Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BLAGO-MIX D.O.O.
Sedež ali naslov: POD HRUŠEVCO 48C
Poštna številka: 1360
Kraj: VRHNIKA
Matična številka: 5371651000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kupcev

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci trgovskega blaga in storitev podjetja BLAGO-MIX D.O.O.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, izstavljanje računov, knjiženje računov, izterjava neplačanih računov.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10 let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, davčna številka.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba podjetja BLAGO-MIX D.O.O., računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, pooblaščeni odvetnik.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v omari in v računalniškem sistemu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca izplačil fizičnim osebam (najemnina)

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno): 10. let
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, naslov, ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, davčna številka, osebni račun pri banki.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščena oseba podjetja BLAGO-MIX D.O.O., računovodski servis v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, DURS Ljubljana.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostor, v katerem se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa. Zbirka osebnih podatkov se nahaja v omari in v računalniškem sistemu.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca videoposnetkov

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, poslovni parterji, delavci, ki vstopajo in iztopajo v poslovne prostore.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Varovanje zaposlenih in premoženje družbe.
 • Rok hrambe (neobvezno): En mesec po nastanku nato se brišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve pravic posameznikov iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci družbe.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v računalniškem sistemu družbe, monitor je nameščen v pisarni direktorja, dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 20.09.2006.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št.17/90. Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/ln št.17/91, RS št. 13/03 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 7 člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic pasameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče: Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec družbe Blago mix d.o.o. in računovodski servis.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v osebni mapi v zaklenjeni omari v poslovnem prostor podjetja Blago mix d.o.o.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. evidenca o plači zaposlenih delavcev

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, Ur. l. RS-stari, št. 10/91, RS/l 17/91, RS, št. 13/93 in 66/93 ter 65/00-ZZPPZ), 12. člen.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebni podatki: ime in priimek, naslov, enotna matična številka občana, davčna številka, stokovna usposobljenost, davčna izpostava, osebni račun, zavarovalna doba, datum nastopa; Podatki o delovnem času:število opravljenih delovnih ur s polnim ali krajšim delovnim časom, ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti za nadomestilom plače, ure za stokovo izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje, ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta, ure skrajšanega delovnega časa. Podatki o plačah: izplačane plače za delo s ponim ali krajšim delovnim časom, plače iz dobička, neto plače za delo s polnim delovnim časom, nadomestilo neto plače v breme organizacije za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila, nadomestilo neto plače v breme drugih, neto plače iz dobička, prejemki za solidarnostne pomoči, odpravnine, jubilejne, nagrade, regres, drugo.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavec družbe Blago mix d.o.o. in računovodski servis, DURS, ZPIZ, ZZZS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo v registru v zaklenjeni omari v poslovnem prostoru podjetja Blago mix d.o.o. Podatki v računovodskem servisu se hranijo v računalniku.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam