Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: BIG BANG, trgovina in storitve d.o.o.
Sedež ali naslov: ŠMARTINSKA CESTA 152
Poštna številka: 1000
Kraj: LJUBLJANA
Matična številka: 5464943000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, študenti, dijaki na praksi
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje prisotnosti in odsotnosti zaposlenih, evidentiranje opravljenih ur zaposlenih, evidenca delovnega časa.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, matična številka zaposlenega, podatki o številu opravljenih ur, podatki o prisotnosti, odsotnosti, opravljenih ur v času nadurnega dela, neopravljenih ur, podatki o letnih in izrednih dopustih, podatki o urah v breme, številka kartice za registracijo delovnega časa.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, vodstvo, pooblaščeni skrbniki evidence za registracijo delovnega časa, zaposleni v finančno računovodski službi, zaposleni v pravni službi, pogodbeni obdelovalci.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Evidenca o izrabi delovnega časa je dostopna z vpisom uporabniškega imena in gesla (vsak zaposleni ima svoje uporabniško ime in geslo).
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. Evidenca o zaposlenih vključenih v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: ZPIZ-2) in osebna privolitev
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Namen obdelave je vključenost zaposlenih v pokojninski načrt za dodatno pokojninsko zavarovanje in izdelava zavarovalnih polic za zaposlene, ki pristopijo k pokojninskemu načrtu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: • ime in priimek zaposlenega, • datum rojstva zaposlenega, • naslov zaposlenega, • elektronski naslov zaposlenega, • davčna številka zaposlenega, • EMŠO številka zaposlenega, • telefonska številka zaposlenega, • državljanstvo zaposlenega in • delovna doba zaposlenega pri upravljavcu
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, zaposleni v pravni službi, zaposleni v finančno računovodski službi upravljavca in pogodbeni obdelovalci (pokojninske družbe).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v finančno računovodski službi. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. Evidenca o zaposlenih delavcih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Priimek, ime, davčna številka, matična številka zaposlenega, EMŠO, Spol, ulica stalnega bivališča, pošta stalnega bivališča, kraj stalnega bivališča, občina stalnega bivališča, država, državljanstvo, datum rojstva, družinski člani, datum rojstva družinskih članov, člani, za katere delavec uveljavlja olajšave (priimek in ime, sorodstveno razmerje, EMŠO), datum vstopa, datum izstopa, status zaposlitve, vrsta delovnega razmerja, šolska izobrazbe, šifra poklica, naziv poklica, poklic,ki ga opravlja, stopnja strokovne usposobljenosti, pogodba, delovno mesto, tarifni razred, organizacijska enota, plačilni razred, stroškovno mesto, osnovna bruto plača, kategorija zaposlenega, tip zaposlitve, delovna doba pred vstopom, skupna delovna doba, minulo delo, podatki o delovnem dovoljenju (vrsta, datum izdaje, datum izteka, številka delovnega dovoljenja, organ, ki ga je izdal), številka TRR-ja in naziv banke, število dni letnega dopusta, trajanje pripravništva ali poskusne dobe, vrsta invalidnosti, datum in številka odločbe o invalidnosti, kategorija invalidnosti, čas nastanka invalidnosti, registracijska številka zavezanca, delovnik, zgodovina sprememb razporeditev delavca.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovski sektor, vodstva, finančno - računovodski sektor, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi in v arhivu. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Dostop do baz podatkov imajo samo pooblaščeni zaposleni.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. Evidenca podatkov o reklamacijskih zahtevkih strank

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu potrošnikov in osebna privolitev stranke.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke in pogodbeni obdelovalec.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Reševanje reklamacijskih zahtevkov strank in obveščanje strank o statusih njihovih reklamacij.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek stranke, naslov, kraj, občina, poštna številka, telefonska številka, elektronski naslov, številka računa nakupa, številka reklamacijskega zapisnika, vrsta reklamacijskega blaga, vrsta reklamacije, številka komitenta/stranke.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo natisnjeni na reklamacijskih zapisnikih v zaklenjenih omarah na sedežu podjetja in na lokacijah organizacijskih enot maloprodajnih poslovalnic. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

5. Evidenca strank podjetja

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci in dobavitelji blaga in storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek stranke, stalno/začasno prebivališče, telefonska številka, faks številka, elektronski naslov, podatki o zaposlitvi, številka transakcijskega računa, davčna številka, enotna matična številka občana oz. matična številka podjetja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo natisnjeni na pogodbah in računih v zaklenjenih omarah računovodstva v upravi podjetja. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

6. Evidenca o poškodbah pri delu

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Delavci, ki so se poškodovali pri delu.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev oz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o poškodovancu: Priimek in ime, matična številka zavarovanca, delovno mesto. Opis poškodbe: Datum poškodbe, opis, vzrok.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovski sektor, odgovorna oseba za varstvo pri delu, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v splošno-kadrovskem sektorju. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

7. Evidenca o plači zaposlenega delavca

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o matični evidenci, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o državni statistiki in vsi ostali zakoni povezani z obračuna z obračunavanjem in izplačevanjem osebnih prejemkov.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, nekdanji zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe družbe, za statistična raziskovanja in druge uradne namene ter za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Matična številka zaposlenega zaposlenega, ime in priimek zaposlenega, davčna številka zaposlenega, Emšo, št. TRR, faktor, osnova, opravljene ure, vrsta plačila, delovna doba, ure dela, vrednost ure, vrednost izračuna, datum plačila, obdobje obračuna, izkoriščeni dnevi letnega dopusta, OE in SM delavca, podatki o bolezninah zaposlenih, kategorija morebitne invalidnosti za ugotavljanje invalidov nad kvoto, znesek dnevnega in mesečnega prevoza , evidenca dopustov, partije dolgov in izvršb, podatki o bruto prejemkih in urah preteklega leta za izračun boleznin v breme ZZZS in krvodajalstva, letni karton za M4 in M8, seznam vplačanih premij za dodatno pokojninsko zavarovanje, olajšava za vzdrževane družinske člane za obračun dohodnine, podatki za evidenco bolniške odsotnosti: priimek in ime, organizacijska enota, začetek bolniškega staleža, predviden zaključek oz. dnevi trajanja, vrsta bolniške, opombe glede bolniškega staleža.
 • Uporabniki zbirke: Splošno kadrovski sektor, vodstvo podjetja, finančno - računovodski sektor, Davčna uprava RS, ZZZS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 86/04).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni omari v finančno - računovodskem sektorju. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu zbirk osebnih podatkov in občutljivih osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

8. EVIDENCA O KANDIDATIH ZA ZAPOSLITEV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, Zakon o delovnih razmerjih in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kandidati za zaposlitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovani podatki se uporabljajo, obdelujejo in shranjujejo z namenom izbire in zaposlitve kandidata na delovno mesto.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oz. do preklica s strani kandidata.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitve.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek kandidata za zaposlitev, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO in davčna številka, telefonska številka in naslov elektronske pošte, datum in kraj rojstva, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, strokovna izobrazba, poklic, delovne izkušnje, podatek o prevoznem sredstvu, rezultati psiholoških testiranj.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba in vodje organizacijskih enot.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v kadrovski službi. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je zaklenjen v varovanem prostoru.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

9. EVIDENCA VIDEONADZORA

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov (74., 75.,77. člen).
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v družbi, študenti in dijaki na praksi, naključni obiskovalci poslovnih prostorov družbe.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Videonadzor se izvaja zaradi zavarovanja ljudi in zavarovanja premoženja.
 • Rok hrambe (neobvezno): Največ 1 leto, ali pa se sprotno brišejo.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Slika/ posnetek in datum ter trajanje posnetka dostopa v poslovne prostore organizacijskih enot, slika/posnetek in datum ter trajanje posnetka poslovnih prostorov organizacijskih enot, razen v prostorih izven poslovnih prostorov (sanitarije, garderobe,...).
 • Uporabniki zbirke: Vodstvo družbe, vodje maloprodajnih organizacijskih enot, nadzorniki in druge pooblaščene osebe v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki (na nosilcih slike in posnetkov) se hranijo v zaklenjenih omarah prostorov nadzorne službe. V org. enotah, kjer ni nadzorne službe se podatki hranijo v zaklenjenih omarah pri poslovodjih (pisarna). Večina podatkov se briše sproti. Računalniki, na katerih se nahajajo osebni podatki (slike, posnetki), so zavarovani z geslom, dostop do podatkov pa imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

10. EVIDENCA O UDELEŽENCIH NAGRADNE IGRE

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prostovoljna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Posamezniki, ki sodelujejo v nagradni igri.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Sodelovanje v nagradni igri.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo v času trajanja nagradne igre in še 3 mesece po njenem zaključku.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32.čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v organizacijski enoti Marketing in Finance in računovodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Elektronski podatki o udeležencih nagradne igre so varovani preko računalniškega centra v prostorih uprave podjetja Big Bang, d.o.o., na Šmartinski 152 v Ljubljani, s sistemom gesel. Sam računalniški center, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, je varovan z alarmnim sistemom. Podatki, pridobljeni v pisni obliki, so varovani v zaklenjenih prostorih podjetja Big Bang, d.o.o., do katerih imajo prost dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

11. EVIDENCA O IZVAJANJU STROKOVNE PRAKSE ŠTUDENTOV IN DIJAKOV

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP 1 in osebna privolitev.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študenti in dijaki na izvajanju strokovne prakse.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Izvajanje praktičnega pouka študentov in dijakov, izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja med upravljalcem, izobraževalno institucijo in študentom oz. dijakom.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta ali dijaka, naslov stalnega in začasnega prebivališča, EMŠO in davčna številka, datum in kraj rojstva, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, strokovna izobrazba, telefonska številka, naslov elektronske pošte, naziv in naslov izobraževalne ustanove, smer in letnik študija, številka transakcijskega računa, ocena uspešnosti prakse, način prevoza, datum začetka in zaključka prakse, področje usposabljanja, mentor, nagrada za opravljeno delo, podatki iz študentske/dijaške napotnice.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe v splošno - kadrovskem sektorju družbe oz. vodje organizacijskih enot, osebe na podlagi izrecne zahteve, uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov zakonsko podlago, podlago na osebni privolitvi posameznika ali na podlagi pogodbenega razmerja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjeni ognjevarni omari v splošno - kadrovskem sektorju. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je zaklenjen v varovanem prostoru. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

12. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV NA DOKUMENTACIJI KUPCEV, KI JE POTREBNA ZA SKLENITEV POGODBE Z DRUŽBO SUMMIT LEASING SLOVENIJA, d.o.o.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in osebna privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Kupci blaga in storitev.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za realizacijo pogodbenih razmerij, sklenjenih s kupci in družbo Summit Leasing, d.o.o., za katere je družba Big Bang, d.o.o. v vlogi posrednika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo največ 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32.čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek oz. naziv stranke, telefonska številka, naslov elektronske pošte, stalno in začasno prebivališče oz. sedež, davčna številka, enotna matična številka, telefonska števila, številka faksa, elektronski naslov, podatki o zaposlitvi, delodajalcu podatki o bančnem računu (številka transakcijskega računa), podpisana in opremljena kopija osebnega dokumenta, kopija bančne kartice, bančni izpisek, odrezek od pokojnine.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni delavci podjetja.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se nahajajo natisnjeni na pogodbah in računih ali kot priloge le teh v zaklenjenih omarah finančno – računovodskega sektorja družbe. Podatki so shranjeni tudi v računalniški bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Postopki za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

13. EVIDENCA PREJEMNIKOV BIG BANG E-NOVIC

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prostovoljna prijava/privolitev posameznika.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potrošniki (kupci) in ostali posamezniki, ki so se prijavili v sistem za pošiljanje e -novic.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zb
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo do prejetja posameznikove pisne izjave o preklicu privolitve.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32.čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, elektronski naslov.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe zaposlene v podjetju Big Bang, d.o.o..
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški strežnik s podatki prejemnikov Big Bang e - novic se nahaja v računalniškem centru v prostorih uprave podjetja Big Bang,d.o.o. na Šmartinski 152 v Ljubljani. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel. Sam računalniški center, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, je varovan z alarmnim sistemom. Podatki, ki se pridobijo v pisni obliki, so varovani v zaklenjenih prostorih podjetja Big bang, d.o.o. do katerih imajo prost dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

14. EVIDENCA O REGISTRIRANIH UPORABNIKIH SPLETNE TRGOVINE bigbang.si

 • Pravna podlaga (neobvezno): Prostovoljna registracija uporabnika v spletno trgovino z uporabniškim imenom in geslom.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Stranke/potrošniki/kupci in kontaktne osebe pravnih oseb, registrirani v spletnem centru bigbang.si.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se obdelujejo za namen izvedbe naročil in plačil naročenega blaga, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter izboljšave kakovosti spletnih storitev.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo 10 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32. člena ZVOP - 1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefon, elektronski naslov, uporabniško ime in geslo (uporabnik določi sam).
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe zaposlene v podjetju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Spletni center bigbang.si zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani teče v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo z do 256 bitnim ključem. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in transakcijske podatke, ki se pošiljajo na spletno mesto. Računalniški strežnik s podatki o registriranih uporabnikih spletnega centra bigbang.si se nahaja v računalniškem centru v prostorih uprave podjetja BIG BANG d.o.o., na Šmartinski 152 v Ljubljani. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel ter RFID kartico za nadzor vstopa. Sam računalniški center, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, je varovan z alarmnim sistemom. Podatki o registriranih uporabnikih spletnega centra bigbang.si se shranjujejo tudi na trakove z arhivskimi podatki, ki se trajno hranijo v trezorju uprave podjetja.na trakove z arhivskimi podatki, ki se trajno hranijo v trezorju uprave podjetja.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

15. Evidenca osebnih podatkov kupcev storitve Big Bang Kasko.

 • Pravna podlaga (neobvezno): Pogodbeno razmerje in privolitev posameznika
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Potrošniki (kupci) storitve Big Bang Kasko.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se zbirajo za realizacijo pogodbenih razmerij, sklenjenih s kupci in pogodbenim partnerjem, za katere je družba Big Bang, d.o.o. v vlogi posrednika.
 • Rok hrambe (neobvezno): Osebni podatki se hranijo do 5 let.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravic iz 30. in 32.čl. ZVOP-1.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime, priimek, naslov, poštna številka, kraj, telefonska številka, elektronski naslov, EMŠO.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščene osebe zaposlene v podjetju Big Bang, d.o.o. in pogodbeni partnerji, ki obdelujejo in upravljajo osebne podatke.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Računalniški program s podatki kupcev se nahaja v računalniškem centru v prostorih uprave podjetja Big Bang,d.o.o. na Šmartinski 152 v Ljubljani. Dostop do računalniškega programa je varovan z gesli, ki jih imajo samo pooblaščene osebe družbe in pogodbeni partnerji, ki upravljajo z osebnimi podatki. Sam računalniški center, do katerega imajo dostop samo pooblaščene osebe, je varovan. Podatki, ki se pridobijo v pisni obliki, so varovani v zaklenjenih prostorih podjetja Big Bang, d.o.o. do katerih imajo prost dostop le pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

16. Evidenca o uspešnosti zaposlenih

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine, Podjetniška kolektivna pogodba
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje in merjenje delovne uspešnosti in poslovnega razvoja zaposlenih.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, telefonska številka, fotografija zaposlenega, podatki o letnih razgovorih, podatki o ciljih (KPI-ji), podatki o preteklih in načrtovanih izobraževanjih, podatki o kariernih ciljih zaposlenega, podatki o ocenah kompetentnosti zaposlenega, podatki o ocenah delovne uspešnosti .
 • Uporabniki zbirke: Zaposleni v kadrovski službi, vodstvo, pogodbeni obdelovalec.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so shranjeni v bazi na strežniku, ki je v zaklenjenem varovanem prostoru. Podatki so hranjeni tudi v varovani oblačni platformi pogodbenega obdelovalca. Dostop do evidence je možen z vpisom uporabniškega imena in gesla vsakega posameznika, ki ima dostop do evidence. Geslo se kreira in spreminja na vsake 3 mesece.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države: 1

17. Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in varstvo pred požarom (teoretični in praktični del)

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vsi zaposleni, študenti, dijaki na praksi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za zagotavljanja in spremljanja kvalifikacij in usposobljenosti iz področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno): Podatki se hranijo za čas trajanja delovnega razmerja.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, strokovna izobrazba, druga usposabljanja, delovno mesto, organizacijska enota, datum opravljanja usposabljanja.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni zaposleni, zunanji izvajalec za varstvo pri delu (pogodbeni obdelovalec).
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo na papirnih nosilcih osebnih podatkov in so hranjeni v zaklenjenih omarah kadrovske službe. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezanih zbirk.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

18. Evidenca o izobraževanju ob delu

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela, pogodba o izobraževanju ob delu.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Omogočiti zaposlenim izobraževanje ob delu in spremljanje poteka šolanja ob delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, datum rojstva, naslov, delovno mesto, datum pričetka šolanja, datum zaključka šolanja, vrsta šolanja, predlagatelj šolanja, naziv šole, vrsta šole, program šolanja, smer šolanja, naslov zaključnega dela, stopnja pridobljene izobrazbe, leto predvidenega zaključka, način šolanja, datum prenehanja šolanja, vzrok prenehanja šolanja, povprečna ocena, trenutni letnik, ocena diplome, zaključni letnik šolanja, številka pogodbe, podatki o opravljenih šolskih obveznostih (ocene izpitov), strošek izobraževanja.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, finančno računovodska služba, vodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v pisni obliki, v zaklenjeni omari s kadrovski službi. Podatki so shranjeni tudi v bazi na strežniku, ki je zaklenjen v varovanem prostoru. Dostop do osebnih podatkov imajo pooblaščeni delavci upravljavca.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

19. Evidenca o uporabnikih službenih telefonov

 • Pravna podlaga (neobvezno): Lista pravic in bonitet zaposlenih
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dodeljevanja mobilnih telefonov
 • Rok hrambe (neobvezno): Za čas uporabe službenega telefona.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev.
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, delovno mesto, organizacijska enota, stroškovno mesto, nivo delovnega mesta, vrsta službenega telefona.
 • Uporabniki zbirke: Kadrovska služba, Služba za IT in organizacijo, vodstvo.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v bazi na strežniku, ki je v varovanem prostoru. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam