Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE
Sedež ali naslov: BIZELJSKA CESTA 45
Poštna številka: 8250
Kraj: BREŽICE
Matična številka: 1458558000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00 in 86/04-ZVSI), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne delavke v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca vpisanih ter evidenca vpisanih po letnikih, oddelkih in skupinah v redovalnicah

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 12/96,044/00 in 86/04-ZVSI), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva pristojnega za srednje šolstvo; za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - spol - datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - predhodno pridobljena izobrazba
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne delavke v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Osebni list dijaka

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l., št. 12/96,044/00 in 86/04 – ZVSI), 79. člen Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. , št. 96/99 in 108/99)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04) .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka, - spol, - datum, kraj, občina in država rojstva, - matična knjiga, - številka osebnega lista, - datum vpisa, - datum izstopa, - predhodno pridobljena izobrazba, - podatki so splošnem učnem uspehu, - podatki o opravljenih izpitih, - podatki o obveznih izbirnih vsebinah / interesnih dejavnostih / praktičnem izobraževanju pri delodajalcu, - pohvale, nagrade, priznanja, - podatki o napredovanju, - podatki o dokončanju šole.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne delavke v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Matična knjiga

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l., št. 12/96,044/00 in 86/04 – ZVSI), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04) .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek dijaka - datum rojstva - številka osebnega lista - datum vpisa - datum izstopa - podatki o dokončanju šole
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne delavke v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca obravnav

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ( Ur. l. RS, št. 12/96, 59/01), 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. l. RS , št. 86/04), 6. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki potrebujejo pomoč in svetovanje.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Pomoč in svetovanje dijakom, ki to potrebujejo, za potrebe ETrŠ Brežice in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Od pridobitve soglasja do preklica oziroma prenehanja potrebe po pomoči ali
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena izobrazba ter družinska in socialna anamneza, razvojna anamneza, diagnostični postopki, postopki strokovne pomoči, strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne službe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poklicni maturi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in 108/99) ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo na ETrŠ Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje poklicne mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja, za potrebe Ekonomske in trgovske šole Brežice in pristojnega ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podevidenca zapisnikov šolske komisije za PM je zbirka vseh zapisnikov te komisije. Podevidenca zapisnikov o poklicni maturi vsebuje: ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in pridobljena izobrazba kandidata; podatki o poteku pisnega oziroma ustnega dela izpita, poročilo o uspehu pri seminarskih nalogah in splošnem uspehu pri PM. Podevidenca poročila o poklicni maturi obsega seznam vseh kandidatov, prijavljenih k PM in seznam kandidatov, ki so opravljali PM, splošne podatke o izpitnih rezultatih pri posameznih predmetih in splošnem uspehu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci ETrŠ Brežice, pooblaščeni delavci MŠŠ, RICa in VPISa.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki elektronsko obdeluje pooblaščena oseba. Dostop je zavarovan z geslom. Izpisi se hranijo v zaklenjeni omari v pisarni ravnatelja in tajnika ŠMK. Prenos podatkov poteka po elektronskih komunikacijskih medijih s kriptografsko zaščito.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezave.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Zapisniki o izpitih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ( Ur. l., št. 12/96,044/00 in 86/04 – ZVSI), 79. člen
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, za potrebe statističnih analiz – identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno v skladu s posebnimi predpisi.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - stalno in začasno bivališče - potek izpita - dosežena ocena
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne delavke v skladu s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. Redovalnica in dnevnik.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/96 in 59/01). 9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04). 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in 108/99) ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Dijaki vpisani v ETrŠ Brežice
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževalnega procesa. Za potrebe ETrŠ Brežice in ministrstva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno oz. začasno bivališče, prej pridobljeno izobrazbo ter podatke o splošnem učnem uspehu, opravljenih izpitih, napredovanju, in dokončanju izobraževanja; vodi se za vsakega vpisanega dijaka od vpisa v izobraževanje pa do končanja izobraževanja oz. do izpisa in sicer po oddelkih, letnikih oz. skupinah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zbornici. Trajno so arhivirani v šolskem arhivu dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o dijakih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. Evidenca o odraslih, ki se izobražujejo in evidenca odraslih, ki opravljajo izpite

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS št. 12/96) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na ETrŠ Brežice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje postopka vpisa v šolo. Za potrebe ETrŠ Brežice in ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo. Za potrebe statističnih analiz – identiteta dijaka ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče (stalno in začasno) in predhodno pridobljena izobrazba kandidata, ki se prijavi za vpis v šolo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v pisarni svetovalne službe. Trajno so arhivirani v šolskem arhivu dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. Evidenca o zaposlenih delavcih.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in (Ur.l. RS št. 12/96), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ur.l. RS št. 86/04) in 6. člen Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS 96/99 in 108/99) ).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na ETrŠ Brežice.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za spremljanje izobraževalnega procesa. Za potrebe evidence arhiva.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zaposlenem: ime, priimek, dekliški priimek, datum, kraj, občina in država rojstva, EMŠO, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, domača telefonska številka, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, napredovanja, podatki o strokovnem spopolnjevanju, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, pogodbeno delo, invalid ali upokojenec, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, podatki o družinskih članih, zavarovanih po zaposlenih, podatki o predhodnih zaposlitvah.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke ročno obdeluje pooblaščena oseba. Hranijo se v zaklenjenih omarah v tajništvu šole. Trajno so arhivirani v šolskem arhivu dokumentov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Evidenca je povezana z drugimi evidencami iz istega sklopa evidenc o zaposlenih.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (ur.l. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra), - podatki o delovnem času: možno število ur ( s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure ustavitve zaradi stavke, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme šole: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme šole, drugo, neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, - podatki o plačah: izplačane plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, neto plače za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo plače v breme šole za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestila plače v breme drugih, prejemki delavca za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu in računovodstvu šole, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000) Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. 100/05)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač oz. nadomestil plač.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, narava zavarovanja, - podatki o poškodbi na delu: kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, ura, kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je poškodovalo, koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveno ustanovo, ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu in računovodstvu šole, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. 42/2002) Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Ur.l. 18/91, 53/92, 34/93, 18/94, 59/94, 87/97, 3/98, 39/99, 59/99, 67/2000) Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ur.l. 104/05) Zakon o zdravstvenem
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci invalidi dela, ki uveljavljajo v šoli pravice iz preostale delovne zmožnosti. Delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavarovancu: Ime in priimek, enotna matična številka občana, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in naslov (kraj, občina), poklic, šolska izobrazba, podlaga zavarovanja, sektor, datum priznanja pravice, datum začetka uveljavljanja pravice, vrsta pravice, ki se uveljavlja, datum prenehanja pravice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice, pooblaščeni delavci ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l., št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatke elektronsko ali ročno obdeluje pooblaščena oseba, ki ima dostop do baze podatkov, vodenih v računalniku, zavarovan z geslom. Dokumenti se hranijo v mapah v zaklenjenih omarah v tajništvu in računovodstvu šole, v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezav.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. Evidenca vstopov in izstopov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje dijakov in zaposlenih ter premoženje zavoda
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04) .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek posameznika, ki ni delavec zavoda; obiskani delavec zavoda, čas prihoda in odhoda obiskovalca
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice .
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v tajništvu zavoda.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Predlog za pridobitev statusa dijaka s prilagojenimi šolskimi obveznostmi

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS št. 86/04).
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek dijaka; datum rojstva; program, oddelek;podatek o dejavnosti, s katero se dijak ukvarja; doseženi rezultati; soglasje staršev z dodelitvijo statusa; priporočilo organizacije v okviru katere dijak deluje; mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora.
 • Uporabniki zbirke: /
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca za subvencionirano prehrano dijakom

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane dijakom in vajencem v srednji šoli
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani dijaki
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe šole, ministrstva, pristojnega za srednje šolstvo, za potrebe statističnih analiz. Identiteta vpisanega ne sme biti razvidna.
 • Rok hrambe (neobvezno): 1 leto.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 86/04) .
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o vlagatelju in dijaku (ime in priimek vlagatelja, naslov; podatki o dijaku: ime in priimek,datum, kraj, naslov, izobraževalni program, oddelek), - podatki o družinski članih (ime in priimek, družinsko razmerje, leto rojstva, status, zavezanec za dohodnino), - podatki o dohodkih družine ( podatek o otroškem dodatku, podatek o štipendiji, podatek o preživnini, pokojnine in nadomestila iz ZPIZ in tujine, druge oblike socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu), - posebni primeri družinskih ali osebnostnih stanj, - soglasje o dovoljenju za zbiranje podatkov.
 • Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske in trgovske šole Brežice (razrednik, šolska svetovalna delavka, vodstvo šole), - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport, - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvo osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v pisarni svetovalne delavke.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04).
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam