Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Ni navedeno
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča): Dantejeva 2
Naziv ali firma: Riba, ribištvo na morju, d.o.o. Izola
Sedež ali naslov:
Poštna številka: 6310
Kraj: Izola
Matična številka: 5540542
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Zbirka o zdravstvenem stanju zaposlenih - invalidi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Riba d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje prijave podatkov pristojnim organom kot to določajo zakonske zahteve - posredovanje podatkov Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov - za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, evidenčna številka, delovno mesto, vrsta invalidnosti, opis priznanih omejitev, vzrok nastanka invalidnosti, % telesne okvare, opis telesne okvare, datum nastanka, datum in številka sklepa
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njihni zaposlenih. - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 05.01.2006 potrdil direktor družbe Riba d.o.o. Izola
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Zbirka preiskusov znanja - VZD

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Riba d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje usposabljanja zaposlenih v skladu z zakonodajo - Zakon o varstvu in zdravju pri delu. - za druge uradne namene in za uveljavljanje pravic in dolžnosti posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, evidenčna številka, naslov stalnega bivališča, status
 • Uporabniki zbirke: Inšpektorat RS za delo
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njihni zaposlenih. - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 05.01.2006 potrdil direktor družbe Riba d.o.o. Izola
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Zbirka poškodb pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Riba d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje prijave poškodbe pri delu pristojnemu organu, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - podatki o poškodovancu (priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, stalno prebivališče, zakonski stan, poklic, šolska izobrazba, ustreznost šolske izobrazbe, čas in količina opravljanja dela pred poškodbo, zavarovanost delovnega mesta, uporaba zaščitnih sredstev) - podatki o poškodbi - podatki o neposredni vodji (priimek in ime, naslov stalnega prebivališča) - podatki o očividcu (priimek in ime, naslov stalnega prebivališča) - poročilo zdravnika (priimek, ime in šifra zdravnika, diagnoza poškodbe)
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Inšpekorat RS za delo - Pooblaščena zavarovalnica - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njihni zaposlenih. - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 05.01.2006 potrdil direktor družbe Riba d.o.o. Izola
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Zbirka kreditov in sodnih prepovedi

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Riba d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - za izvajanje odtegljajev administrativne, upravno izplačane prepovedi in sodnih izvršb - za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, številka kredita, znesek mesečnega obroka
 • Uporabniki zbirke: - kreditodajalec - pristojni organ - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njihni zaposlenih. - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 05.01.2006 potrdil direktor družbe Riba d.o.o. Izola
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Zbirka bolniške odsotnosti iz dela

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Riba d.o.o.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: - Za potrebe obračuna plač, za izdelavo letnega plana proizvodnje in preventivne ukrepe - skrb za zaposlene - Za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek in ime, evidenčna številka, število ur bolniške odsotnosti z dela v breme delodajalca, število ur bolniške odsotnosti z dela v breme ZZZS, št. dni dopusta
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - Pooblaščena zavarovalnica - Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njihni zaposlenih. - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 05.01.2006 potrdil direktor družbe Riba d.o.o. Izola
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Zbirka o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi Riba d.o.o. Izola
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična poročila, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katere se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: - priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, evidenčna številka, transakcijski račun - ime očeta, priimek ob rojstvu, spol, stan, državljanjstvo, telefonska številka, delovna doba, delovno razmerje, delovno mesto, oddelek, tarifni razred, družinski člani (sorodstveno razmerje, ime, priimek, datum rojstva, EMŠO, spol, državljanstvo), podatek o statusu tujca, izobrazba delavca (poklic, šola, stopnja šolske izobrazbe, stopnja strokovne usposobljenosti, stopnja strokovne izobrazbe, pridobljena znanja in usposabljanja), zdravstveno stanje (invalidnost in zdravniški pregledi).
 • Uporabniki zbirke: - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - Pooblaščena banka zaposlenega - DURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: - prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih - zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno - v knjigah in personalnih mapah, se hrani v kovinskih ognjevarnih omarah. Dostop do podatkov imajo le pooblaščene osebe. Podatki, ki se obdelujejo računalniško so zavarovani z ustrezno sistemsko in aplikativno programsko opremo. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 05.01.2006 potrdil direktor družbe Riba d.o.o. Izola
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam