Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: VALMAR GLOBAL D.O.O.
Sedež ali naslov: Dombrava 1a
Poštna številka: 5293
Kraj: VOLČJA DRAGA
Matična številka: 2148722000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, urejanje pravic iz sistema socialnega varstva, zagoravljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu (poleg podatkov iz evidence št. 1 še št. transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki); b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca (bruto plača za delo s polnim in krajšim delovnim časom v skladu s kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi, bruto plača za delo preko polnega delovnega časa, bruto nadomestila plač, bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, neto plača; c) podatki o drugih stroških dela (povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, plačila za prostovoljno pokoj. zavarovanje, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela; č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost posameznega delavca (prispevki v breme delodajalca in prispevki v breme zavarovanca)
 • Uporabniki zbirke: Direktor družbe, pooblaščeni kadrovski in računovodski delavec, Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov se vodi elektronsko in v obliki natisnjenih obrazcev, ki so shranjeni v registratorjih v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva. Dostop v elektronsko bazo podatkov je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le poblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni v podjetju
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, urejanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) podatki o delavcu: osebno ime, EMŠO. davčna številka, datum, kraj, občina in država rojstva, izobrazba, državljanstvo, naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), telefonska številka delavca; b) podatki o delovnem dovoljenju delavca - tujca (vrsta, datum izdaje in izteka, št. del. dovoljenja in organ, ki ga je izdal); c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe in nastopa dela, poklic, strokovna usposobljenost, naziv delovnega mesta, št. ur tedenskega rednega del. časa, kraj opravljanja dela, vrsta pogodbe); č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi (datum prenehanja, način prenehanja)
 • Uporabniki zbirke: Vodja družbe, pooblaščeni kadrovski in računovodski delavec, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, Sodišče, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih opdatkov, ki se vodi ročno je shranjena v mapah za vsakega posameznega delavca, vse mape pa so zaklenjene v ognjevarni kovinski omari. Dostop do elektronske baze podatkov je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki iz zbirke se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, urejanje pravic iz sistema socialnega varstva in zavarovanja, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
 • Rok hrambe (neobvezno): Trajno.
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o številu ur, podatkskupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in krajšim delovnim časom z oznako vrste del. časa, opravljene ure preko polnega del. časa, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih oragnizacij ali delodajalcev z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestila plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oz. na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
 • Uporabniki zbirke: Vodja družbe, pooblaščeni kadrovski in računovodski delavec družbe, ZZZS, ZPIZ, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oz. drugimi predpisi.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v arhivski mapi v zaklenjeni omari v pisarni računovodstva družbe, dostop do elektronske baze podatkov je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

4. EVIDENCA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci v družbi, kandidati za zaposlitev v družbi.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Urejanje pravic in obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu.
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno bivališče, št. el. dovoljenja in datum njegove veljavnosti (za tujce), poklic, izobrazba, strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, del. mesto in opis dela ter delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora delavec izpolnjevati za navedeno delovno mesto, napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, predlagani ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, kdaj morajo biti delavci napoteni za zdravstvene preglede.
 • Uporabniki zbirke: Pooblaščeni kadrovski delavec družbe, pooblaščeni delavec pogodbenega izvajalca strokovnih nalog za varstvo pri delu, ambulanta medicine dela, ZZZZS, ZPIZ, drugi uporabniki v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zdravniška spričevala se hranijo v arhivski mapi, ki se nahaja v omari v pisarni kadrovskega delavca družbe. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci družbe.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni odatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam