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), 2. Podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; 3. Podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, doba dneva), kje se je pripetila (na del. mestu, na poti, službenem potovanju, ...) ,
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje (računovodja in knjigovodja plač v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS 86/04)
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni ognjevarni omari, kodiran dostop v bazo podatkov v računalniku. Podatki se hranijo v osebnih mapah zaposlenih v zaklenjeni omari v
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na odročju dela, UL SFRJ 17/90, UL RS - stari 10/91, RS I 17/91, 13/93, 66/93, 65/00 - ZZPPZ Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, UL RS 40 /2006
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: 1. Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti 2. delavci, kateroh delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: 1. Podatki o zavarovancu (ime in priimek, EMŠO, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni); 2. Datum priznanja pravice 3. Datum začetka uveljavljanja pravice 4. Vrsta pravice, ki se uveljavlja 5. Datum prenehanja pravice
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje, Pooblaščeni delavci JZ Desetka Celje (računovodja in knjigovodja plač) Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so hranjeni v osebni mapi zaposlenega v zaklenjeni ognjevarni omari v tajništvu zavoda Dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku, je zavarovan s kodo Dostop v zgradbo ja izven delovnega časa zavarovan z alarmom
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli, 95. člen ZVOP, 26. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v IV. osnovno šolo Celje, njihovi starši in skrbniki oz. rejniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz (osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu - ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rosjtva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z njim. Podatki o starših - ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli. Podatki o napredovanju učenca Družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pmoči, strokovna mnenja drugih institucij (center za socialno delo, zdravstveni dom, svetovalni center, ...)
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje (socialna delavka, pomočnica ravnateljice - pedagoginja, ravnateljica, člani učiteljskega zbora, mobilna specialna pedagoginja, logopedinja), pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z ZVOP
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah pri strokovnih delavcih (socialna delavka, pomočnnica ravnateljice, ravnateljica, razredniki).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo teh podatkov
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZOŠ, 95. člen ZVOP, 26. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, vpisani v IV. osnovno šolo Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz ( osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna)
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu - ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem. Podatki o starših - ime, priimek, naslov prebivališča. Podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci osnovne šole (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, socialna delavka, razredniki in drugi učitelji, tajnica), pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v ognjevarni zaklenjeni omari v pisarni pomočnice ravnateljice.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZOŠ, 95. člen ZVOP, 26. člen Osebni podatki se zbirajo v soglasju s starši oziroma skrbniki učencev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v IV. osnovno šolo Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz (osebni podatki se smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna).
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu - ime, priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z njim Podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci osnovne šole (učitelji razrednega pouka, učitelji športne vzgoje, razredniki, ravnateljica), pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, drugi uporabniki v skladu z ZVOP.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v kabinetu učiteljev športne vzgoje. Kabinet je zaklenjen.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo teh podatkov.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca videonadzora

 • Pravna podlaga (neobvezno): 74., 75. in 77. člen ZVOP (UL RS 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni na IV. osnovni šoli Celje, učenci IV. osnovne šole Celje in njihovi starši ter skrbniki, obiskovalci, izvajalci del in storitev, varnostniki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje učencev, zaposlenih in premoženja IV. osnovne šole Celje
 • Rok hrambe (neobvezno): Videoposnetki se, če ni zaznanih posebnosti, tekoče presnemavajo vsakih 8 dni in se ne hranijo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Videoposnetek posameznika ČAs vstopa v zgradbo IV. osnovne šole Celje in čas izstopa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, npr. policija.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, računalnikar, predstavniki Prosignala, delavci, ki jim to dovolijo pooblaščeni delavci zaradi razjasnitve škodnega dogodka ali morebitnega kaznivega dejanja, in pooblaščene uradne osebe policije). Podatki se hranijo na računalniku v zaklenjenem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo podatka.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP, UL RS 86/2004
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci IV: osnovne šole Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje učencev, zaposlenih in premoženja IV. osnovne šole Celje
 • Rok hrambe (neobvezno): eno leto (do konca šolskega leta)
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, čas prihoda, razlog vstopa (oseba, h kateri je obiskovalec namenjen), čas odhoda
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni pomočnice ravnateljice
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca pregledovanja posnetkov videonadzornega sistema

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP, 24. člen - 1. odstavek, 5. točka
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci IV. osnovne šole, učenci IV. osnovne šole in njihovi staršđi ter zastopniki, obiskovalci IV. osnovne šole Celje, izvajalci storitev, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje učencev, zaposlenih in premoženja IV. osnovne šole Celje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: videoposnetek posameznika, čas vstopa v zgradbo, čas izstopa
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje Drugi uporabniki v skladu z ZVOP, npr. policija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci (ravnateljica, pomočnica, računalniikar, predstavniki Prosignala, policija).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Nimamo podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca posredovanja videoposnetkov drugim uporabnikom

 • Pravna podlaga (neobvezno): ZVOP, 22. člen, 3. odstavek
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni na IV. osnovni šoli Celje, učenci IV. osnovne šole Celje in njihovi starši ter zastopniki, obiskovalci, izvajalci storitev, dobavitelji
 • Namen obdelave osebnih podatkov: varovanje učencev, zaposlenih in premoženja IV: osnovne šole Celje
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: posnetek, ki je bil posredovan; datum in čas posredovanja posnetka; oseba oz. institucija, ki so ji bili posnetki posredovani; medij, na katerem je bil posnetek posredovan; pravna podlaga za posredovanje
 • Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje, drugi uporabniki v skladu z ZVOP, npr. policija
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: evidenca se hrani v zaklenjeni omari v pisarni ravnateljice
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): nimamo podatka
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca plačil staršev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši učencev, vpisanih na IV. osnovno šolo Celje
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje mesečnih plačil.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki iz evidence se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - višina plačil staršev, - mesečna plačila staršev
 • Uporabniki zbirke: Delavci IV. osnovne šole Celje, ki so za uporabo pooblaščeni z zakonom.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Nosilci podatkov so v varovanih in zaklenjenih prostorih, dostop je zaščiten z geslom, podatki v papirni obliki so v zaklenjenih prostorih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca podatkov o učencih, prijavljenih na šolsko prehrano

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o šolski prehrani
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Učenci, vpisani v IV. osnovno šolo Celje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje Zakona o šolski prehrani in za zaračunavanje stroškov šolske prehrane staršem. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki smejo uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o učencu, prijavljenem na šolsko prehrano - ime in priimek, naslov, EMŠO, razred in oddelek, ime, priimek in naslov staršev, vrsta naročenih obrokov, število in datum prevzetih ter odjavljenih obrokov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci IV. osnovne šole Celje (poslovna sekretarka, svetovalna delavka).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenih omarah pri strokovnih delavcih oz. na z geslom zavarovanih nosilcih.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): /
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam