Informacijski pooblaščenec Republika Slovenija
    SLO | ENG

Pregled zbirk

+ -

Zavezanec

Pravna oblika zavezanca: Pravna oseba
Ime in priimek (za s.p. in fizične osebe):
Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):
Naziv ali firma: ZVEZA BANK, ZADRUGA Z OMEJENIM JAMSTVOM, PODRUŽNICA LJUBLJANA
Sedež ali naslov: Bravničarjeva ulica 13
Poštna številka: 1000
Kraj: Ljubljana
Matična številka: 2048159000
Zbirke zavezanca - upravljalca:

1. Evidenca kreditojemalcev ter vlog za odobritev kredita

 • Pravna podlaga (neobvezno):
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe, ki poslujejo z banko kot kreditojemalci ali prosilci za pridobitev kredita.
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Za statistične obdelave, izpoljnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje o morebitnih spremembah, pošiljanje ponudb
 • Rok hrambe (neobvezno):
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno):
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva oz. EMŠO, poklic, davčna št., izobrazba, zaposlitev, višina osebnih prejemkov, telefonske številke, telefaks številke.
 • Uporabniki zbirke: Posojilnica Zveza Bank, Paulitschgasse 5-7, 9010 Kragenfurt/Celovec. Na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov je varovana z elektronskiim čipom. Zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno se hrani v ognjevarni in zakljenjeni kovinski omari. Vsi podatki v elektronski obliki so varovani v skladu z bančnimi predpisi.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:

2. SISBON - slovenski informacijski sistem

 • Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o bančništvu (ZBan - 1- UPB5); Zakon o varstvu osebnih podatkov, uradno prečiščeno besedilo (ZVOP - 1 - UPB1); Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1); Pogodba o uporabi informacijskega sistema SISBON, sklenjena med Kreditni biro SISBON d.o.o., Ljubljana in ZVEZA BANK, r.z.z o.j., Podružnica Ljubljana.
 • Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Fizične osebe (posamezniki) kot komitenti ZVEZE BANK
 • Namen obdelave osebnih podatkov: Odobravanje poslov kreditiranja. Skladno z ZBan-1 so banke in hranilnice vzpostavile sistem izmenjave informacij o boniteti komitentov, in sicer od 01.01.2008 dalje. Skladno z ZBan-1C (od 12.04.2010), ZBan -1D (od 05.12.2009) in ZBan - 1E (od 01.01.2011 dalje) so nadgradile sistem, v katerega so se vključile še druge institucije. Sistem je namenjen upravljanju kreditnega tveganja, in sicer zaradi učinkovitejšega določanja kreditne sposobnosti komitentov ter zaradi zagotovitve odgovornega kreditiranja in preprečevanja primerov prazadolženosti oziroma neizterljivosti zapadlih terjatev.
 • Rok hrambe (neobvezno): - Podatki o komitentu: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja; - Matični podatki o poslih:: 4 leta po prenehanju obveznosti - Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki: 4 leta po prenehanju obveznosti - poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki: 4 leta po prenehanju obvezosti
 • Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP (neobvezno): Ni omejitev pravi posameznika glede na 30. člen ZVOP - UPB1
 • Vrste osebnih podatkov v zbirki: Naziv podatka: - matični podatki o komitentu: davčna št.; ime in priimek; datum in kraj rojstva; naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj pošte, država); podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaju, o začetku postopka odpusta obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti); - matični podatki o poslu: vrsta posla (kredit, operativni leasing, finančni leasing, poroštva drugim fizičnim in pravnim osebam); datum sklenitve posla; oznaka valute; znesek ob odobritvi; znesek neodplačevanega dela obveznosti; znesek anuitete oz. obroka; vrsta anuitete oz. obroka; odplačilna doba v mesecih; datum zapadlosti; - poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla - pozitivni poslovni dogodki: datum plačila obveznosti; predčasno poplačilo; sprememba odplačilne dobe; sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka; - poslovni dogovdki, ki niso v skladu s pogodbo - negativni poslovni dogodki: datum nastanka zamude; znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi, izterjave, izvršbe, odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti, obdobje in vrsta moratorija.
 • Uporabniki zbirke: Podpisnice Pogodbe o uporabi informacijskega sistema SISBON (banke in hranilnice ter druge finančne institucije, ki se morajo glede na določila ZBan-1 vključiti v sistem). Podatke iz SISBON lahko pridobijo tudi drugi dajalci kreditov na podlagi določil ZPotK-1. Vpogled v podatke o komitentih v SISBON lahko opravijo le pooblaščene osebe podpisnic, in sicer v naslednjih primerih: - sklepanje novega posla s komitentom; - izterjava zapadlih obveznosti; - revizija; - reklamacija komitenta in ažuriranje - posodabljanje njegoviih podatkov.
 • Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka osebnih podatkov je zavarovana na več nivojih: - varovanje zgradbe in poslovnih prostorov poteka v delovnem času in izven njega; - vsi nosilci osebnih podatkov (elektronski mediji, papirne evidence, pogodbe, pogodbe, delovna dokumentacija,...) so zaklenjeni v omarah; - dostop do osebnih podatkov v elektronski obliki je dovoljen le pooblaščenim delavcem preko sistema dodtopnih gesel, skladno z internimi akti banke; - sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v internih predpisih varovanja informacij in varstva osebnih podatkov ZVEZE BANK.
 • Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Podatki o osebnem stečaju (povezava s Centrom za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, ki polni podatke o osebnem stečaju komitenta)
 • Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
 • Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Nazaj na seznam